Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Αριθ. Πρωτ. 1064158/5985 πε03/ΔΕ-Β'/8-3-2005 Συμπλήρωση των 1059925/5699/ΔΕ-Β'/15.7.2002 ΑΥΟ περί «Εξαίρεσης από την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και διαδικασία υποβολής συμφωνητικών σε ορισμένες περιπτώσεις» και1055905/4654/ΔΕ-Β'/5.7.2004 ΑΥΟΟ περί «Εξαίρεσης των εταιρειών παροχής πιστώσεων από την υποχρέωση υποβολής κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990».

Αριθμ. 1064158/5985 πε03/ΔΕ-Β'/8-3-2005

ΦΕΚ 343/Β/16-3-2005

Συμπλήρωση των 1059925/5699/ΔΕ-Β'/15.7.2002 ΑΥΟ περί «Εξαίρεσης από την υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και διαδικασία υποβολής συμφωνητικών σε ορισμένες περιπτώσεις» και1055905/4654/ΔΕ-Β'/5.7.2004 ΑΥΟΟ περί «Εξαίρεσης των εταιρειών παροχής πιστώσεων από την υποχρέωση υποβολής κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990, με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποι-ανδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ημερομηνίας καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κ.τ.λ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/1998 (φΕΚ 238 Α'/22.10.1998), με τις οποίες ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέ-πονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 και των άρθρων 47 και 55 του Ν. 2065/1992, όπως αυτά ισχύουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι από την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής αυτών.

3. Τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211-Α'), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 16 του άρθρου 11 του Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255-Α'), με τις οποίες ορίζεται ότι με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/1998, μπορεί να καθορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων, καθώς και διαφορετικός τρόπος και χρόνος υποβολής αυτών.

4. Την υπ’ αριθμ. 1065606/7222/ΔΕ-Β'/18.7.2000 (ΦΕΚ 951-Β'/31.7.2000) απόφασή μας με την οποία, μεταξύ άλλων, καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990.

5. Την υπ’ αριθμ. 1059925/5699/ΔΕ-Β'/15.7.2002 (ΦΕΚ 952-Β") ΑΥΟ «Εξαίρεση από την υποβολή στις ΔΟΥ και διαδικασία υποβολής συμφωνητικών σε ορισμένες περιπτώσεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 1055905/4654/ΔΕ-Β'/5.7.2004 (Φ.Ε.Κ. 1074-Β') ΑΥΟΟ «Εξαίρεση των εταιρειών παροχής πιστώσεων από την υποχρέωση υποβολής κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990».

7. Την ανάγκη απλούστευσης της υφιστάμενης διαδικασίας υποβολής στοιχείων για φορολογική αξιοποίηση.

8. Την υπ’ αριθμ.14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519-Β'/17.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παράγραφο 1 της 1059925/5699/ΔΕ-Β'/15.7.2002 απόφασής μας ως εξής:

«1.Εξαιρούμε, τον «Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.», με το νομικό καθεστώς που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219-Α/12.10.2000) και την από 2.8.2001 μεταβίβαση μέρους των μετοχών που κατείχε στο κεφάλαιό του το Ελληνικό Δημόσιο, τις επιχειρήσεις εναλλακτικής παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας, από την υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των συμφωνητικών και ΜΟΝΟ αυτών που καταρτίζουν με τους συνδρομητές πελάτες τους και αφορούν στην τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση αυτών.

Κατά τα λοιπά, η 1059925/5699/ΔΕ-Β'/15.7.2002 απόφασή μας εξακολουθεί να ισχύει.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν αναδρομικά από 1.7.2002.

2. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την 1055905/ 4654/ ΔΕ-Β'/5.7.2004 απόφασή μας ως εξής:

Εξαιρούμε τα χρηματοδοτικά ιδρύματα της παραγ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 και τους πελάτες αυτών από την υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των συμφωνητικών που καταρτίζουν μεταξύ τους.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν αναδρομικά από 15.7.2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ -

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ