Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1210/2023 Χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στην ποσότητα αλκοόλης γεωργικής προέλευσης

Αριθμ. Α. 1210

ΦΕΚ B' 7586/31.12.2023

Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στην ποσότητα ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή κάθε είδους αλκοολούχου αποστάγματος ή προϊόντος απόσταξης, τα οποία παραλαμβάνονται από ποτοποιούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής για την κάλυψη των απωλειών (φυρών), οι οποίες οφείλονται στη φύση των εν λόγω υλών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α’ 265).

Προσοχή: Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ήτοι από 31-12-2023, καταργείται η Φ.384/218/Ε.Φ.Κ./1994 (Βλ. Ε. 2012/2024)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 83, 109 και 110 και ιδίως των παρ. 3 και 4 του άρθρου 83, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265),

β) του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281),

γ) της υπό στοιχεία Φ.384/218/Ε.Φ.Κ./29-07-1994 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης αφορολογήτου οινοπνεύματος σύμφωνα με το εδάφιο ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κ.Ν.Φ.Ο., που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1884/90, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα» (Β’ 615) και

δ) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β’ 4738).

4. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Tο π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

7. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

8. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

9. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441).

10. Την υπό στοιχεία Δ.758/397/02-06-2002 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και των δικαιωμάτων υπέρ τρίτων, που αναλογούν στην εξερχόμενη από Φορολογικές Αποθήκες αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.» (Β’ 713) και ιδίως τα άρθρα 2 και 3 αυτής.

11. Την υπό στοιχεία Α.1437/20-11-2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου» (Β’ 4443).

12. Την υπ’ αρ. 3002475/383/0029/02-02-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» (Β’ 162).

13. Την υπ’ αρ. 30/077/2131/23-08-2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (Β’ 1946, διορθ. σφαλμ. Β’ 2214).

14. Την ανάγκη επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού της διαδικασίας που αφορά στη χορήγηση απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στην ποσότητα ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή κάθε είδους αλκοολούχου αποστάγματος ή προϊόντος απόσταξης, τα οποία παραλαμβάνονται από ποτοποιούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής για την κάλυψη των απωλειών (φυρών), οι οποίες οφείλονται στη φύση των εν λόγω υλών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

1. Με την παρούσα απόφαση, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής από την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ποσότητας ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή παντός είδους αλκοολούχων αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, ίση σε λίτρα άνυδρα με το 2% της συνολικής ποσότητας σε λίτρα άνυδρα των ως άνω υλών που παρελήφθησαν κατά το προηγούμενο έτος από ποτοποιούς που λειτουργούν, εκτός καθεστώτος αναστολής, για την κάλυψη των απωλειών (φυρών) οι οποίες οφείλονται στη φύση των εν λόγω προϊόντων και πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής, μεταποίησης, αποθήκευσης και μεταφοράς τους, εξαιρουμένης της ποσότητας ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης που παραλαμβάνεται για εμφιάλωση.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας ως «Αιθυλική Αλκοόλη» νοούνται η αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, καθώς και τα παντός είδους αλκοολούχα αποστάγματα και τα προϊόντα απόσταξης, τα οποία δύναται να παραλαμβάνουν οι ποτοποιοί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι παραλαβής - Αρμόδιες αρχές

1. Δικαιούχοι παραλαβής της αιθυλικής αλκοόλης, με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, είναι οι ποτοποιοί που λειτουργούν, εκτός καθεστώτος αναστολής, οι οποίοι παραλαμβάνουν ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή παντός είδους αλκοολούχα αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης, με άμεση καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή με τρίμηνη αναστολή καταβολής αυτού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 110 του ίδιου νόμου, για την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών τους.

2. Αρμόδια τελωνειακή αρχή για τη χορήγηση έγκρισης παραλαβής του άρθρου 3, τον έλεγχο και την εποπτεία για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της αιθυλικής αλκοόλης, η οποία παραλαμβάνεται με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, είναι η τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένη η δικαιούχος ποτοποιεία, οριζόμενη στο εξής ως «Τελωνείο Ελέγχου».

3. Αρμόδια τελωνειακή αρχή για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι η τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια για την αποδοχή των τελωνειακών παραστατικών, με τα οποία τίθεται σε ανάλωση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., βάσει της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, η αιθυλική αλκοόλη, οριζόμενη στο εξής ως «Τελωνείο Παράδοσης».

Άρθρο 3

Έγκριση Παραλαβής

1. Προκειμένου για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, ο ποτοποιός υποβάλλει, στο τελωνείο ελέγχου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

αα) τα στοιχεία του ποτοποιού, επωνυμία και τόπος εγκατάστασης του ποτοποιείου,

αβ) ο αριθμός αδείας ασκήσεως επαγγέλματος ποτοποιού, η οποία έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 2969/2001,

αγ) η ποσότητα, σε λίτρα ένυδρα ή κιλά, καθώς και ο αλκοολικός τίτλος % vol της αιθυλικής αλκοόλης που παρέλαβε το προηγούμενο έτος για την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών του, χωριστά ανά είδος, ήτοι ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, παντός είδους αλκοολούχα αποστάγματα, προϊόντα απόσταξης, και ανά συντελεστή φορολόγησης, κανονικό ή μειωμένο,

αδ) η ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης που αιτείται να παραλάβει χωριστά ανά είδος, ήτοι ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, παντός είδους αλκοολούχα αποστάγματα, προϊόντα απόσταξης και ανά συντελεστή φορολόγησης, κανονικό ή μειωμένο,

αε) η/οι φορολογική/ές αποθήκη/ες από την/τις οποία/ ες προτίθεται να παραλάβει την αιθυλική αλκοόλη, στην περίπτωση που παραλαμβάνει από το εσωτερικό της χώρας.

β) Αντίγραφο του βιβλίου ποτοποιού που οφείλει να τηρεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ’ αρ. 30/ 077/2131/2011 υπουργικής απόφασης.

γ) Κατάσταση, στην οποία αναγράφονται οι μοναδικοί κωδικοί καταχώρισης MRN, των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. που υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης με άμεση καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή με τρίμηνη αναστολή καταβολής αυτού, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001, για την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών τους.

2. Το τελωνείο ελέγχου, με βάση την κατά τα ανωτέρω αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, προβαίνει:

α) σε διασταυρωτικό έλεγχο, μέσω της Ηλεκτρονικής εφαρμογής Ο.Π.Σ. ELENXIS, των στοιχείων των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. που αναγράφονται στην υποβληθείσα κατάσταση και των συνυποβαλλόμενων σε αυτές εγγράφων για την επιβεβαίωση των ποσοτήτων που παρελήφθησαν με τις εν λόγω Δ.Ε.Φ.Κ. και έχουν δηλωθεί στην αίτηση του ποτοποιού, διασφαλίζοντας ότι δεν περιλαμβάνονται ποσότητες ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, η οποία παραλαμβάνεται προς εμφιάλωση,

β) σε έλεγχο των καταχωρίσεων στο βιβλίο του ποτοποιού των ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης που παρελήφθησαν κατά το προηγούμενο έτος ανά είδος και ανά συντελεστή Ε.Φ.Κ.

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, εφόσον κριθεί σκόπιμο το τελωνείο ελέγχου δύναται να ζητήσει από τον ποτοποιό περαιτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται, με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, το τελωνείο ελέγχου προβαίνει στον καθορισμό των ποσοτήτων, χωριστά ανά είδος προϊόντος και ανά συντελεστή Ε.Φ.Κ. που ο ποτοποιός δικαιούται να παραλάβει,η οποία είναι ίση σε λίτρα άνυδρα με το 2% της συνολικής ποσότητας σε λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης που παρέλαβε κατά το προηγούμενο έτος και εκδίδει τη σχετική, σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας, έγκριση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. Αντίγραφο της έγκρισης κοινοποιείται στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία και στο τελωνείο παράδοσης, σε περίπτωση που αυτό είναι διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου.

Άρθρο 4

Διαδικασία και δικαιολογητικά παραλαβής Αιθυλικής Αλκοόλης

1. Για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης και τη θέση αυτής σε ανάλωση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. ο ποτοποιός υποβάλλει στο τελωνείο παράδοσης Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, στην οποία συμπληρώνονται οι ποσότητες, για τις οποίες έχει λάβει έγκριση να παραλάβει, χωριστά ανά είδος αιθυλικής αλκοόλης και συντελεστή Ε.Φ.Κ., καθώς και ο αντίστοιχος, κατά περίπτωση, κωδικός ατέλειας.

Μαζί με τη δήλωση συνυποβάλλεται, ηλεκτρονικά, αντίγραφο της χορηγηθείσας από το τελωνείο ελέγχου έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.

2. Η διακίνηση της αιθυλικής αλκοόλης από τις εγκαταστάσεις της φορολογικής αποθήκης στις εγκαταστάσεις του ποτοποιού, πραγματοποιείται με αντίγραφο της οριστικοποιημένης Δ.Ε.Φ.Κ. που εκτυπώνεται από το υποσύστημα ICISnet και με το Δελτίο Χημικής Ανάλυσης.

3. Σε περίπτωση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης από φορολογική αποθήκη άλλου Κράτους - Μέλους τηρούνται, κατά περίπτωση, οι διατυπώσεις των άρθρων 112, 113, 114 και 115 του ν. 2960/2001 και όλες οι απαραίτητες διατυπώσεις για την παραλαβή και τη θέση σε ανάλωση της αιθυλικής αλκοόλης με την υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης τηρούνται στο Τελωνείο Ελέγχου, το οποίο ενεργεί και ως Τελωνείο Παράδοσης.

Άρθρο 5

Παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης από ποτοποιούς που ταυτόχρονα διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αποσταγματοποιού

1. Η χορήγηση απαλλαγής από την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, ίση σε λίτρα άνυδρα με το 2% της συνολικής ποσότητας σε λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης που παρελήφθηκε κατά το προηγούμενο έτος, παρέχεται και σε ποτοποιούς που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αποσταγματοποιού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2969/2001, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα παραγόμενα στο αποσταγματοποιείο προϊόντα απόσταξης στο ποτοποιείο τους, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των αλκοολούχων ποτών τους.

2. Για τη χορήγηση της έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

3. Η χορήγηση της απαλλαγής από την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης δύναται να πραγματοποιείται, ταυτόχρονα με την παράδοση των παραγόμενων προϊόντων από τα σφραγισμένα δοχεία συλλογής και την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του κεφαλαίου Β. του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 3002475/383/0029/2010 υπουργικής απόφασης «Λειτουργία αποσταγματοποιείων», υπό την προϋπόθεση ότι αυτό λαμβάνει χώρα εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001. Σε διαφορετική περίπτωση η παραλαβή της δικαιούμενης ποσότητας αιθυλικής αλκοόλης δύναται πραγματοποιείται από φορολογική αποθήκη τρίτου προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

Άρθρο 6

Μεταβατικές Διατάξεις

Αιτήσεις για την έκδοση απόφασης ατελούς χορήγησης αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ. 384/218/Ε.Φ.Κ./29-07-1994 (Β’ 615) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 7

Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υπό στοιχεία Φ. 384/218/Ε.Φ.Κ./29-07-1994 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης αφορολογήτου οινοπνεύματος σύμφωνα με το εδάφιο ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κ.Ν.Φ.Ο. που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1884/90, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα» (Β’ 615) καταργείται.

Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθεί παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2023

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!