Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1062/23-3-1990 Περί των στοιχείων που πρέπει να εκδίδονται από τα τουριστικά ή ταξειδιωτικά γραφεία για τις εκδρομές, περιηγήσεις και μεταφορές προσώπων (TRANSFERS) με τουριστικά λεωφορεία

Α.Υ.O 1023858/230/ΠΟΛ. 1062/23.3.1990 (ΦΕΚ 245 Β`) Περί των στοιχείων που πρέπει να εκδίδονται από τα τουριστικά ή ταξειδιωτικά γραφεία για τις εκδρομές, περιηγήσεις και μεταφορές προσώπων (TRANSFERS) με τουριστικά λεωφορεία (ΦΕΚ 245 Β`)

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με το άρθρο 43 § 35 του ν. 2214/1994.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ' του άρθρου 49 του π.δ. 99/1977 (ΦΕΚ 34), όπως ισχύει.

2. Την απόφαση 1033740/145/ΠΟΛ. 1071/1989 (ΦΕΚ 219 Β'), η εφαρμογή της οποίας ανεστέλει μέχρι 28.2.1990 για την αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων που θα προκαλέσει η εφαρμογή της, τα οποία επισημάνθηκαν μετά την έκδοση της απόφασης αυτής.

3. Την ανάγκη της καλύτερης παρακολούθησης των προσφερομένων τουριστικών υπηρεσιών από τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία.

4. Αιτήματα των ενδιαφερομένων.

Αποφασίζουμε

1. Ο εκμεταλλευτής τουριστικού ή ταξειδιωτικού γραφείου υποχρεούται να εκδίδει θεωρημένο διπλότυπο δελτίο εκδρομών, περιηγήσεων και μεταφοράς προσώπων (ΤRANSFERS) στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται με τη χρησιμοποίηση τουριστικών λεωφορείων.

Στο δελτίο αυτό, που εκδίδεται από τον υπόχρεο για κάθε τουριστικό λεωφορείο πριν από την εκκίνησή του, πέραν των στοιχείων που ορίζονται από το άρθρο 29 του Κ.Φ.Σ., αναγράφονται τουλάχιστον το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται σε κάθε περίπτωση (π.χ. διήμερη εκδρομή στους Δελφούς με ή χωρίς διατροφή και διανυκτέρευση, περιήγηση στους αρχαιολογικούς χώρους του Σουνίου, μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο κ.λπ.), η χρονική διάρκεια, ο τόπος εκκίνησης και προορισμού, ο αριθμός των ατόμων που διακινούνται αριθμητκώς και ολογράφως, ο αριθμός κυκλοφορίας και το ονοματεπώνυμο του εκμεταλλευτή του αυτοκινήτου.

Το πρώτο αντίτυπο του δελτίου φέρεται επί του αυτοκινήτου, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής για την οποία εκδόθηκε και σημειώνεται σ' αυτό η τυχόν διαφοροποίηση του δρομολογίου, της διάρκειας της εκδρομής και του αριθμού των ατόμων. Ο Εκδότης του δελτίου στο οποίο σημειώθηκε οποιαδήποτε μεταβολή κατά τη διάρκεια της διαδρομής, φροντίζει για την επιστροφή του σ' αυτόν και τη διαφύλαξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ.

Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις μεταφοράς προσώπων (TRANSFERS), ιδίως από αεροδρόμια ή λιμάνια σε ξενοδοχεία και αντίστροφα, από ξενοδοχεία σε τόπους διεξαγωγής συνεδρίων ή σε αρχαιολογικούς χώρους και αντίστροφα, καθώς και όταν η εκκίνηση του τουριστικού λεωφορείου γίνεται από τόπο εκτός της πόλης που έχει την έδρα του ή το υποκατάστημά του το τουριστικό ή ταξιδιωτικό γραφείο, το διπλότυπο δελτίο εκδρομών, περιηγήσεων και μεταφοράς προσώπων, εκδίδεται κατά το χρόνο που δίνεται η εντολή κίνησης του τουριστικού λεωφορείου και παραμένει στο τουριστικό ή ταξιδιωτικό γραφείο. Στο δελτίο αυτό μπορεί να μην αναγράφεται ο αριθμός των ατόμων που διακινούνται μόνο στις περιπτώσεις μεταφοράς προσώπων (TRANSFERS).

2. Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες σε άτομα που έχουν προμηθευτεί δελτία συμμετοχής σε εκδρομή ή περιήγηση από τρίτους (τουρλίντερς, υπαλλήλους ξενοδοχείων κ.α.), για λογαριασμό τουριστικού ή ταξιδιωτικού γραφείου, μπορεί να μην εκδίδονται από τον εκμεταλλευτή του γραφείου αυτού οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που ορίζονται από τον Κ.Φ.Σ., με την προϋπόθεση ότι τα δελτία αυτά θα συγκεντρώνονται και θα διαφυλλάσσονται ως φορολογικά στοιχεία της εκδρομής ή περιήγησης για τα οποία εκδόθηκαν.

3. Μετά το πέρας κάθε εκδρομής, περιήγησης ή μεταφοράς προσώπων γίνεται ανάλυση των εσόδων στο στέλεχος του δελτίου της παραγράφου 1, σύμφωνα με τα στοιχεία που εκδόθηκαν από τον εκμεταλλευτή του τουριστικού ή ταξιδιωτικού γραφείου (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και δελτία συμμετοχής). Η ανάλυση αυτή μπορεί να μη γίνεται αν προκύπτει από τον τρόπο καταχώρισης των εσόδων στα βιβλία της επιχείρησης για κάθε περίπτωση.

4. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρόζονται αναλόγως και απο τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία που πραγματοποιούν εκδρομές στο εξωτερικό με τη χρησιμοποίηση τουριστικών λεωφορείων. Το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αυτού φέρεται επί του αυτοκινήτου σε κάθε περίπτωση.

5. Η απόφαση 1033740/145/ΠΟΛ. 1071/13.3.1989 (ΦΕΚ 219 Β') καταργείται.

6. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την 1η Μαϊου 1990, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. [Ν. 2214/1994, άρθρο 43 παρ. 35. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1023858/230/ΠΟΛ. 1062/23.3.1990 (ΦΕΚ 245 Β') 'περί των στοιχείων που πρέπει να εκδίδονται από τα τουριστικά ή ταξειδιωτικά γραφεία για τις εκδρομές, περιηγήσεις και μεταφορές προσώπων (TRANSFERS) με τουριστικά λεωφορεία' καταργείται από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού.]

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!