Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΔΟΣ Α 1053151 ΕΞ 2013 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51Α του ΚΦΕ για το έτος 2013.

ΦΕΚ 807/Β/8-4-2013

Αριθμ. ΔΟΣ Α 1053151 ΕΞ 2013

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51Α του ΚΦΕ για το έτος 2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 51 Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με τον Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'/16.09.1994).

2. Το Π.Δ. 87/2012 (ΦΕΚ 142 Α') «Διορισμός Υφυπουργών».

3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α'/15.4.2010).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ως μη συνεργάσιμα κράτη για το έτος 2013, ορίζονται τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 2012/20.01.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, (ΦΕΚ 1 106/01-02-2012).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!