Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1164/30-6-1994 Εξαίρεση τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων από τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών.

Αριθ. 1076243/528/0015

ΠΟΛ. 1164/30-6-1994

Εξαίρεση τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων από τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 «Καθιέρωση ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 22), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των Α.Υ.Ο. 1128942/ΠΟΛ. 1284/ 29.12.1989 (ΦΕΚ Β' 38), 1006568/ΠΟΛ. 1014/ 18.1.1991 (ΦΕΚ Β' 66) και 1129159/1059/ΠΟΛ. 1279/, 15.12.1992 με τις οποίες καθιερώθηκε η υποχρέωση χρησιμοποίησης ταμειακών μηχανών του Ν. 1809/1988 από τους επιτηδευματίες σε ολόκληρη την Επικράτεια σταδιακά κατά τα έτη 1990, 1991, 1992 και 1993.

3. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ' και γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ Α' 84).

4. Την 1026431 /268/0006Α72.3.94 (ΦΕΚ 154 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1023652/170/ΠΟΛ. 1076/28.3.1993 με τις οποίες μετατέθηκε ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) για τα τουριστικά - ταξειδιωτικά γραφεία την 1.7.1994.

6. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 43 του Ν. 2214/94 με τις οποίες καθιερώθηκε, για την καλύτερη παρακολούθηση και εμφάνιση των συναλλαγών των τουριστικών γραφείων, δελτίο κίνησης τουριστικών λεωφορείων, από 1.7.1994 το οποίο θα εκδίδεται σε κάθε εκδρομή ή απλή μεταφορά προσώπων.

7. Τις ιδιαιτερότητες, την πολυμορφία, τη διεθνή δια-πλοκότητα των συναλλαγών των τουριστικών - ταξειδιωτι-κών γραφείων και τα αιτήματα των ενδιαφερομένων.

8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ-καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής του Ν. 1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τα τουριστικά - ταξειδιωτικά γραφεία της χώρας, τα οποία θα συνεχίσουν να εκδίδουν θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92 ΦΕΚ Α' 84).

2. Οσα τουριστικά ή ταξειδιωτικά γραφεί εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών, όπου παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φ.τ.μ., έχουν και άλλη δραστηριότητα πώλησης αγαθών, για την οποία υπάρχει η υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ., υποχρεούνται τουλάχιστον για τη δραστηριότητα αυτή να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 1994

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!