Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 1055905/4654/ΔΕ-Β/5-7-2004 Εξαίρεση των εταιρειών παροχής πιστώσεων από την υποχρέωση υποβολής κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του N.1882/1990.

Τελευταία κωδικοποίηση με την Αριθ. Πρωτ. 1064158/5985 πε03/ΔΕ-Β'/8-3-2005

Υ.Α. 1055905/4654/ΔΕ-Β/5-7-2004 ΦΕΚ 1074/Β/15-7-2004 Εξαίρεση των εταιρειών παροχής πιστώσεων από την υποχρέωση υποβολής κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του N.1882/1990.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, με τις οποίες ορίζεται ότι τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ημερομηνίας καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ κ.λπ. 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α’/22.10.1998), με τις οποίες ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπο-ρεί να καθορίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα στοιχεία που προβλέ-πονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 και των άρθρων 47 και 55 του Ν.2065/1992, όπως αυτά ισχύουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι από την υποβολή στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής αυτών. 3. Την υπ’ αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990. 4. Την υπ’ αριθ. 14650/Δ/ΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 17.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών», αποφασίζουμε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!