Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1076/1994 Μετάθεση χρόνου έναρξης υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.)για τα τουριστικά - ταξειδιωτικά γραφεία

Αριθ.1023652/170/0015/ΠΟΛ. 1076/1994/Β`261.Μετάθεση χρόνου έναρξης υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.)για τα τουριστικά - ταξειδιωτικά γραφεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

`Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α` 222).

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γδ` της περίπτωσης γ` του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ Α` 84).

3. Την απόφασή μας 1006568/ΠΟΛ. 1014/18.1.1991 (ΦΕΚ Β 66), με την οποία καθιερώθηκε η υποχρέωση χρησιμοποίησης ταμειακών μηχανών του Ν. 1809/1988 από ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

4. Την απόφασή μας 1156786/1304/ΠΟΛ. 1010/12.1.1994 (ΦΕΚ Β`38) με την οποία μετατέθηκε η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης φ.τ.μ. από τα τουριστικά ταξειδιωτικά γραφεία στην 1.4.1994.

5. Την 1026431/268/2.3.94 (ΦΕΚ Β` 154) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Τις ιδιαιτερότητες, την πολυμορφία και τη διεθνή διαπλοκότητα των συναλλαγών των τουριστικών - ταξειδιωτικών γραφείων.

7. `Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Μεταθέτουμε την ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης εγκεκριμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών ή άλλων ταμειακών συστημάτων του Ν. 1809/1988 από την 1η Απριλίου 1994 στην 1.7.1994 για όλα τα τουριστικά - ταξειδιωτικά γραφεία της χώρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 1994

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!