Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1092857/748/0015/15.3.2008 Μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ)-Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.

1092857/748/0015/15.3.2008

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ)-Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας και αναφορικά με το ερώτημα που άπτεται της αρμοδιότητας μας και σχετίζεται με την επιβολή ή μη προστίμου ισόποσου της συναλλαγής(εφόσον η αξία αυτής είναι μεγαλύτερη των 880€) σε περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ),συναλλαγή για την οποία δεν εκδόθηκε φορολογικό στοιχείο αξίας, ούτε συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στην περίπτωση μεταβίβασης επιβατικού Δ.Χ αυτοκινήτου – ΤΑΞΙ, με την άδεια ή χωρίς αυτή, εφόσον πωλητής είναι επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, προκύπτουν οι κατωτέρω περιπτώσεις ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που τυχόν απορρέουν από λοιπές μη φορολογικές διατάξεις, όπως το ν.δ. 1146/72:

α) Έκδοση τιμολογίου- δελτίου αποστολής (θεωρημένου), με το οποίο καλύπτεται τόσο η μεταβίβαση του αυτοκινήτου, όσο και η μεταβίβαση της άδειας ή μόνο του αυτοκινήτου κατά περίπτωση, εφόσον αγοραστής είναι επιτηδευματίας,

β) απόδειξη λιανικής πώλησης, με την οποία καλύπτεται η μεταβίβαση μόνο του αυτοκινήτου, εφόσον αγοραστής είναι ιδιώτης,

γ) έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση μεταβίβασης μόνο του δικαιώματος άδειας Δ.Χ. αυτοκινήτου, αφού ως παροχή υπηρεσίας χαρακτηρίζεται και η μεταβίβαση ή παραχώρηση χρήσης ενός άϋλου αγαθού ή δικαιώματος,

δ) εναλλακτικά, στην περίπτωση μεταβίβασης του αυτοκινήτου μαζί με την άδεια ή μεμονωμένα, δύναται να συνταχθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο (ενώπιον συμβολαιογράφου).

2. Καθόσον αφορά ειδικότερα την επιβολή προστίμου Κ.Β.Σ. για τη μη έκδοση φορολογικού στοιχείου κατά τη μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α)Μία των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθ. 5 του ν. 2523/1997, σε περίπτωση διαπίστωσης μη έκδοσης στοιχείου, είναι και η προϋπόθεση η παράβαση να έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, δηλαδή να μην έχει πραγματοποιηθεί η εμφάνιση – απεικόνισή της κατά το χρόνο του ελέγχου στα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ. στοιχεία ή βιβλία, κατά περίπτωση, της πραγματικότητας (συναλλαγής), ανεξάρτητα εάν η απόκρυψη αυτής συνεπάγεται ή όχι και απόκρυψη φορολογητέου εσόδου.

β)Κατά συνέπεια, το ύψος του επιβλητέου προστίμου για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, συναρτάται με τη θέση περί εμφάνισης ή όχι της συναλλαγής είτε σε φορολογικά στοιχεία, είτε απευθείας σε φορολογικά βιβλία, για τους υπόχρεους σε τήρησή τους.

3. Περαιτέρω,η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος με το αριθμ.37/8-2-2007 σημείωμά της μας γνώρισε τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 ορίζεται ότι σε κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης ,από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του, πριν από τη μεταβίβαση καταβάλλεται εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου αφενός για τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας αφετέρου για τη μεταβίβαση του οχήματος αυτοκινήτου ως πάγιου στοιχείου της επιχείρησης.

Δηλαδή, αν το μεταβιβαζόμενο όχημα είναι φορτηγό, λεωφορείο ή ταξί υπάγεται πάντα σε φορολογία σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, γιατί το όχημα αυτό αποτελεί στοιχείο της επιχειρήσεως εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονό για τις ανάγκες αυτής και όχι για προσωπική χρήση.».

Επιπλέον, όπως μας γνωρίσατε με το αριθμ.16939/27-11-2006 έγγραφό σας, ο πωλητής, στην προκειμένη περίπτωση, υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. ……..δήλωση υπεραξίας, με βάση τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998, για την πώληση ποσοστού 25% του ως άνω ΕΔΧ –ΤΑΞΙ και κατέβαλε το εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου που απαιτείται για υπεραξία άδειας και οχήματος.

4. Ενόψει των προαναφερομένων και εφόσον διερευνηθεί εάν ο εκμεταλλευτής του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου – ΤΑΞΙ κατά το χρόνο μεταβίβασης δεν είχε υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και επομένως δεν είχε υποχρέωση να τηρήσει βιβλία, καθώς επίσης εάν είχε υποβάλει δήλωση υπεραξίας και κατέβαλε το σχετικό εφάπαξ ποσό φόρου, στην οποία εμφανίζονται οι αντισυμβαλλόμενοι και το γεγονός της αγοροπωλησίας, φρονούμε ότι δεν στοιχειοθετείται απόκρυψη συναλλαγής.

Κατά συνέπεια, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για τη μη έκδοση φορολογικού στοιχείου κατά τη μεταβίβαση του εν λόγω οχήματος, μπορεί να επιβληθεί ένα γενικό πρόστιμο (αρθ.5 παρ.8 (α) ν. 2523/97) και όχι πρόστιμο ισόποσο της συναλλαγής (αρθ.5 παρ.10 (α) ν. 2523/97).(Έγγραφό μας 1081658/705/10-11-2004 προς τη Δ.Ο.Υ. ………).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!