Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 23279 ΕΞ 2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51384 ΕΞ 2019/16.5.2019 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής» (Β’ 1789).

Αριθμ. 23279 ΕΞ 2024

ΦΕΚ B’ 1234/21.02.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51384 ΕΞ 2019/16.5.2019 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής» (Β’ 1789).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της περ.​γ. της παρ. 3 του άρθρου 24 και της παρ. 3 του άρθρου 69Δ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

β) της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4607/2019 «Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις» (Α’ 65),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

ε) της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

στ) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

η) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

θ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ι) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130)-Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

κ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

3. Την υπό στοιχεία 51384 ΕΞ 2019/16.5.2019 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής» (Β'1789), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 80624 ΕΞ 2020/27.7.2020 (Β'3137) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095099 ΕΞ 2023/26.7.2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση Τμήματος στη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Α1’ τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05.01.2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08.08.2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της ΑΑΔΕ» (Β’ 4773).

5. Τις υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε.1090228 ΕΞ 2017/14.06.2017 (Β’ 2113) και Γ.Δ.Ο.Υ Α.Α.Δ.Ε.1014408 ΕΞ 2017/30.01.2017 (Β’ 271) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6. Την υπό στοιχεία αριθ. 20896 ΕΞ 2024/08.02.2024 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Το υπό στοιχεία 188751 ΕΞ 2023/21.12.2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 51384 ΕΞ 2019/ 16.05.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και αντικαθιστούμε τις περ. 3) και 4) της παρ. Α ως εξής:

«3) Η Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. για τις οποίες ορίστηκε ως διατάκτης του νομαρχιακού προϋπολογισμού η Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, εκτός του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής της Α.Α.Δ.Ε.

4) Η Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Πειραιώς είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. για τις οποίες ορίστηκε ως διατάκτης του νομαρχιακού προϋπολογισμού η Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, καθώς και για το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής της Α.Α.Δ.Ε.»

ΙΙ. Ως εκ τούτου, η παράγραφος Α του διατακτικού της τροποποιούμενης απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:

«Α. Καθορίζουμε τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. αρμοδιότητας των Δ.Υ.Ε.Ε., που έχουν έδρα στο νομό Αττικής, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095099 ΕΞ 2023/26.07.2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως εξής:

1) Η Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Αθηνών, είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., για τις οποίες ως διατάκτης του νομαρχιακού προϋπολογισμού ορίστηκε η Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών.

2) Η Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., για τις οποίες ορίστηκε ως διατάκτης του νομαρχιακού προϋπολογισμού η Δ.Ο.Υ. ΙΓ'Αθηνών:

3) Η Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. για τις οποίες ορίστηκε ως διατάκτης του νομαρχιακού προϋπολογισμού η Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας εκτός του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής της Α.Α.Δ.Ε.

4) Η Δ.Υ.Ε.Ε. στη Νομαρχία Πειραιώς είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. για τις οποίες ορίστηκε ως διατάκτης του νομαρχιακού προϋπολογισμού η Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά, καθώς και για το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής της Α.Α.Δ.Ε.»

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υφυπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!