Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παρακράτηση φόρου 8%

Πότε κάνουμε παρακράτηση φορου 8% σε τ.π.υ. και σε ποία αξία

  • 1 Απάντηση

Στο άρθρο 55 § 1 περ στ' του ν.2238/1994 ορίζεται ότι : " Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως : αα).......ββ)......γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών."
   Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% διενεργείται από δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά στο καθαρό ποσό της αξίας των υπηρεσιών που παρέχουν επιχειρήσεις προς αυτές.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση