Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 180696/2023 Υπηρεσία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εργατικών εισφορών περιόδου 2019-2020 σε δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
E - mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Βασίλειος Τσίτουρας,
Αναστασία Κοσμέα , Ευγενία Βλαχογιάννη
Τηλέφωνο : 210 52 85 639, - 615, - 642
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Μαριάνα Προδρομίδου
Σωτηρία Κρικέλα, Ευφροσύνη Μπαρμπαλιά
Τηλέφωνο : 210 – 52 15 251, - 692
E - mail: yposefarmmisth@efka.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ

Α.Δ.Α.: ΡΞΡΔ46ΜΑΠΣ-82Τ

Αθήνα, 10.04.2023

Αριθμ. Πρωτ. 180696

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του Πίνακα Α’

ΘΕΜΑ : Έναρξη λειτουργίας νέας ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εργατικών εισφορών περιόδου 2019 – 2020 σε έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς απασχοληθέντων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και σε πρόσωπα υπαγόμενα στις διατάξεις παρ. 9, του άρθρου 39, του ν.4387/2016.

ΣΧΕΤ. : Οι 6/2017, 17/2017, 18/2017, 28/2017, 47/2020, 48/2020, 8/2021 και 65/2021 εγκύκλιοι του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Με την 65/2021 εγκύκλιο του e - Ε.Φ.Κ.Α. παρασχέθηκαν λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου ασφάλισης στον e - Ε.Φ.Κ.Α., για τα έτη 2019 και 2020, των :

α) Εμμίσθων Δικηγόρων,

β) Μισθωτών Μηχανικών & Υγειονομικών και

γ) Μηχανικών & Υγειονομικών υπαγόμενων στις διατάξεις της παρ.9, του άρθρου 39, του ν.4387/2016,

απασχοληθέντων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου - Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων - και γνωστοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας, από 13.12.2021, νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας με τίτλο :«Ηλεκτρονική Υπηρεσία Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς» διαθέσιμης στους εργοδότες για την τροποποίηση της δηλωθείσας, μέσω Α.Π.Δ., ασφάλισης των εν λόγω προσώπων, ετών 2019 και 2020, ώστε να προσαρμοσθεί στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Με το παρόν Γενικό Έγγραφο γνωστοποιείται η έναρξη λειτουργίας, από την σημερινή απογευματινή (Δευτέρα 10.04.2023) νέας ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας διαθέσιμης αποκλειστικά στους συγκεκριμένους ασφαλισμένους, μέσω της ιστοσελίδας του e – Ε.Φ.Κ.Α. www.efka.gov.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Μισθωτοί/ «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Εμμίσθων Δικηγόρων, Μισθωτών Μηχανικών και Υγειονομικών» προκειμένου, μέσω αυτής, να υποβάλουν αίτημα επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών περιόδου 2019 – 2020, τα δικαιούχα πρόσωπα, δηλαδή, οι ασφαλισμένοι έμμισθοι Δικηγόροι, μισθωτοί Μηχανικοί & Υγειονομικοί και υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρ.9, του άρθρου 39 του ν.4387/2016, εφόσον, έχει προηγηθεί τροποποίηση της ασφάλισής τους - από τους εργοδότες τους - μέσω της προαναφερθείσας «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Τροποποίησης της Ασφάλισης», για την ίδια περίοδο.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήματος επιστροφής είναι φιλική στον χρήστη, δεν απαιτεί την υποβολή δικαιολογητικών, αφού αυτά αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω διαλειτουργικότητας (π.χ. αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας) χρησιμοποιώντας δε αυτοματοποιημένους μηχανογραφικούς κανόνες ολοκληρώνει άμεσα την παραλαβή του ηλεκτρονικού αιτήματος, προκειμένου να ακολουθήσουν :

  • Η μηχανογραφική επεξεργασία του, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τον προβλεπόμενο από την νομοθεσία υποχρεωτικό συμψηφισμό του επιστρεφόμενου ποσού με τυχόν βεβαιωμένη στο Κ.Ε.Α.Ο. οφειλή του δικαιούχου προς τον e - Ε.Φ.Κ.Α.
  • Η πίστωση του τελικού προς επιστροφή ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, τον IBAN του οποίου δήλωσε στην ηλεκτρονική αίτησή του.
  • Η ενημέρωση του δικαιούχου με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποχρεωτικά δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Η χρήση της νέας υπηρεσίας γίνεται με την καταχώριση σε αυτήν των κωδικών taxisnet του δικαιούχου.
  • Η επεξεργασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων διενεργείται περιοδικά (σε μηνιαία βάση) όπως και η πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
  • Δικαιούχοι, που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι, δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση.
  • Η ηλεκτρονική υπηρεσία δεν υποστηρίζει αιτήματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, τα οποία συσχετίζονται με τροποποιήσεις ασφάλισης, που πραγματοποιήθηκαν από τις κατά τόπο αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις του e - Ε.Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων τους.

Τέλος, με το παρόν Γενικό Έγγραφο γνωστοποιείται η παράταση λειτουργίας της «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς» μέχρι 31.12.2023

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφάλισης - εισφορών να λάβουν γνώση του παρόντος.

Συν/νο : Εγχειρίδιο χρήσης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ EΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!