Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης εισοδήματος και αποδείξεις

Καλησπέρα. Θέλω να υποβάλω εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και μου λένε απ' τη Δ.Ο.Υ. ότι δε μπορώ να συνυποβάλω τις αποδείξεις δαπανών που έχω συγκεντρώσει. Ισχύει αυτό; Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση

Στο άρθρο 1 § 1 του ν.3842/2010 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι: " οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην αρχική δήλωση και επιμερίζονται...".
   Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι εφόσον θέλετε να υποβάλετε αρχική εκπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος και όχι συμπληρωματική τέτοια, δύνασθε να συμπεριλάβετε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τις αποδείξεις δαπανών που έχετε συγκεντρώσει.
   Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν για φορολογικές δηλώσεις που αφορούν έως και το οικονομικό έτος 2011 ( χρήση 2010 ), καθώς με το άρθρο 38 § 2 του ν.4024/2011 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι οι εν λόγω δαπάνες υπολογίζονται μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση ( για χρήσεις από το 2011 και μετά ).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση