Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Τρόπος φορολόγησης κατοίκου εξωτερικού

1)Μέχρι τον Μάρτιο του 2011 ήμουν κάτοικος ημεδαπής και είχα εισόδημα απο μισθωτές υπηρεσίες.Τον Απρίλιο τπυ 2011 πρίν αναχωρήσω για την αλλοδαπή για να εργασθώ εκεί επειδή απολύθηκα από την επιχείρηση όπου εργαζόμουν μέχρι και τον Μάρτιο του 2011,υπέβαλλα στην ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος μου την δήλωση μεταβολής για την αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας μου στην αλλοδαπή και όρισα αντίκλητο στην Ελλάδα την μητέρα μου.Τον Μάιο του 2011 η αντίκλητος μου υπέβαλλε την δήλωση φορολογίας εισοδήματος μου για το οικ.έτος 2011 (χρήση 2010) με το εισόδημα μου απο τις μισθωτές υπηρεσίες στην ΔΟΥ όπου υπαγόμουν όσο ήμουν κάτοικος ημεδαπής.Οταν ελαβα το εκκαθαριστικο σημείωμα από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος μου,διεπίστωσα ότι η εκκαθάριση έγινε απο την ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού-αν και τα εισοδήματα που δήλωσα ήταν μισθωτές υπηρεσίες από ημεδαπή,χωρίς να λειφθούν υπόψιν οι δαπάνες του κωδ 049 του Ε1 και χωρίς να ισχύει το πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας των 12000,00 ως αφορολόγητο,με συνέπεια να προκύπτει φόρος για καταβολή.
Είναι σωστός ο τρόπος φορολόγησης?

  • 1 Απάντηση

Στην παράγραφο 12 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι : " Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο πρώτο κλιμάκιο της φορολογικής κλίμακας της παραγράφου 1 προστίθεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή του αναλογικού συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφατρμόζεται για κατοίκους των χωρών-μελών της Ευρωπαικής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους ".
   Περαιτέρω στην παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι : " Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του ".
   Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για να τύχει εφαρμογής το σχετικό άρθρο θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά και οι δύο προυποθέσεις, δηλαδή ο φορολογούμενος : α) και να κατοικεί στην αλλοδαπή, β) και να αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που αναφέρετε, κατά το χρόνο κτήσης του εισοδήματος για τη χρήση 2010, ο φορολογούμενος ήταν κάτοικος Ελλάδας και κατά την άποψή μου, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης οικονομικού έτους 2011 έπρεπε να ληφθεί υπόψιν το αφορολόγητο ποσό των 12000,00 ευρώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση