Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β 1027531 ΕΞ 18-2-2013 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, από επιχείρηση που εμπορεύεται (λιανικώς) μεταχειρισμένα Ι.Χ., από 1.1.2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210-3610030
FΑΧ:210-3615052

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013


Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1027531 ΕΞ.2013

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, από επιχείρηση που εμπορεύεται (λιανικώς) μεταχειρισμένα Ι.Χ., από 1.1.2013.
 
Σχετ. : Το από 22.1.2013 ηλεκτρονικό μήνυμά σας.
 
Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο θέτετε ερωτήματα που σχετίζονται με την έκδοση φορολογικών στοιχείων, από επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση μεταχειρισμένων Ι.Χ. και περαιτέρω οι διενεργούμενες πωλήσεις από αυτήν είτε υπάγονται στο ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α., είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
 
1. Ως προς τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία λιανικής πώλησης, στις περιπτώσεις πώλησης μεταχειρισμένων Ι.Χ. , διευκρινίζονται τα ακόλουθα: α) εφόσον οι υπόψη συναλλαγές υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., εκδίδονται από τους ως άνω επιτηδευματίες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φ.τ.μ ή Η/Υ με σήμανση πλέον από μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., από 1.1.2013, μετά την κατάργηση του πρόσθετου βιβλίου «μεταχειρισμένων αγαθών», που προβλέπονταν από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ/γμα 186/1992) και την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) και
 
β) εφόσον οι υπόψη συναλλαγές, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή, του άρθρου 45 (παρ.8) του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), τηρείται δε από τους παραπάνω επαγγελματίες το ειδικό θεωρημένο βιβλίο των μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών, με ειδικό περιεχόμενο για τις ανάγκες του Φ.Π.Α. εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (αθεώρητες) ή με τη χρήση Η/Υ με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 1043712/1633/468/ΠΟΛ. 1104/10.4.1995.
 
2. Στις περιπτώσεις διαμεσολάβησης στην πώληση μεταχειρισμένων Ι.Χ., για τη δικαιούμενη αμοιβή του που αφορά την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ο πωλητής θα εκδώσει απόδειξη λιανικών συναλλαγών (παροχής υπηρεσιών) από φ.τ.μ. ή με τη χρήση Η/Υ με φορολογικό μηχανισμό σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) και σε περίπτωση βλάβης αυτών χειρόγραφη θεωρημένη.
 
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως διευκρινίστηκαν με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/2013 (άρθρο 6 παρ.5), οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών στις περιπτώσεις συναλλαγών με ιδιώτες, αποδεικνύουν τις συναλλαγές τους με τη σύνταξη «τίτλου κτήσης», που περιλαμβάνει τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, κατά τα οριζόμενα με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.. Όπως έχει γίνει δεκτό στην ΠΟΛ.1004/2013, ως « τίτλος κτήσης» θεωρείται και το τιμολόγιο αγοράς, αρκεί να περιλαμβάνει τα ανωτέρω προαπαιτούμενα δεδομένα.
 
4. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1(περ.δ') του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως διευκρινίστηκαν με την εγκύκλιο Π0Λ.1004/2013 (άρθρο 5), οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, μεταξύ των άλλων περιπτώσεων, εκδίδουν δελτίο αποστολής και όταν παραλαμβάνουν εμπορεύσιμα αγαθά στην επαγγελματική τους εγκατάσταση, από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης, για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση σε πώληση κ.λπ.. Η υποχρέωση έκδοσης του δελτίου αποστολής της περίπτωσης αυτής, αντικατέστησε ουσιαστικά την υποχρέωση έκδοσης -τήρησης του δελτίου-βιβλίου ποσοτικής παραλαβής της παρ.1 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ/γμα 186/1992).
 
Σημειώνεται ότι, το δελτίο αποστολής της περίπτωσης αυτής, μπορεί να μην εκδίδεται, επί αγοράς αγαθών από ιδιώτη, όταν εκδίδεται άμεσα «τίτλος κτήσης» των αγαθών αυτών (που μπορεί να είναι και το τιμολόγιο αγοράς), κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ..
 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!