Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2012/2024 Οδηγίες για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ που αναλογεί στην ποσότητα αλκοόλης γεωργικής προέλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Φλώρου ,
Ε.Κερασιώτη
Τηλέφωνο : 210 6987411, 414
E-Mail : finexcis@aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΝΘΧ46ΜΠ3Ζ-ΘΦ7

Αθήνα , 21 Φεβρουαρίου 2024

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2012

ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α. 1210/22-12-2023 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στην ποσότητα ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή κάθε είδους αλκοολούχου αποστάγματος ή προϊόντος απόσταξης, τα οποία παραλαμβάνονται από ποτοποιούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής για την κάλυψη των απωλειών (φυρών), οι οποίες οφείλονται στη φύση των εν λόγω υλών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α'265)» (Β'7586).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1210/22-12-2023 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στην ποσότητα ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή κάθε είδους αλκοολούχου αποστάγματος ή προϊόντος απόσταξης, τα οποία παραλαμβάνονται από ποτοποιούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής για την κάλυψη των απωλειών (φυρών), οι οποίες οφείλονται στη φύση των εν λόγω υλών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α'265)».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1210/22-12-2023 απόφασης με την οποία καθορίζονται α) εκ νέου οι όροι και οι διατυπώσεις για τη χορήγηση απαλλαγής από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ποσότητας ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή παντός είδους αλκοολούχων αποσταγμάτων ή προϊόντων απόσταξης, ίση σε λίτρα άνυδρα με το 2% της συνολικής ποσότητας σε λίτρα άνυδρα των ως άνω υλών που παρελήφθησαν κατά το προηγούμενο έτος από ποτοποιούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής για την κάλυψη των απωλειών (φυρών), οι οποίες οφείλονται στη φύση των εν λόγω προϊόντων και πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής, μεταποίησης, αποθήκευσης και μεταφοράς τους, εξαιρουμένης της ποσότητας της ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης που παραλαμβάνεται για εμφιάλωση, β) οι όροι και οι προϋποθέσεις παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από την καταβολή του Ε.Φ.Κ. από ποτοποιούς που ταυτόχρονα διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αποσταγματοποιού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2969/2001, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα παραγόμενα στο αποσταγματοποιείο προϊόντα απόσταξης στο ποτοποιείο τους, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των αλκοολούχων ποτών τους.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά α) στους ποτοποιούς, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2969/2001 που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, β) στις Τελωνειακές και Χημικές υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της ανωτέρω υπό στοιχεία Α.1210/22-12-2023 απόφασης.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ανωτέρω υπό στοιχεία Α.1210/22-12-2023 Α.Υ.Ο. (Β'7586).

Ειδικότερα:

1. Στα άρθρα 1 και 2 αυτής, ορίζεται το πεδίο εφαρμογής, τα δικαιούχα παραλαβής πρόσωπα, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έγκριση παραλαβής και την παράδοση της αιθυλικής αλκοόλης, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., καθώς και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων και διατυπώσεων, οι οποίες ορίζονται ως «Τελωνείο Παράδοσης» και «Τελωνείο Ελέγχου» αντίστοιχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης δικαιούχοι παραλαβής της αιθυλικής αλκοόλης, με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 83 του ν.2960/01, είναι οι ποτοποιοί που λειτουργούν, εκτός καθεστώτος αναστολής, οι οποίοι παραλαμβάνουν ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή παντός είδους αλκοολούχα αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης, με άμεση καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή με τρίμηνη αναστολή καταβολής αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο 1του άρθρου 110, για την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών τους.

2. Στο άρθρο 3 καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία για την έγκριση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ.. Συγκεκριμένα για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., ο εκάστοτε δικαιούχος ποτοποιός οφείλει να υποβάλει στο «Τελωνείο Ελέγχου» Αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.

Το «Τελωνείο Ελέγχου» με βάση τα αποτελέσματα των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου προβαίνει στην έκδοση απόφασης έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι της ανωτέρω απόφασης.

Επισημαίνεται στο πλαίσιο των διενεργούμενων ελέγχων το τελωνείο, μεταξύ άλλων, προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. που αναγράφονται στην υποβληθείσα κατάσταση, μέσω της Ηλεκτρονικής εφαρμογής Ο.Π.Σ. ELENXIS (σχετ. Διαδρομή: Υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων/ Ενέργειες /Προφίλ/Τυχαίου Παραστατικού).

3. Στο άρθρο 4 καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης και τη θέση αυτής σε ανάλωση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., κατά την οποία ο ποτοποιός υποβάλλει στο «Τελωνείο Παράδοσης» Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, δεόντως συμπληρωμένη με τον κατάλληλο κωδικό ατέλειας και τις ποσότητες για τις οποίες έχει λάβει έγκριση να παραλάβει, χωριστά ανά είδος αιθυλικής αλκοόλης και συντελεστή Ε.Φ.Κ.. Μαζί με τα υπόλοιπα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά και η έγκριση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης από φορολογική αποθήκη άλλου Κράτους – Μέλους τηρούνται, κατά περίπτωση, οι διατυπώσεις των άρθρων 112, 113, 114 και 115 του ν.2960/2001 (Α'265) και όλες οι απαραίτητες διατυπώσεις για την παραλαβή και τη θέση σε ανάλωση της αιθυλικής αλκοόλης με την υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης τηρούνται στο Τελωνείο Ελέγχου, το οποίο ενεργεί και ως Τελωνείο Παράδοσης.

Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή για την ορθή συμπλήρωση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ειδικότερα, ως προς την συμπλήρωση των κάτωθι πεδίων:

α) του πεδίου 37β «Ατέλεια» με τους σωστούς κωδικούς ατελείας, ως ακολούθως:

  • Για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης από Φ.Α. στο εσωτερικό της χώρας με τον κάτωθι κωδικό:
ΚΩΔΙΚΟΣ ICISNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
S38 ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ε.Φ.Κ. ΠΕΡ. 3 ΑΡΘΡΟ 83 Ν.2960/01 (ΦΥΡΑ 2%) - O ΦΠΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

➢ Για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης από άλλα κράτη μέλη με τον κάτωθι κωδικό:

ΚΩΔΙΚΟΣ ICISNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
S46 ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ε.Φ.Κ. ΠΕΡ. 3 ΑΡΘΡΟ 83 Ν.2960/01 (ΦΥΡΑ 2%) - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ

β) του πεδίου 44.2 «Επισυναπτόμενα Έγγραφα» το οποίο συμπληρώνεται με τους κάτωθι κωδικούς των υποστηρικτικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, τα οποία συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά, άμεσα, με την υποβολή του παραστατικού και την απόδοση σε αυτό του Αριθμού Αναφοράς (MRN) είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Φ.Κ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 1Ε45 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ
2 1Ε63 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΡΘΡΟ 83 ΠΑΡ. 3 Ν. 2960/01
3 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
4 11 ΔΕΛΤΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι τα υποστηρικτικά έγγραφα της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά, άμεσα, με την υποβολή του παραστατικού και την απόδοση σε αυτό του Αριθμού Αναφοράς (MRN), κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων στην υπό στοιχεία Α.1437/20-11-2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου» (Β' 4443).

γ) του πεδίου 8 «Παραλήπτης» το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται με την επιλογή Ειδικός Παραλήπτης, ενώ τα πεδία της θέσης Ειδικός Παραλήπτης θα πρέπει να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση με τον τύπο της αδείας (Ποτοποιός) και τον Αριθμό της Αδείας που διαθέτει. Εφιστάται, επίσης, η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση του πεδίου 8 της Δήλωσης Ε.Φ.Κ., όταν υφίσταται ειδικός παραλήπτης (π.χ. ποτοποιός), καθόσον τα πεδία της θέσης «Ειδικός Παραλήπτης» θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμπληρώνονται με τα σχετικά στοιχεία, όπως και στην περίπτωση θέσης σε ανάλωση αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων αποσταγμάτων με καταβολή του Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. 2. 2 (Συμπλήρωση των πεδίων της ΔΕΦΚ) της παρ. 2 (ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) του μέρους ΙΙ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΚ ΣΤΟ ICISnet) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ 5041345ΕΞ2013/28-11-2013 εγκυκλίου διαταγής.

4. Στο άρθρο 5 παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, από ποτοποιούς που ταυτόχρονα διαθέτουν και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αποσταγματοποιού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2969/2001, οι οποίοι παραλαμβάνουν στο ποτοποιείο τους τα προϊόντα απόσταξης, τα οποία έχουν παραχθεί στο δικό τους αποσταγματοποιείο και τα οποία χρησιμοποιούνται, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των αλκοολούχων ποτών τους.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου η χορήγηση της απαλλαγής από την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης δύναται να πραγματοποιείται, ταυτόχρονα με την παράδοση των παραγόμενων προϊόντων από τα σφραγισμένα δοχεία συλλογής και την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του κεφαλαίου Β του άρθρου 5 της αριθ. 3002475/383/0029/02-02-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» (Β'162), υπό την προϋπόθεση ότι αυτό λαμβάνει χώρα εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001. Σε διαφορετική περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής της δικαιούμενης ποσότητας αιθυλικής αλκοόλης από φορολογική αποθήκη τρίτου προμηθευτή, εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της κοινοποιούμενης απόφασης.

Σημειώνεται ότι κατά τα λοιπά για τη χορήγηση της έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της κοινοποιούμενης απόφασης.

5. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη τη σύντομη προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 για την παραλαβή των ποσοτήτων ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, παντός είδους αλκοολούχων αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., ήτοι από 01/01 έως 28/02 κάθε έτους, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων, προκειμένου για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων, ώστε τα τελωνεία, αφού προβούν στους απαιτούμενους ελέγχους, να εκδίδουν τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και η διαδικασία παραλαβής των δικαιούμενων ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης να ολοκληρώνεται μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος.

6. Τέλος, επισημαίνεται ότι από την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία Α.1210/22-12-2023 Α.Υ.Ο. (Β'7586), ήτοι από 31-12-2023, η υπό στοιχεία Φ.384/218/Ε.Φ.Κ./29-07-1994 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης αφορολογήτου οινοπνεύματος σύμφωνα με το εδάφιο ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κ.Ν.Φ.Ο. που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1884/90, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα» (Β'615) καταργείται.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!