Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Α. 1095/2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α’ 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β’ 4976).

Δείτε την απόφαση Α. 1122/2023 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Α. 1095/2024

ΦΕΚ B’ 3491/18.06.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α’ 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β’ 4976).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 27/1975 (Α’ 77) και ιδίως την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 26Δ,

β) του άρθρου 122 του ν. 4446/2016 (Α’ 240),

γ) του ν. 3182/2003 (Α’ 220),

δ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006 (Α’ 276),

ε) του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 58), εφεξής ΚΦΔ,

στ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα το άρθρο 7, την παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

3. Την υπό στοιχεία Α. 1049/2023 (Β’ 2577) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Την υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α’ 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β’ 4976).

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την ανάγκη τροποποίησης του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης των πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα πλοία άλλων εταιρειών, ναυλωμένα βάσει χρόνου/ταξιδίου, παράλληλα με την εκμετάλλευση των ιδιόκτητων και υπό γυμνή ναύλωση πλοίων τους, ενόψει της έναρξης ψηφιακής υποβολής δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α’ 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται», ως ακολούθως:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Οι δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας της παρούσας υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία με αποστολή αιτήματος μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη «myAADE» στο οποίο επισυνάπτονται αρχεία σάρωσης (scan) των δηλώσεων και των δικαιολογητικών των άρθρων 1 και 6 της παρούσας αντίστοιχα είτε με αποστολή των ανωτέρω με φυσικό φάκελο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων που υποβάλλονται στην αρμόδια για το πλοίο υπηρεσία της ΑΑΔΕ θεωρείται κατά περίπτωση η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος στην εφαρμογή «Τα αιτήματά μου» και εφόσον το αίτημα καταχωρισθεί στην εφαρμογή μέχρι το πέρας της τελευταίας ημέρας της καταληκτικής προθεσμίας, η υποβολή λαμβάνεται ως εμπρόθεσμη ή η ημερομηνία αποστολής του φυσικού φακέλου που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

Επίσης είναι δυνατή η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων με κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας Υπηρεσίας μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE με την οποία παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για την υποβολή των δηλώσεων.

β) Οι δηλώσεις φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας της παρούσας υποβάλλονται στην ψηφιακή πύλη myAADE είτε από τους ίδιους τους υπόχρεους αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, είτε από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, είτε από εξουσιοδοτημένο φοροτεχνικό - λογιστή με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης ψηφιακά, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του άρθρου 4 στην αρμόδια για το πλοίο υπηρεσία της ΑΑΔΕ, κατά τα οριζόμενα στην περ. α’.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 5 διαγράφεται.

3. Η περ. α’ του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Έγγραφο εθνικότητας ή άδεια εκτέλεσης πλόων ή πιστοποιητικό κυριότητας του πλοίου από το οποίο προκύπτουν το όνομα, η σημαία, ο λιμένας, ο αριθμός νηολογίου/λεμβολογίου/ΒΕΜΣ, ο ΑΜΥΕΝ, το Δ.Δ.Σ., ο αριθμός ΙΜΟ, οι Κ.Ο.Χ., οι Κ.Κ.Χ., ο τύπος, το ολικό μήκος, έτος αποπεράτωσης ναυπήγησης, ημερομηνία αρχικής εγγραφής του πλοίου.

4. Η περ. γ’ του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτουν οι Κ.Ο.Χ., οι Κ.Κ.Χ. και το ολικό μήκος του πλοίου από τα δικαιολογητικά της περ. α’, πιστοποιητικό οικείας λιμενικής αρχής για τους κόρους της καθαρής και ολικής χωρητικότητας και για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής για το ολικό μήκος αυτού».

5. Το «Υπόδειγμα ΙΙ» της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου με σημαία ελληνική, ξένη, και Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής αντικαθίσταται με τα υποδείγματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV της παρούσας, διακριτά για κάθε σημαία τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 2
Ισχύς

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2024

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!