Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.Π.Δ.Α Α.Α.Δ.Ε Α 1108784 ΕΞ 2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1009454 ΕΞ 2023/20-01-2023 (Β’ 344/2023) «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2023».

Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α Α.Α.Δ.Ε Α 1108784 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 5452/14.09.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1009454 ΕΞ 2023/20-01-2023 (Β’ 344/2023) «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2023».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 19 και του άρθρου 41 αυτού.

γ) Του ν. 5004/2022 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» (Α’ 235).

δ) Του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

ε) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

στ) Της υπό στοιχεία οικ. 2/187311/ΔΠΓΚ/19-12-2022 (ΑΔΑ:62Τ8Η-ΦΓ1) απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».

ζ) Των υπό στοιχεία 2/181062/ΔΠΓΚ/17-11-2022 και 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

η) Της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1135197 ΕΞ 2022/19-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΟΦ46ΜΠ3Ζ-ΩΟΜ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 σε επιμέρους Λογαριασμούς Εξόδων» Προϋπολογισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Ειδικός Φορέας 1023-801-00000-00.

θ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β’ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/ 05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) Α.Υ.Ο. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1088827 ΕΞ 2020/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΗ0Ο46ΜΠ3Ζ-23Λ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

6. Την υπό στοιχεία Ε. 2705/771/Γ0034/24.10.1996 Α.Υ.Ο. όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Ε. 506/147/Γ0034/18.02.2002 Α.Υ.Ο. (Β’ 250) περί καταβολής μηνιαίου πάγιου χορηγήματος στους προϊσταμένους της οικείας υπηρεσίας, των σκύλων ανιχνευτών, για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών.

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 και της παρ. 1 του άρθρου του ν. 3845/2010 περί μείωσης πάσης φύσεως επιδομάτων.

8. Την υπ’ αρ. 2/5091/0026/25.5.2012 (Β’ 1741) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών», ιδίως το άρθρο 2 αυτής.

9. Την υπ’ αρ. 690/10-01-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, οικ. έτους 2023 του ειδικού φορέα 1023801-0430600, για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα του σκύλου ανιχνευτή “KAL”.

10. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1009454 ΕΞ 2023/20-01-2023 (Β’ 344) «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2023».

11. Την υπό στοιχεία ΔΣΤΕΠ Ε 1106783 ΕΞ 2023/30-082023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, περί διαγραφής του σκύλου ανιχνευτή καπνικών κάνναβης, «KAL», λόγω θανάτου,

αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε Α 1009454 ΕΞ 2023/20-01-2023 (B’ 344) «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικονομικό έτος 2023» ως εξής:

Την αντικατάσταση του παρακάτω πίνακα, λόγω διαγραφής του σκύλου ανιχνευτή «KAL» από το Γ’ Τελωνείο Πειραιά, από 01/09/2023, λόγω θανάτου, ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μηνιαίο χορήγημα ανά σκύλο σε ευρώ Χρονικό διάστημα Συνολικό ποσό δαπάνης Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Γ’ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Όνομα σκύλου: KAL

216,00 € 01/01/2023 έως 31/08/2023 1.728,00 €
(216,00€*8)

ΑΔΑ:Ψ81Δ46ΜΠ 3Ζ-1ΥΚ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Υ.Ε.Ε. ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
α/α: 6553/2023

Η ανωτέρω τροποποίηση προκαλεί εξοικονόμηση στο Νομαρχιακό προϋπολογισμό του Ε.Φ 1023-801-0430600, οικονομικού έτους 2023, ύψους 864,00 €.

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α Α.Α.Δ.Ε Α 1009454 ΕΞ 2023/20-01-2023 (Β’ 344) «Απόφαση καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων ανιχνευτών τελωνειακών υπηρεσιών για την κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανιχνευτών για το οικ. έτος 2023», με την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α Α.Α.Δ.Ε Α 1062175 εξ 2023/10-05-2023 (Β’ 3193) απόφαση τροποποίησης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!