Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος εργολάβων,

επαγγελματίας (υδραυλικές εγκαταστάσεις) με το πέρας το εργασιών του σε ένα  ιδιωτικό τεχνικό έργο κόβει τιμολογιο τεχνικών έργων σε επαγγελματία ή αποδειξη λιανικής πώλησης σε ιδιώτη.και στις δύο αυτές περιπτώσεις βάζει παρακράτηση φόρου 3%.(κατασκευή τεχνικού έργου)  Ο ίδιος επαγγελματίς μερικές φορές κάνει συντήρηση  -επισκευή και σ αυτή την περίπτωση κόβει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε επαγγελματία  ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε ιδώτη. αντίστοιχα.Γι αυτή τη δεύτερη περίπτωση, της επισκευής-συντήρησης, που κόβει τιμ.παρ.υπηρ.και απ.παρ.υπηρ. πρέπει να κάνει παρακράτηση φόρου 3%?  αν ναι, βάσει ποιάς διάταξης?

  • 4 Απαντήσεις

Στο άρθρο 55 § 1 περ. β' του ν.2238/1994 ορίζεται ότι : " Στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων....ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου.....Υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται το Δημόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί εκκαθάριση ή καταβολή για τις περιπτώσεις αυτές ".
   Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η παρακράτηση φόρου 3% ενεργείται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο παρέχει υπηρεσίες ο υδραυλικός του παραδείγματός σας.

Η συντήρηση - επισκευή  δεν είναι τεχνικό έργο. το τεχνικό έργο είναι κατασκευή,προιόν.  ενώ η συντήρηση-επισκευή είναι κάτι διαφορετικό.Στο τεχνικό έργο κόβουμε τιμολόγιο τεχν.έργων ενώ στην συντήρηση-επισκευή κόβουμε Τ.Π.Υ. Είναι διαφορετικά πράγματα. Και η σχετική διαταγή αναφέρεται σε τεχνικά έργα. (άρθρο 55 παρ.1) Γι αυτό ρώτησα αν γίνεται παρακράτηση φόρου 3%.

Με την παράγραφο 12.0της Ερμ.Εγκ. 3/24-11-1992 του ΚΒΣ ορίζεται ότι : " Ο τίτλος ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ καθιερώνεται ως γενικός τίτλος των στοιχείων που απεικονίζουν συναλλαγές για τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, χωρίς δηλαδή να απαιτείται διάκριση ανάλογα με το χαρακτήρα και τη φύση της συναλλαγής (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ) ".
   Το στοιχείο με τίτλο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (και όχι τιμολόγιο τεχνικών έργων, όπως αναφέρετε), θεωρείται με κωδ. 165 στο υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS.
   Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση και τη δικαστηριακή νομολογία, ως επιχειρήσεις κατασκευής τεχνικών έργων νοούνται εκείνες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών κατασκευής έργου συνδεόμενου μετά του εδάφους, όπως είναι τα οικοδομικά έργα, λιμενικά, υδραυλικά, οδοποιίας κλπ (έγγ.1086048/1705/1994).
   Ο επιτηδευματίας του παραδείγματός σας θα μπορούσε να εκδόσει ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ για εργασίες επισκευής-συντήρησης και ΤΠΥ για εργασίες κατασκευής τεχνικού έργου αντίστροφα), χωρίς αυτό να αποτελεί παράβαση.
   Επομένως, κριτήριο για το αν θα διενεργηθεί  παρακράτηση φόρου 3% κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 55 § 1 περ. β' του ν.2238/1994 δεν είναι το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται αλλά ο χαρακτηρισμός των εργασιών ως τεχνικό έργο ή όχι.
   Για τις εργασίες επισκευής & συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων, εφόσον αυτές δε χαρακτηρίζονται ως τεχνικό έργο, δε διενεργείται παρακράτηση φόρου 3% επί της καθαρής αξίας του φορολογικού στοιχείου που εκδίδει ο επιτηδευματίας ( βλ. θέματα  65 έως 69 του άρθρου 34 στο βιβλίο των Δημ.Σταματόπουλου-Αντ.Καραβοκύρη " Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων ".

ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση