Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εξωιδρυματικό επίδομα

καλησπέρα σε όλους,
έχω ένα θέμα με το επίδομα αλληλεγγύης:
σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.3986/2011,εξαιρούνται και δεν προσμετρούνται στο συνολικό εισόδημα ,τα εισοδήματα της περίπτωσης θ' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του κ.φ.ε .Δεν εξαιρείται το εξωιδρυματικό επίδομα της περιπτ. ε' της ίδιας παραγράφου .
Λοιπόν φορολογούμενος πολίτης ο οποίος είναι εγγεγραμμενοες στο μητρώο τυφλών έχει προσαύξηση απόλυτης αναπηρίας (π.δ  334/88 κ ν. 2458/97) 9251,20€ έτσι αυξάνεται το εισόδημά του .Το ποσό αυτό εξαιρείται απο το επίδομα αλληλεγγύης?είναι εξωιδρυματικό επίδομα  ή οχι?Στην εφορία μου λένε οτι ειναι κ δεν εξαιρείται.Θέλω να κάνω τροποποιητική για να μην  πλήρωσει ο άνθρωπος.Αν γνωρίζει κάποιος παρακαλώ να απαντήσει .Ευχαριστώ

  • 2 Απαντήσεις

Στις διατάξεις του Π.Δ. 334/1988 και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 § 4 αναφέρεται ότι "Το μηνιαίο ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος, εφόσον ο συνταξιούχος είναι τυφλός, προσαυξάνεται κατά ποσό ίσο προς το μεγαλύτερο ποσό σύνταξης που καταβάλλει ο ΟΓΑ κάθε φορά στους συνταξιούχους του, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ` της παρ. 3 του άρθρου 42 του Ν. 1140/81 (ΦΕΚ 68), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 38 του Ν. 1654/86 (ΦΕΚ 177). "
Εφόσον το συγκεκριμένο ποσό των 9.251,20€ αφορά, όπως αναφέρεται στις διατάξεις, σε προσαύξηση της σύνταξης και όχι στην ίδια τη σύνταξη, εμπίπτει στην περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 6 και επομένως λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Σημειώνουμε ότι ρητή αναφορά στη μη εξαίρεση του εξωιδρυματικού επιδόματος πραγματοποιείται και στην Εγκ. ΠΟΛ. 1223/2011.

Κύριε Τσαλίκη,
Σύμφωνα με νεότερη Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα την Εγκ. ΠΟΛ. 1232/2011, τα δεδομένα στο παραπάνω θέμα μεταβλήθηκαν. Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται:
"1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1223/13-10-11 εγκυκλίου μας και μετά την τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152 -01/07/2011) με την περιπτ. β' της παραγρ. 5 του άρθρου 38 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α' - 27/10/2011), διευκρινίζεται ότι απαλλάσσονται όλα τα  εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα  τοις εκατό (80%) και άνω, περιλαμβανομένου και του εξωιδρυματικού επιδόματος της περιπτ. ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ."
Δείτε εδώ την Εγκ. ΠΟΛ. 1232/2011.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση