Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Ποια βιβλία και στοιχεία υποχρεούνται να προσκομίζουν οι επιτηδευματίες για ακύρωση κατά τη διακοπή των εργασιών τους;

Ποια βιβλία και στοιχεία υποχρεούνται να προσκομίζουν οι επιτηδευματίες για ακύρωση κατά τη διακοπή των εργασιών τους;

  • 2 Απαντήσεις

Τα βιβλία δεν ακυρώνονται κατά τη διακοπή των εργασιών αλλά και σε καμία άλλη περίπτωση.
Κατά πάγια διοικητική θέση (εγκύκλιοι ΠΟΛ 194/1987 και 1264/2000) μόνο τα θεωρημένα αχρησιμοποίητα φορολογικά στοιχεία και όχι τα αθεώρητα στοιχεία προσκομίζονται για ακύρωση στη Δ.Ο.Υ., όταν συντρέχει περίπτωση (π.χ. διακοπή εργασιών), συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που είχαν θεωρηθεί μέχρι 31.12.96 και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, έστω και αν η έκδοσή τους μετά την 1.1.1998 λογίζεται ως έκδοση αθεώρητων.
Επισημαίνεται ότι εφόσον εκ του ελέγχου διαπιστωθεί ότι ο επιτηδευματίας έχει παύσει τις εργασίες του σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο στο παρελθόν και γίνει αποδεκτή η εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής των εργασιών του σε χρήση για την οποία έχει ήδη επέλθει παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου να επιβάλει φόρο και έχει παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων, δεν μπορεί να καταλογισθούν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. και να επιβληθούν πρόστιμα για απώλεια βιβλίων, στοιχείων, δικαιολογητικών εγγραφής φορολογικών ταμειακών μηχανών κ.λπ. με αναγωγή στην εν λόγω χρήση.
Τελευταία Ενημέρωση: Μάρτιος 2012

Στην ΠΟΛ 1301/14-11-1997 & στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι : " Επιπλέον με τις διατάξεις του άρθρου 24 § 1 του ν 2515/1997 καθίστανται ως γνωστόν άκυρα στα χέρια των κατόχων συγκεκριμένα στοιχεία, που είχαν θεωρηθεί πριν την 31/12/1996." Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούσαν μέχρι και τη χρήση 1997, η οποία ως γνωστόν έχει παραγραφεί. Από τα ανωτέρω και λόγω του ότι : α) τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν σε χρήσεις οι οποίες έχουν παραγραφεί, β) έχουν ήδη καταστεί άκυρα σύμφωνα με την ΠΟΛ 1301/1997 , συνάγεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση και ακύρωσή τους στην αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση διακοπής εργασιών ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση , ούτε μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο σε ενδεχόμενη απώλεια των συγκεκριμένων και μόνο φορολογικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά  νόμιμα μπορούν να έχουν καταστραφεί από τον κάτοχό τους καθότι αφορούν χρήσεις για τις οποίες έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή φόρου ή προστίμου με την προυπόθεση ότι έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 ( βλέπε άρθρο 21 § 2 ΠΔ 186/1992 και άρθρο 84 ν 2238/1994 ).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση