Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1112041/755/0015/20/12/2007 Επιβολή προστίμου.

1112041/755/0015/20/12/21007

ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμου.

Με το 16497/20.11.2007 έγγραφό σας μας γνωρίζετε ότι στα πλαίσια διενέργειας προσωρινού ελέγχου σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. διαπιστώθηκε ότι:

α) Χωρίς δικαιολογητικά (παραστατικά στοιχεία) ενήργησε εγγραφές στα βιβλία της σε δύο περιπτώσεις, η πρώτη στις 15/12/2003 αξίας 200.000,00 ευρώ και η δεύτερη στις 31/12/2003 αξίας 102.000,00 ευρώ. Με τις εγγραφές αυτές πιστώθηκε ο λογαριασμός «ταμείο» και χρεώθηκε ο λογαριασμός «καταθέσεις όψεως». Για τις συναλλαγές αυτές δεν υπάρχουν εντάλματα πληρωμής που να δικαιολογούν τις αναλήψεις από το ταμείο της επιχείρησης και από την κίνηση του λογαριασμού όψεως (καρτέλα της τράπεζας) δεν προκύπτουν τέτοιες καταθέσεις στο λογαριασμό όψεως της επιχείρησης.

β) Χωρίς δικαιολογητικά (παραστατικά στοιχεία) ενήργησε εγγραφές σε δύο περιπτώσεις, η πρώτη στις 03/12/2003 αξίας 157.508,11 ευρώ, με την οποία χρεώνεται και μηδενίζεται λογαριασμός τραπεζικού δανείου με πίστωση του λογαριασμού «ταμείο» και η δεύτερη στις 31/12/2003 αξίας 302.000,00 ευρώ, με την οποία χρεώνεται άλλος λογαριασμός τραπεζικού δανείου με πίστωση του λογαριασμού «καταθέσεις όψεως». Από τις κινήσεις των λογαριασμών των δανείων (καρτέλες της τράπεζας) δεν προκύπτουν τέτοιες καταβολές και δεν υπάρχει ένταλμα πληρωμής που να δικαιολογεί την ανάληψη ποσού 157.508,11 ευρώ από το ταμείο της επιχείρησης.

Ενόψει των παραπάνω ρωτάτε αν για τις ανωτέρω εγγραφές στα βιβλία (200.000,00 ευρώ, 102.000,00 ευρώ, 157.508,11 ευρώ και 302.000,00 ευρώ) θα επιβληθούν τα πρόστιμα του άρθρου 5 παράγραφος 10 περίπτωση β΄ του ν.2523/1997.

Σχετικά με τα προαναφερόμενα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των πέντε πρώτων εδαφίων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ορίζεται ότι η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήξη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρησης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το πρόστιμο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9. Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας. Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας, το πρόστιμο της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Η ίδια μείωση ισχύει και για το λήπτη εικονικού στοιχείου, στην περίπτωση που η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη.

2. Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις που προαναφέρονται δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα που ορίζονται με τις διατάξεις αυτές, καθόσον οι εν λόγω παραβάσεις δεν αφορούν έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, λήψη εικονικών, νόθευση αυτών ή καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο.

Τέλος, για τη διευκόλυνση του έργου σας, σημειώνουμε ότι από τον συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 2, 6, 8 και 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 προκύπτει ότι για τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις επιβάλλεται ως πρόστιμο μία γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας ένα (1), δεδομένου ότι δεν είναι μεταξύ αφενός των παραβάσεων που αναφέρονται ως αυτοτελείς και αφετέρου των παραβάσεων που αναφέρονται ως γενικές για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας μεγαλύτερο του ενός (1).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!