Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογία ναυτικών - Αποδείξεις

Ο γιός μου ναυτικός (αξιωματικός εμπορικού ναυτικού), το έτος 2011 είχε καθαρές αποδοχές 55.500 ευρώ. Ο αναλογών φόρος είναι 3.330 ευρώ και ο παρακρατηθείς 3.280. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία θα ήθελα να ρωτήσω αν σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς έχει υποχρέωση να υποβάλει στην δήλωσή του αποδείξεις. Αν ναι, τι ύψος αποδείξεων;
Τέλος με βάση αυτά που ισχύουν η υποχρέωσή του καταβολής φόρου έχει εξαντληθεί με την αυτοτελή φορολόγησή του ή ενδέχεται να πληρώσει και περαιτέρω φόρο;
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  • 2 Απαντήσεις

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 § 8 του ν.2238/1994, προκειμένου να εξευρεθεί ο φόρος εισοδήματος του γιού σας, στην ουσία λαμβάνουν χώρα δύο εκκαθαρίσεις της φορολογικής δήλωσης.
   Η πρώτη με την  εφαρμογή του προβλεπόμενου συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) επί του δηλωθέντος εισοδήματος χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 9 (αποδείξεις, ασφάλιστρα, ιατρικά έξοδα κλπ) και η δεύτερη με την εφαρμογή τους και με εξεύρεση του φόρου από την κλιμακα του ίδιου άρθρου.
   Αν ο φόρος που προκύπτει με την πρώτη εκκαθάριση είναι ανώτερος από το φόρο που προκύπτει από τη δεύτερη εκκαθάριση, η διαφορά επιστρέφεται.
   Στη δική σας περίπτωση, με την πρώτη εκκαθάριση προκύπτει φόρος 3330,00 ευρώ ενώ με τη δεύτερη προκύπτει φόρος 14710,00 ευρώ. Κατά συνέπεια έχει επέλθει  εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του γιού σας, με την απαραίτητη προυπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλα εισοδήματα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση