Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο

Καλησπέρα σας,
ενοικιαστής μικρού μαγαζιού χρωστά στον ιδιοκτήτη 9 ενοίκια και επικαλείται ότι θα τα πληρώσει όταν τον πληρώσουν αυτοί που του χρωστούν. Ήθελα να ρωτήσω μέχρι πότε μπορεί ο ιδιοκτήτης να εκχωρήσει τα μη εισπραχθέντα μισθώματα στην εφορία ώστε να αποφύγει τη φορολόγηση τους. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται; Θα πρέπει να καταφύγει προηγουμένως σε εξώδικο ή/και αγωγή ή αρκεί η δήλωση του ιδοκτήτη; Με άλλα λόγια πως μπορεί να αποδείξει ο ιδιοκτήτης τη μη είσπραξη χωρίς να καταφύγει σε επιπλέον έξοδα (δικηγόρο κλπ).
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • 2 Απαντήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 4 § 7 ν 2238/1994 όπως ερμηνεύθηκε με την ΠΟΛ 1096/6-4-2001 , η εκχώρηση μισθωμάτων στο δημόσιο γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για τη φορολογία του προιστάμενο της ΔΟΥ μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο ( πχ για τα  εισοδήματα του οικονομικού έτους 2012 - που αφορούν στη χρήση 2011 - η δήλωση υποβάλλεται έως 31/12/2012 ) .
   Με τη δήλωση εκχώρησης δηλώνεται η μη είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων και αποδεικνύεται με τη συνυποβολή των αποδεικτικών στοιχείων της εκχωρούμενης απαίτησης , που νυπάρχουν κατά περίπτωση. Μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων περιλαμβάνονται : α ) Το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου β ) Η εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης η πρόσκληση καταβολής μισθωμάτων γ ) Η αγωγή απόδοσης του μισθίου η μη καταβολής μισθωμάτων δ ) Η δικαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων. Για να γίνει δεκτή η δήλωση εκχώρησης μισθωμάτων δεν απαιτείται σε κάθε περίπτωση να συνυποβάλλονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, αλλά όσα εξ αυτών υπάρχουν, με εξαίρεση την υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 που συνυποβάλλεται σε κάθε περίπτωση.
   Με τη δήλωση εκχώρησης μισθωμάτων ο εκχωρών βεβαιώνει εγγράφως ότι, εκτός σπό τα υποβληθέντα, δεν έχει στην κατοχή του άλλα αποδεικτικά στοιχεία της εκχωρούμενης απαίτησης. Αν η δήλωση εκχώρησης δεν περιλαμβάνει τη βεβαίωση αυτή, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.  Επισημαίνεται ότι μερική εκχώρηση μισθωμάτων δεν γίνεται δεκτή ( πχ εκχώρηση των μισθωμάτων του ίδιου οφειλέτη από 1/8/2010-31/12/2010 και όχι ολόκληρου του έτους ).

Δείτε αναλυτικά την ΠΟΛ. 1096/2001 και τη σχετική έγγραφη δήλωση που αναφέρει ο κ. Δούσκας εδώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση