Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ε1 - Κάτοικος εξωτερικού με στεγαστικό δάνειο στην Ελλάδα.

Καλησπέρα,

Έχω πάρει στεγαστικό δάνειο στην Ελλάδα πριν 7 χρόνια.
Εδώ και 1.5 χρόνο δουλεύω/μένω στην Αγγλία και αποπληρώνω κανονικά το δάνειο με μεταφορά χρημάτων από το εξωτερικό κατευθείαν στην τράπεζα με την οποιά έχω το στεγαστικό.

Έχω κάνει τα χαρτιά μου για να μπω στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, αλλά δεν έχω μεταφερθεί ακόμα. Στην εφορία φαίνεται πως είμαι ακόμα κάτοικος Ελλάδος.

Στην φορολογική δήλωση που πρέπει να κάνω φέτος, φαίνεται λοιπόν πως εξυπηρετώ το δάνειο κανονικά, άλλα με μηδενικό εισόδημα, αφού δεν έχω εισόδημα από την Ελλάδα.
Δεν έχω κάτι άλλο στο όνομα μου, και το σπίτι είναι κλειστό, δεν το νοικιάζω αλλού.

Πάντα δούλευα σαν μισθωτός και έκανα μόνος μου την δήλωση, καθώς δεν έχω και πολλά να συμπληρώσω.

Τι θα πρέπει να κάνω τώρα για να μην φορολογηθώ εξτρά?

Ευχαριστώ εκ τον προτέρων.

  • 1 Απάντηση

Για να θεωρηθεί κάποιος ως κάτοικος εξωτερικού θα πρέπει να έχει τις προυποθέσεις που προβλέπει ο νόμος (άρθρο 4 Ν.4172/2013 , π.χ διάστημα στο εξωτερικό μεγαλύτερο των 183 ημερών , κέντρο ζωτικών συμφερόντων στο εξωτερικό κ.λπ.)

Διαδικασία δήλωσης μεταβολής κατοικίας - Δικαιολογητικά που απαιτούνται
Με την απόφαση ΠΟΛ 1058/18-03-2015 του Υπουργείου Οικονομικών καθορίστηκε η διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας , καθώς και τα δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούται να υποβάλλει κάθε πρόσωπο που μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό.
Συγκεκριμένα τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης , στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος:
α) αίτηση (έντυπο  Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις καθώς και
β) έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους στην Ελλάδα.
Παράλληλα, εφόσον διαθέτουν, συνυποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται κατωτέρω.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται .Τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο ως άνω τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο.Υ.:
α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους.Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ) και εφόσον αποκτούν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή 
β) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος ή 
γ) ελλείψει εκκαθάρισης , αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.
δ) Βεβαίωση αναγνωρισμένης αρχής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω διακαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή , τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.
Τέτοια διακαιολογητικά μπορούν να αποτελέσουν:
αα.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
ββ.Βεβαίωση από επαγγελματικές ενώσεις -επιμελητήρια-συλλόγους, 
γγ.δικαιολογητικά για την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει ισχυρός δεσμός του φορολογούμενου με το άλλο κράτος που δημιουργεί μόνιμη φορολογική κατοικία στο κράτος αυτό

Χρόνος υποβολής φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα φορολογικού κατοίκου εξωτερικού.
Σε περίπτωση που φορολογούμενος , ο οποίος έχει υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα διακαιολογητικά, θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, τα εν λόγω έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) προωθούνται, μαζί με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρηθούν στο υποσύστημα Μητρώου οι σχετικές μεταβολές.Η βεβαίωση μεταβολής θα αποστέλλεται από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ, ταχυδρομικώς , στον φορολογικό εκπρόσωπο.Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης (π.χ. όσοι μετέβαλαν την φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2016 μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα το αργότερο έως τις 31-12-2017).

Υποβολή αίτησης και Εκπρόθεσμη προσκόμισης διακαιολογητικών.Όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και προσκομίσουν , εκπροθέσμως , τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή εφόσον είναι υπόχρεοι ως φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την, κατά περίπτωση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου. 

Υποβολή αίτησης και μη προσκόμισης διακαιολογητικών. Όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (παγκόσμιο εισόδημα), η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου. 

Χρόνος αποδοχής ή απόρριψης αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με την φορολογική κατοικία των προαναφερθέντων φυσικών προσώπων , εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

Φορολογούμενος που δεν έχει την φορολογική του κατοικία στην Ελλλάδα.Ο φορολογούμενος που δεν έχει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.
Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς ή απαλλασσόμενο), από πηγές Ελλάδας.Αντιθέτως ,ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/ΕΙΧ στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/ΕΙΧ στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην χώρα μας , δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων της εν λόγω παραγράφου με τις διατάξεις της περ.η΄του άρθρου 33 του ν.4172/2013(σχετική εγκύκλιος ΠΟΛ 1067/2015) 

Συνοψίζοντας στο ερώτημά σας και σύμφωνα με τα ανωτέρω (υποβολή αίτησης μεταφοράς κατοικίας έως 10-03-2017 υποχρεωτικά για φορολογικό έτος 2016) εφόσον η Δ.Ο.Υ που υπάγεστε ως κάτοικος Ελλάδας αποφανθεί θετικά για το αίτημα μεταφοράς κατοικίας τότε και εφόσον δεν απόκτάται κανένα άλλο είδος εισοδήματος στην Ελλάδα , δεν υποχρεούσθε να υποβάλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ως κάτοικος εξωτερικού πλέον)
Σε αντίθετη περίπτωση (αρνητική απάντηση ΔΟΥ), θα κληθείτε να δηλώσετε το εισόδημα που αποκτήσατε στην αλλοδαπή ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με την υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος .Ο τυχόν φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή θα πιστωθεί έναντι του ελληνικού φόρου μέχρις του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.Επιπλέον διαφορά (μεγαλύτερος φόρος στην αλλοδαπή) δεν επιστρέφεται και θεωρείται κόστος για τον φορολογούμενο.(σχετικό άρθρο 9 ν.4172/2013 ).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση