Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΧ

Έχω το δικαίωμα να εκπέσω το 100% της δαπάνης ενοικίασης ε.ι.χ. όταν έχω υπογράψει "συμφωνητικό μακροχρόνιας μίσθωσης χωρίς δικαίωμα εξαγοράς στο τέλος της μίσθωσης" ή εφαρμόζω τα μειωμένα ποσοστά 70%/35%?        Για την χρήση 2012 (Οικ.Έτος 2013).
Σημείωσεις:
Α) Σελ.403 βιβλίο "Δαπάνες Επιχειρήσεων" Έκδοση 2006, Δ.Σταματόπουλος  - Αν.Καραβοκύρης.
Β) Κωδ.Ν.2238/1994 άρθρο 31 παρ.1β (όπως ισχύει σήμερα).
Ευχαριστώ Πολύ

  • 1 Απάντηση

Με το ν. 3842/2010, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. σχετικά με τον τρόπο έκπτωσης των δαπανών των αυτοκινήτων και ενοποιήθηκε η αντιμετώπιση αυτών ανεξάρτητα αν το αυτοκίνητο είναι ιδιόκτητο ή μισθωμένο (leasing κ.λπ.).
Ρητά πλέον αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 31 § 1 περ. β' του Κ.Φ.Ε. ότι η έκπτωση κατά ποσοστό ανάλογα με τον κυλινδρισμό του αυτοκινήτου ισχύει και για τα μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Παραθέτω ακολούθως τη διάταξη:
"Ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά εκατοστά, εκπίπτουν οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων και τα μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή οποιονδήποτε τρίτο, σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ύψους αυτών, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των πιο πάνω δαπανών."

Προσθέστε τη δική σας απάντηση