Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παρακράτηση φόρου από ασφαλιστικές για τη χρήση 2013

Από 1-1-2013 υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20% από τις ασφαλιστικές εταιρείες;

  • 1 Απάντηση

Το εισόδημα που αποκτούν οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι ασφαλιστές κλπ θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (δ πηγής) και όχι εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.
   Περαιτέρω, στο άρθρο 55 του ν. 2238/1994 ορίζονται οι περιπτώσεις παρακράτησης φόρου από τον καταβάλλοντα αμοιβές, χωρίς στις περιπτώσεις αυτές να περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρίες προς τους ασφαλιστές και κατά συνέπεια δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20% στα εισοδήματα αυτά.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση