Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 65/2021 Οδηγίες για την απεικόνιση στην ΑΠΔ της ασφάλισης δικηγόρων μηχανικών και υγειονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Κ. Παγώνη
Τηλέφωνο : 210 - 5285543
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Β. Τσίτουρας
Τηλέφωνο : 210 - 5285639
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
: Ε. Μπαρμπαλιά
: Σ. Κρικέλα
Τηλέφωνο : 210 5285581, -583, -692,
Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας : 104 32 Αθήνα
Email : d.eisf.misth@efka.gov.gr

Α.Δ.Α.: 9ΟΒΒ46ΜΑΠΣ-ΒΥΩ

Αθήνα, 13/12/2021

Αριθμ. Πρωτ. 515036

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 65

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα A΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ:

 • Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων υπαγόμενων στις διατάξεις παρ. 9, άρθρου 39, ν.4387/2016, για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019
 • Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία τροποποίησης της ασφάλισης για τα έτη 2019 – 2020

Σχετ: Οι εγκύκλιοι 6/2017, 17/2017, 18/2017, 28/2017, 47/2020, 48/2020 & 8/2021 του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Με τις εγκυκλίους 6/2017, 17/2017, 18/2017 & 28/2017, που εκδόθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016, παρασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. από 01.01.2017 της ασφάλισης των :

 • μισθωτών μηχανικών (άρθρα 35 παρ.2β', 38, 41, 51, 53 και 97 του ν.4387/2016 - εγκ. 6/2017)
 • μισθωτών υγειονομικών (άρθρα 38, 41, 51, 53 και 97 του ν.4387/2016 - εγκ. 18/2017)
 • έμμισθων δικηγόρων (άρθρα 38 παρ.3, στοιχ. στ’, εδ. α’ και 39 παρ. 11 του ν. 4387/2016 - εγκ. 28/2017) &
 • προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών – Δ.Π.Υ. (διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39, ν.4387/2016 - εγκ. 17/2017)

Με διαδοχικές τροποποιήσεις ορισμένων από τις προαναφερθείσες διατάξεις αναπροσαρμόστηκε, κατά περίπτωση, από 01.01.2019 και εν συνεχεία από 01.01.2020, το καθεστώς ασφάλισης των εν λόγω προσώπων, όσον αφορά τους κλάδους Επικουρικής και Εφάπαξ Παροχής, με συνέπεια να αναδιαμορφωθεί αντίστοιχα η κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ. (Με την παρούσα παρέχεται η κωδικοποίηση έτους 2019, ενώ από 1/1/2020 ισχύει η κωδικοποίηση των εγκυκλίων 47/2020, 48/2020 και 8/2021 ανά κατηγορία ασφαλισμένων).

Ειδικότερα, ανά κατηγορία εργαζομένων και ανά περίοδο ισχύουν τα εξής :

Α. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ απασχολούμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ.

Α1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ από 1/1/2019 έως 31/12/2019

Α1.1 ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4578/2018, με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ. 2, του άρθρου 97, του ν. 4387/2016, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:

«δ. Από 1.1.2019 και μέχρι 31.5.2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους έμμισθους δικηγόρους πριν και μετά την 1.1.1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

ε. Από 1.6.2019 και μέχρι 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους έμμισθους δικηγόρους πριν και μετά την 1.1.1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

στ. Από 1.6.2022 και εφεξής το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους έμμισθους δικηγόρους πριν και μετά την 1.1.1993, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εντολέα, επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.»

Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4578/2018, τροποποιείται η βάση υπολογισμού των εισφορών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (τ. Ε.Τ.Α.Α.) για όλους τους πριν και μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους.

Η εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης για την κατηγορία των έμμισθων δικηγόρων υπολογίζεται από 1/1/2019 επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατά συνέπεια, η εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης για τους έμμισθους δικηγόρους υπολογίζεται:

 • για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/1/2019 επί του ποσού των 586,08 ευρώ
 • για χρονικό διάστημα από 1/2/2019 έως 31/12/2019, επί του ποσού των 650,00 ευρώ

σχετ. η αριθ. 4241/127/30-01-2019 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Β'/30.01.2019) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Επίσης, οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους που υποβάλλεται στο τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., μπορούν να επιλέξουν τα προβλεπόμενα ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού άγαμου μισθωτού. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισμού και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους. Ο τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς, ο τρόπος εξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ. θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Α1.2 ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4578/2018, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 35, του ν.4387/2016, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:

«Από 1.1.2019 το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Α.Α., ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου επιμερίζεται σε 2% για τον ασφαλισμένο και σε 2% για τον εντολέα.»

Επομένως, με το άρθρο 5 του ν.4578/2018 τροποποιείται η βάση υπολογισμού των εισφορών του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (τ. Ε.Τ.Α.Α.) για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους, έμμισθους δικηγόρους ενώ το ποσοστό ανέρχεται σε 4%.

Συγκεκριμένα, από 1/1/2019 έως 31/12/2019, η εισφορά υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (τ. Ε.Τ.Α.Α.) για τους Δικηγόρους με έμμισθη εντολή, υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατά συνέπεια, η εισφορά υπέρ πρόνοιας για την εν λόγω κατηγορία υπολογίζεται :

 • για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/1/2019, επί του ποσού των 586,08 ευρώ
 • για χρονικό διάστημα από 1/2/2019 έως 31/12/2019, επί του ποσού των 650,00 ευρώ

σχετ. η αριθ. 4241/127/30-1-2019 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Β'/30.01.2019) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (τ. Ε.Τ.Α.Α.) για όλους τους πριν και μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένους, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 4%, από 1/1/2019 επιμερίζεται ισομερώς και βαρύνει 2% τον ασφαλισμένο και 2% τον εργοδότη.

Επίσης, οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους που υποβάλλεται στο τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., μπορούν να επιλέξουν τα προβλεπόμενα ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού άγαμου μισθωτού. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισμού και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους. Ο τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς, ο τρόπος εξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ. θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Α1.3 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η απεικόνιση της ασφάλισης των δικηγόρων με έμμισθη εντολή για το χρονικό διάστημα 1/1/2019 - 31/12/2019 πραγματοποιείται με ενιαίο τρόπο (σε μία εγγραφή) ανά μήνα για όλους τους κλάδους (Κύριας Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας) παρότι υφίσταται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των εισφορών, για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας λόγω της αλλαγής της βάσης υπολογισμού των κλάδων αυτών.

Για το λόγο αυτό διαμορφώθηκαν νέοι «Κωδικοί Δραστηριότητας», «Κωδικοί Ειδικότητας» και «Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης» (Κ.Π.Κ.), που καλύπτουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς και τις πιθανές εξαιρέσεις των προσώπων αυτών από την ασφάλιση κλάδου ή/και κλάδων, λόγω υποχρεωτικής υπαγωγής τους σε φορείς ασφάλισης που διατηρούν αυτοτέλεια π.χ. Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, Πίνακας 1 & 2)

Στους εν λόγω νέους Κ.Π.Κ. ενσωματώνονται τόσο τα ποσοστιαία ασφάλιστρα των κλάδων σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης, όσο και τα «απαιτητά σε ευρώ ποσά» για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, όπως προκύπτουν από το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού όπως εκάστοτε ισχύει, (δηλαδή τα 586,08€ για το χρονικό διάστημα 1/1/2019-31/1/2019 και τα 650,00€ για το χρονικό διάστημα 1/2/201931/12/2019)

Υπολογισμός των μηνιαίων καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών

Ο προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών υλοποιείται συστημικά με τους εξής κανόνες :

 • Οι εισφορές των κλάδων κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα, αναλόγως του Κ.Π.Κ., υπολογίζονται κατά τα γνωστά, δηλαδή, ως το γινόμενο των δηλωθεισών (στο πεδίο 39 «Αποδοχές») μικτών αποδοχών επί του ποσοστού ασφαλιστικών καλύψεων του αντίστοιχου Κ.Π.Κ..
 • Αποσυνδέεται ο υπολογισμός εισφορών για τους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας από τις ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές.
 • Ανάλογα με τη δηλωθείσα κωδικοποίηση (συνδυασμός Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.) λαμβάνονται υπόψη «πλασματικά ποσά» αποδοχών για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης & πρόνοιας και περίοδο αναφοράς, και όχι οι δηλωθείσες στο πεδίο 39 της Α.Π.Δ. μικτές αποδοχές, ώστε να προκύπτει το καταβλητέο ποσό.
 • Τα ανωτέρω ποσά συμμετέχουν αθροιζόμενα στη διαμόρφωση του τελικώς δηλωθέντος στην Α.Π.Δ. ποσού «Συνολικών Εισφορών» (πεδίο 42) όσο και των επιμέρους ποσών «Εισφορών Ασφαλισμένου» και «Εισφορών Εργοδότη» (πεδία 40 και 41 αντίστοιχα)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Απεικόνιση της ασφάλισης έμμισθου δικηγόρου (χωρίς εξαιρέσεις) :

Α. Επιλογή κωδικοποίησης :

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 2019
ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΠΚ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓ/ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
0031 000408 ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν.4578/2018 ΑΠΟ 1/1/2019-31/12/2019 385

14,72%

από 1/1/2019- 31/5/2019

14,47%

από 1/6/2019- 31/12/2019

23,38%

από 1/1/2019- 31/5/2019

23,13%

από 1/6/2019- 31/12/2019

38,10%

από 1/1/2019- 31/5/2019

37,60%

από 1/6/2019- 31/12/2019

Σχετ. Παράρτημα 1, Πίνακας 1)

Κ.Π.Κ. : 385, που περιλαμβάνει τους εξής κλάδους ασφάλισης:

ΑΝΑΛΥΣΗ Κ.Π.Κ. 385
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓ/ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 13,33% 20,00%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 2,15% 4,30% 6,45%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 0,25% 0,65%
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9,22% 17,88% 27,10%
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

3,50%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

3,25%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

3,50%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

3,25%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

7,00%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

6,50%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

ΠΡΟΝΟΙΑ τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 2,00% 2,00% 4,00%
ΣΥΝΟΛΟ

14,72%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

14,47%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

23,38%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

23,13%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

38,10%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

37,60%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

Σχετ. Παράρτημα 1, Πίνακας 2)

Β. Ολοκλήρωση συμπλήρωσης πεδίων Α.Π.Δ.

πεδίο 33 Μισθολ. Περίοδος 01/2019
πεδίο 39 (μικτές)«Αποδοχές» 1.000 ευρώ

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να συμπληρωθούν τα πεδία 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου», 41 «Εισφορές Εργοδότη» και 42 «Συνολικές Εισφορές», πραγματοποιείται ως εξής :

Πεδίο 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου»

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6,67% 1,000 € 66,70 €
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 2,15% 21,50 €
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 4,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 9,22% 1,000 € 92,20 €
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3,50% 586,08 € 20,51 €
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2,00% 586,08 € 11,72 €
Εισφορές Ασφαλισμένου 124,43 €

Πεδίο 41 «Εισφορές Εργοδότη»

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 13,33% 1,000 € 133,30 €
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 4,30% 43,00 €
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,25% 2,50 €
ΣΥΝΟΛΟ 17,88% 1,000 € 178,80 €
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3,50% 586,08 € 20,51 €
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2,00% 586,08 € 11,72 €
Εισφορές Εργοδότη 211,03 €

 

Πεδίο 42 «Συνολικές Εισφορές»  
  ΣΥΝΟΛΟ
Πεδίο 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου» 124,43 €
Πεδίο 41 «Εισφορές Εργοδότη» 211,03 €
Συνολικές Εισφορές 335,46 €

Για την καλύτερη κατανόηση του παραδείγματος επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1, το Παράδειγμα 1 (Απεικόνιση έμμισθου δικηγόρου στην Α.Π.Δ.).

Α2. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ από 1/1/2020 και εφεξής (Εγκ.47/2020)

Α2.1 ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 45, του ν. 4670/2020, με τις οποίες αντικαταστάθηκε, εκ νέου, το άρθρο 97, του ν. 4387/2016, προβλέπεται ότι:

Από 01/01/2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1.1.2020 έως 31.5.2022) Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1.6.2022)
1η κατηγορία 42 39
2η κατηγορία 51 47
3η κατηγορία 61 56

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

Λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων έχουν παρασχεθεί με την 47/2020 εγκύκλιο του e – Ε.Φ.Κ.Α.

Α2.2 ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 31, του ν.4670/2020, με τις οποίες αντικαταστάθηκε, εκ νέου, το άρθρο 35, του ν. 4387/2016, ορίζονται ως πόροι του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταξύ άλλων και:

Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και όλων των ασφαλισμένων («Παλαιών» και «Νέων») έμμισθων δικηγόρων των οικείων τομέων του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Α.Α..

Από 01/01/2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (τ. Ε.Τ.Α.Α.) κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ως εξής :

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ
1η κατηγορία 26
2η κατηγορία 31
3η κατηγορία 37

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

Λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων έχουν παρασχεθεί με την 47/2020 εγκύκλιο του e – Ε.Φ.Κ.Α.

Α2.3 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η απεικόνιση της ασφάλισης των δικηγόρων με έμμισθη εντολή περιγράφεται στην 47/2020 εγκύκλιο του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Β. ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων)

Β1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ από 1/1/2019 έως 31/12/2019

Β1.1 ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο υπολογισμός του κλάδου επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) ακολουθεί τις διατάξεις του αρ. 97, παρ. 1, του ν.4387/2016 δηλαδή: Από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1.6.2019 και μέχρι την 31.12.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38.

Β1.2 ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 5, του ν.4578/2018, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 35 του Ν.4387/2016 από τότε που ίσχυσε, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:

«Από 1.1.2019 το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Α.Α., ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.»

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4578/2018 τροποποιείται η βάση υπολογισμού των εισφορών του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (τ. Ε.Τ.Α.Α.) για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους, υπαγόμενους στο τ. ΕΤΑΑ μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς ενώ αναφέρεται ρητά ότι το ποσοστό ανέρχεται σε 4%.

Συγκεκριμένα, από 1/1/2019 έως 31/12/2019, η εισφορά υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (τ. Ε.Τ.Α.Α.) για τους Μηχανικούς και Υγειονομικούς υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κατά συνέπεια, η εισφορά υπέρ πρόνοιας για τις εν λόγω κατηγορίες υπολογίζεται:

 • για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/1/2019 επί του ποσού των 586,08 ευρώ
 • για χρονικό διάστημα από 1/2/2019 έως 31/12/2019, επί του ποσού των 650,00 ευρώ

Επίσης, οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους που υποβάλλεται στο τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., μπορούν να επιλέξουν τα προβλεπόμενα ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού άγαμου μισθωτού. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της βάσης υπολογισμού και το χρονικό διάστημα εφαρμογής της επιλέγεται από τους ασφαλισμένους με την ως άνω αίτησή τους. Ο τρόπος επιλογής της ανώτερης βάσης υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς, ο τρόπος εξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών κλπ. θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Β1.3 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η απεικόνιση των μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών στην Α.Π.Δ. για το χρονικό διάστημα 1/1/2019-31/12/2019 πραγματοποιείται με ενιαίο τρόπο (σε μία εγγραφή) ανά μήνα για όλους τους κλάδους (Κύριας Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας), παρότι υφίσταται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των εισφορών για τον κλάδο εφάπαξ παροχής, λόγω της αλλαγής της βάσης υπολογισμού του εν λόγω κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 5, του ν.4578/2018.

Για το λόγο αυτό διαμορφώθηκαν νέοι «Κωδικοί Δραστηριότητας», «Κωδικοί Ειδικότητας» και «Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης» (Κ.Π.Κ.) που καλύπτουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς με τις πιθανές εξαιρέσεις των προσώπων από την ασφάλιση κλάδου ή / και κλάδων λόγω υποχρεωτικής υπαγωγής τους σε φορείς ασφάλισης που διατηρούν αυτοτέλεια π.χ. Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 & 3 , Πίνακες 1 & 2)

Στους εν λόγω νέους Κ.Π.Κ. ενσωματώνονται τόσο τα ποσοστιαία ασφάλιστρα των κλάδων σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης και επικουρικής ασφάλισης, όσο και τα «απαιτητά σε ευρώ ποσά» για τον κλάδο πρόνοιας, όπως προκύπτουν βάσει του ότι οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού όπως εκάστοτε ισχύει, (δηλαδή τα 586,08€ για το χρονικό διάστημα 1/1/2019-31/1/2019 και τα 650,00€ για το χρονικό διάστημα 1/2/2019 - 31/12/2019).

Υπολογισμός των μηνιαίων καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών

Ο προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών υλοποιείται συστημικά με τους εξής κανόνες :

 • Οι εισφορές των κλάδων κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα, επικουρικής ασφάλισης και συνεισπραττόμενων αναλόγως του Κ.Π.Κ., υπολογίζονται κατά τα γνωστά, δηλαδή, ως το γινόμενο των δηλωθεισών (στο πεδίο 39 «Αποδοχές») μικτών αποδοχών επί του ποσοστού ασφαλιστικών καλύψεων του αντίστοιχου Κ.Π.Κ.
 • Αποσυνδέεται ο υπολογισμός εισφορών για τον κλάδο Πρόνοιας από τις ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές.
 • Ανάλογα με τη δηλωθείσα κωδικοποίηση (συνδυασμός Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.) λαμβάνονται υπόψη «πλασματικά ποσά» αποδοχών για τον κλάδο πρόνοιας και περίοδο αναφοράς, και όχι οι δηλωθείσες στο πεδίο 39 της Α.Π.Δ. μικτές αποδοχές, ώστε να προκύπτει το καταβλητέο ποσό.
 • Τα ανωτέρω ποσά συμμετέχουν αθροιζόμενα στη διαμόρφωση του τελικώς δηλωθέντος στην Α.Π.Δ. ποσού «Συνολικών Εισφορών» (πεδίο 42) όσο και των επιμέρους ποσών «Εισφορών Ασφαλισμένου» και «Εισφορών Εργοδότη» (πεδία 40 και 41 αντίστοιχα)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Απεικόνιση της ασφάλισης μισθωτού μηχανικού (χωρίς εξαιρέσεις) :

Α. Επιλογή κωδικοποίησης :

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2019
ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΠΚ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓ/ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
0052 000311 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν.4578/2018 ΑΠΟ 1/1/2019-31/12/2019 274

20,00%

από 1/1/2019- 31/5/2019

19,75%

από 1/6/2019- 31/12/2019

25,06%

από 1/1/2019- 31/5/2019

24,81%

από 1/6/2019- 31/12/2019

45,06%

από 1/1/2019- 31/5/2019

44,56%

από 1/6/2019- 31/12/2019

Σχετ. Παράρτημα 2, Πίνακας 1)

Κ.Π.Κ. : 274, που περιλαμβάνει τους εξής κλάδους ασφάλισης :

ΑΝΑΛΥΣΗ Κ.Π.Κ. 274
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓ/ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 13,33% 20,00%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 2,15% 4,30% 6,45%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 0,25% 0,65%
ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ. 1,83% 3,17% 5,00%
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. 0,10% 0,36% 0,46%
Λ.Π.Ε.Α.Ε. 0,00% 0,15% 0,15%
Ο.Ε.Κ. 1,00% 0,00% 1,00%
Ο.Ε.Ε. 0,35% 0,00% 0,35%
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

3,50%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

3,25%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

3,50%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

3,25%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

7,00%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

6,50%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16,00%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

15,75%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

25,06%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

24,81%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

41,06%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

40,56%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

ΠΡΟΝΟΙΑ τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 4,00% 0,00% 4,00%
ΣΥΝΟΛΟ

20,00%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

19,75%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

25,06%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

24,81%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

45,06%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

44,56%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

Σχετ. Παράρτημα 2, Πίνακας 2)

Β. Ολοκλήρωση συμπλήρωσης πεδίων Α.Π.Δ.

πεδίο 33 Μισθολ. Περίοδος 01/2019
πεδίο 39 (μικτές)«Αποδοχές» 1.000 ευρώ

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να συμπληρωθούν τα πεδία 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου», 41 «Εισφορές Εργοδότη» και 42 «Συνολικές Εισφορές», πραγματοποιείται ως εξής :

Πεδίο 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου»

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6,67% 1.000 € 66,70 €
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε ΕΙΔΟΣ 2,15% 21,50 €
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε ΧΡΗΜΑ 0,40% 4,00 €
ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ 3,28% 32,80 €
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3,50% 35,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 16,00% 1.000 € 160,00 €
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4,00% 586,08 € 23,44 €
Εισφορές Ασφαλισμένου 183,44 €

Πεδίο 41 «Εισφορές Εργοδότη»

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 13,33% 1.000 € 133,30 €
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε ΕΙΔΟΣ 4,30% 43,00 €
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε ΧΡΗΜΑ 0,25% 2,50 €
ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ 3,68% 36,80 €
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3,50% 35,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 25,06% 1.000 € 250,60 €
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,00% 0,00% 0,00%
Εισφορές Εργοδότη 250,60 €

 

Πεδίο 42 «Συνολικές Εισφορές  
  ΣΥΝΟΛΟ
Πεδίο 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου» 183,44 €
Πεδίο 41 «Εισφορές Εργοδότη» 250,60 €
Συνολικές Εισφορές 434,04 €

Για την καλύτερη κατανόηση του παραδείγματος επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, το Παράδειγμα 1 (Απεικόνιση μισθωτού μηχανικού στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2019)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Απεικόνιση της ασφάλισης μισθωτού υγειονομικού (χωρίς εξαιρέσεις) :

Α. Επιλογή κωδικοποίησης :

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ 2019
ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΠΚ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓ/ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
0053 000325 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΒΑΣΕΙ Ν.4578/2018 ΑΠΟ 1/1/2019- 31/12/2019 289

20,00%

από 1/1/2019- 31/5/2019

19,75%

από 1/6/2019- 31/12/2019

25,06%

από 1/1/2019- 31/5/2019

24,81%

από 1/6/2019- 31/12/2019

45,06%

από 1/1/2019- 31/5/2019

44,56%

από 1/6/2019- 31/12/2019

Σχετ. Παράρτημα 3, Πίνακας 1)

Κ.Π.Κ. : 289, που περιλαμβάνει τους εξής κλάδους ασφάλισης : (Σχετ. Παράρτημα 2, Πίνακας 2)

ΑΝΑΛΥΣΗ Κ.Π.Κ. 289
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓ/ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 13,33% 20,00%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 2,15% 4,30% 6,45%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 0,25% 0,65%
ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ. 1,83% 3,17% 5,00%
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. 0,10% 0,36% 0,46%
Λ.Π.Ε.Α.Ε. 0,00% 0,15% 0,15%
Ο.Ε.Κ. 1,00% 0,00% 1,00%
Ο.Ε.Ε. 0,35% 0,00% 0,35%
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

3,50%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

3,25%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

3,50%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

3,25%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

7,00%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

6,50%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16,00%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

15,75%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

25,06%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

24,81%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

41,06%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

40,56%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

ΠΡΟΝΟΙΑ τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 4,00% 0,00% 4,00%
ΣΥΝΟΛΟ

20,00%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

19,75%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

25,06%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

24,81%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

45,06%

από 1/1/2019 έως 31/5/2019

44,56%

από 1/6/2019 έως 31/12/2019

Σχετ. Παράρτημα 2, Πίνακας 2)

Β. Ολοκλήρωση συμπλήρωσης πεδίων Α.Π.Δ.

πεδίο 33 Μισθολ. Περίοδος 01/2019
πεδίο 39 (μικτές)«Αποδοχές 1.000 ευρώ

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να συμπληρωθούν τα πεδία 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου», 41 «Εισφορές Εργοδότη» και 42 «Συνολικές Εισφορές», πραγματοποιείται ως εξής :

Πεδίο 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου»

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6,67% 1.000 € 66,70 €
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε ΕΙΔΟΣ 2,15% 21,50 €
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε ΧΡΗΜΑ 0,40% 4,00 €
ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ 3,28% 32,80 €
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3,50% 35,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 16,00% 1.000 € 160,00 €
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4,00% 586,08 € 23,44 €
Εισφορές Ασφαλισμένου 183,44 €

Πεδίο 41 «Εισφορές Εργοδότη»

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 13,33% 1.000 € 133,30 €
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε ΕΙΔΟΣ 4,30% 43,00 €
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε ΧΡΗΜΑ 0,25% 2,50 €
ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ 3,68% 36,80 €
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3,50% 35,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 25,06% 1.000 € 250,60 €
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,00% 0,00% 0,00 €
Εισφορές Εργοδότη 250,60 €

 

Πεδίο 42 «Συνολικές Εισφορές»  
  ΣΥΝΟΛΟ
Πεδίο 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου» 183,44 €
Πεδίο 41 «Εισφορές Εργοδότη» 250,60 €
Συνολικές Εισφορές 434,04 €

Για την καλύτερη κατανόηση του παραδείγματος επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, το Παράδειγμα 1 (Απεικόνιση μισθωτού υγειονομικού στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2019)

Β2. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ από 1/1/2020 και εφεξής (Εγκ.48/2020 & 8/2021)

Β2.1 ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Εγκ.8/2021)

Με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 3, του ν. 4756/2020 (Φ.Ε.Κ. 235 Α’/26-112020) με τις οποίες αντικαταστάθηκε, εκ νέου, το άρθρο 97, του ν. 4387/2016, ορίζεται ότι :

Από την 1.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και όλοι οι πριν και μετά την 1η.1.1993 ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι και μισθωτοί μηχανικοί των οικείων τομέων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε:

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1.1.2020 έως 31.5.2022) Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1.6.2022)
1η κατηγορία 42 39
2η κατηγορία 51 47
3η κατηγορία 61 56

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται 50% για τον εργοδότη και 50% για τον ασφαλισμένο.

Λεπτομερείς οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων έχουν παρασχεθεί με την 8/2021 Εγκύκλιο του e – Ε.Φ.Κ.Α.

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

Δεν επέρχεται καμία τροποποίηση ως προς τον υπολογισμό του κλάδου επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών υγειονομικών. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 97, παρ.1, του ν.4387/2016 με το οποίο προβλέπεται το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση όλων των μισθωτών ασφαλισμένων, πριν και μετά την 1.1.1993.

Β2.2 ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ (Εγκ. 8/2021 & 48/2020)

Με τις διατάξεις του άρθρου 31, του ν. 4670/2020, με τις οποίες αντικαταστάθηκε εκ νέου, το άρθρο 35, του ν. 4387/2016, ορίζονται ως πόροι του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταξύ άλλων και:

Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και όλων των ασφαλισμένων («Παλαιών» και «Νέων») μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών των οικείων τομέων του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Α.Α..

Από 01/01/2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής
σε ευρώ
1η κατηγορία 26
2η κατηγορία 31
3η κατηγορία 37

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιβαρύνουν στο σύνολό τους τον ασφαλισμένο.

Λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων έχουν παρασχεθεί με την 8/2021 Εγκύκλιο του e – Ε.Φ.Κ.Α.

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ υπαγόμενων στις διατάξεις του άρθρου 39, παρ. 9, του ν.4387/2016

Με διαδοχικές τροποποιήσεις ορισμένων από τις προαναφερθείσες διατάξεις αναπροσαρμόστηκε, κατά περίπτωση, από 01.01.2019 και εν συνεχεία από 01.01.2020, το καθεστώς ασφάλισης των εν λόγω προσώπων (μηχανικών – υγειονομικών υπαγόμενων στο αρ.39, παρ.9, του ν.4387/2016) όσον αφορά τους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης για τους μηχανικούς (από το 2020 και εφεξής) και Πρόνοιας για τους μηχανικούς και τους υγειονομικούς (από 2019 και εφεξής) με συνέπεια να αναδιαμορφωθεί αντίστοιχα η κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της ασφάλισης τους στην Α.Π.Δ.

Ειδικότερα, ανά περίοδο ισχύουν τα εξής:

Γ1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ από 1/1/2019 έως 31/12/2019

Για τους μηχανικούς και υγειονομικούς που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση, από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) εφαρμόζεται διακριτή κωδικοποίηση ως προς την απεικόνιση του κλάδου πρόνοιας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, Παράδειγμα 1) και ταυτόχρονη χρήση των Κ.Π.Κ. της 17/2017 εγκυκλίου e - Ε.Φ.Κ.Α., με την πρόσθετη πληροφορία ότι στο πεδίο 39 της Α.Π.Δ. «Αποδοχές» και μόνο όσο αφορά την εγγραφή κλάδου πρόνοιας, πρέπει να καταχωρηθούν «πλασματικά» ποσά.

Επισημαίνεται ότι, η κωδικοποίηση της 17/2017 Εγκυκλίου του e – Ε.Φ.Κ.Α., που εν προκειμένω πρέπει να επιλεγεί (καθώς η ασφάλιση κλάδου πρόνοιας υπολογίζεται επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει), για να καταχωρηθεί η 1η εγγραφή στην Α.Π.Δ., είναι η ακόλουθη :

1η εγγραφή Βάσει της 17/2017 Εγκυκλίου e-Ε.Φ.Κ.Α.
ΚΑΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
0800 000800 080 ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ) - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
000821 0802 ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
000803 083 ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ)
000818 0832 ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συνεπώς, η καταχώρηση κλάδου πρόνοιας του ασφαλισμένου γίνεται με 2η εγγραφή, στην ίδια Α.Π.Δ., ως εξής :

2η Εγγραφή
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ 2019 ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Π.Υ.)
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΠΚ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓ/ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
0800 000479 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΑΡ.39 ΤΟΥ Ν.4387/16, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 1/1/2019- 31/12/2019 499 4,00% 0% 4,00%

586,08€

1/1/2019- 31/1/2019

650,00€

1/2/2019- 31/12/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, Παράδειγμα 1 (Απεικόνιση Μηχανικού/Υγειονομικού υπαγόμενου στην ασφάλιση του άρθρου 39, παρ.9, του ν.4387/2016).

Σημειώσεις:

 • Όπως έχει προαναφερθεί στο πεδίο 39 «Αποδοχές» της Α.Π.Δ. και μόνο όσον αφορά την εγγραφή κλάδου πρόνοιας, πρέπει να καταχωρηθούν οι «πλασματικές αποδοχές», όπως αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, ανάλογα με τις περιόδους απασχόλησης.
 • Τα ανωτέρω, όσο αφορά την καταχώριση 2ης ή/και 3ης εγγραφής δεν αφορούν την νέα ηλεκτρονική / διαδικτυακή υπηρεσία τροποποίησης της ασφάλισης (Κεφάλαιο Ε' της παρούσας).

Γ2. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ από 1/1/2020 και εφεξής

Για την απεικόνιση της ασφάλιση των μηχανικών και υγειονομικών, υπαγόμενων στο άρθρο 39, παρ.9, του ν.4387/2016, για το εν λόγω χρονικό διάστημα, έχουν παρασχεθεί οδηγίες με τις 8/2021 (μηχανικοί) & 48/2020 (υγειονομικοί) εγκύκλιες του e – Ε.Φ.Κ.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την ασφαλιστική τακτοποίηση, από 1/1/2019 - 31/12/2019, απασχολούμενων των προαναφερθέντων κατηγοριών (πλην των υπαγόμενων στις διατάξεις της παρ.9, άρθρου 39) εάν για οποιονδήποτε λόγο (μειωμένη / εκ περιτροπής απασχόληση, πρόσληψη ή αποχώρηση τις τελευταίες ή τις πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα απασχόλησης κ.λπ.) οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές είναι κατώτερες του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού, δεν χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση της παρούσας, αλλά αντίστοιχα αυτή των 28/2017 (δικηγόροι με έμμισθη εντολή) 6/2017 (μισθωτοί μηχανικοί) και 18/2017 (μισθωτοί υγειονομικοί) εγκυκλίων του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Το ίδιο ισχύει και για το Επίδομα Αδείας (ΕΑ) και τα Δώρα Εορτών (βλέπε και σχετική επισήμανση σελ.20).

Ως προς τα θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση ισχύουν οι εγκύκλιες e – Ε.Φ.Κ.Α. οι οποίες αναφέρονται ως σχετικές στην παρούσα (Εγκ. 6/2017, 17/2017, 18/2017 & 28/2017).

Επίσης, η απεικόνιση ως προς την Στέγη Υγειονομικών συνεχίζει με την κωδικοποίηση της εγκυκλίου 18/2017.

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ Α.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Οι εργοδότες που δεν έχουν υποβάλει Α.Π.Δ., για τους απασχολούμενούς τους των εν λόγω κατηγοριών, για τις μισθολογικές χρονικές περιόδους από 1/1/2019 έως 30/9/2020, μπορούν να υποβάλλουν, χωρίς κυρώσεις, αντίστοιχες Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. με μαγνητικό μέσο στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία εσόδων (έδρα του εργοδότη) μέχρι 31/3/2022.

Ε. ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ/ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για τις ανάγκες καταχώρησης των μεταβολών, που προκύπτουν από την εφαρμογή των οδηγιών της παρούσας, διατίθεται, για πρώτη φορά, ηλεκτρονική / διαδικτυακή υπηρεσία, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες, υπό προϋποθέσεις (όπως η διενέργεια μηχανογραφικού Ελέγχου Δηλωθέντων/Καταβληθέντων – Ε.Δ.Κ. για την κρίσιμη μισθολογική περίοδο) και μέσω πλέγματος κανόνων, να τροποποιήσουν την ήδη δηλωθείσα, μέσω Α.Π.Δ., ασφάλιση των εργαζομένων τους, ώστε, εν προκειμένω, να προσαρμοσθεί στις νομοθετικές ρυθμίσεις των ετών 2019 και 2020 η ασφάλιση των ακόλουθων κατηγοριών ασφαλισμένων :

Α. Εμμίσθων Δικηγόρων,

Β. Μισθωτών Μηχανικών & Υγειονομικών και

Γ. Μηχανικών & Υγειονομικών υπαγόμενων στις διατάξεις της παρ.9, του άρθρου 39, ν.4387/2016

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους εργοδότες μέσω της ιστοσελίδας του e – Ε.Φ.Κ.Α. (www.efka.gov.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Εργοδότες /«Ηλεκτρονική Υπηρεσία Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς») μέχρι 30/6/2022, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν για την υποβολή Α.Π.Δ., μέσω διαδικτύου. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, η διόρθωση της ασφάλισης θα είναι δυνατή μόνο μέσω χειρόγραφης διαδικασίας, κατά τα γνωστά (υποβολή Δελτίου Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης – Δ.Μ.Σ.Α. και αντίστοιχων αποδεικτικών στοιχείων, μέσω της κατά τόπο αρμόδιας υπηρεσίας ασφάλισης – εισφορών)

Η δυνατότητα τροποποίησης της ασφάλισης μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, παρέχεται στον εργοδότη ανά ασφαλισμένο και εγγραφή της Α.Π.Δ. άπαξ. Συνεπώς, εάν, για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ανάγκη, εκ νέου, τροποποίησης εγγραφής, που ήδη τροποποιήθηκε μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της οικείας υπηρεσίας εσόδων, η οποία ελέγχει κατά τα γνωστά (Δ.Μ.Σ.Α., κ.λπ.) εάν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι.

Ο εργοδότης μπορεί να αναζητήσει και να τροποποιήσει / διορθώσει συγκεκριμένες αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ. Ειδικότερα:

Οι εγγραφές που μπορούν να επιλεγούν και να τροποποιηθούν για το έτος 2019 φέρουν ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Κ.Α.Δ. προς διόρθωση:

 • Δικηγόροι με έμμισθη εντολή : 0810 (εγκύκλιος 28/2017)
 • Μισθωτοί Μηχανικοί : 0700 (εγκύκλιος 6/2017)
 • Μισθωτοί Υγειονομικοί : 0710 (εγκύκλιος 18/2017)

Οι εγγραφές που μπορούν να επιλεγούν και να τροποποιηθούν για το έτος 2020 φέρουν ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Κ.Α.Δ. προς διόρθωση:

 • Δικηγόροι με έμμισθη εντολή : 0810 (εγκύκλιος 28/2017)
 • Μισθωτοί Μηχανικοί : 0700 (εγκύκλιος 6/2017) ή : 0054, 0055, 0056, 0057 (εγκύκλιος 48/2020)
 • Μισθωτοί Υγειονομικοί : 0710 (εγκύκλιος 18/2017)

Η κωδικοποίηση που είναι διαθέσιμη στον χρήστη κατά την καταχώριση, για το έτος 2019 είναι αυτή των Κ.Α.Δ. σε ισχύ (με την παρούσα) για αντικατάσταση:

 • Δικηγόροι με έμμισθη εντολή : 0031
 • Μισθωτοί Μηχανικοί : 0052
 • Μισθωτοί Υγειονομικοί : 0053

Η κωδικοποίηση που είναι διαθέσιμη στον χρήστη κατά την καταχώριση, για το έτος 2020 είναι αυτή των Κ.Α.Δ. σε ισχύ για αντικατάσταση :

 • Δικηγόροι με έμμισθη εντολή : 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051 (εγκύκλιος 47/2020)
 • Μισθωτοί Μηχανικοί : 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071 (εγκύκλιος 8/2021)
 • Μισθωτοί Υγειονομικοί : 0058, 0059, 0060, 0061 (εγκύκλιος 48/2020)

Ο εργοδότης στο στάδιο της μεταβολής της αναλυτικής εγγραφής επιλέγει από προεπιλεγμένες λίστες Κ.Α.Δ., Κωδικών Ειδικοτήτων και Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.).

Ανάλογα με την επιλογή, προσδιορίζονται αυτόματα οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην επιλεγείσα ασφάλιση (Για απασχολήσεις από τον Ιούνιο 2020 και μετέπειτα, μετά την επιλογή του Κωδικού Ειδικότητας, εμφανίζονται δύο (2) Κ.Π.Κ. για πλήρη και μειωμένη απασχόληση με δυνατότητα επιλογής).

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Μηχανικοί/Υγειονομικοί με Δ.Π.Υ. – Κ.Α.Δ. 0800 - Άρθρο 39, παρ.9, ν.4387/2016

Οι εγγραφές που μπορούν να επιλεγούν για τα έτη 2019 και 2020 φέρουν ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ τους ακόλουθους Κωδικούς Ειδικότητας προς διόρθωση:

Κ.Α.Δ. Κωδ. Ειδικότητας Κ.Π.Κ.
0800 000800 080
000820 0801
000821 0802
000801 081
000813 0811
000814 0812
000802 082
000815 0821
000816 0822
000803 083
000817 0831
000818 0832

σχετ. Εγκ. 17/2017)

Η κωδικοποίηση που είναι διαθέσιμη στον χρήστη κατά την καταχώριση των στοιχείων με επιλογή «Μηχανικός παρ.9, άρθρου 39, ν.4387/2016» για το έτος 2019, για αντικατάσταση, είναι η ακόλουθη:

Κ.Α.Δ. Κωδ. Ειδικότητας Κ.Π.Κ.
800 000800 080
000821 0802
000803 083
000818 0832

Η κωδικοποίηση που είναι διαθέσιμη στον χρήστη κατά την καταχώριση των στοιχείων με επιλογή «Υγειονομικός παρ.9, άρθρου 39, ν.4387/2016» για το έτος 2019, για αντικατάσταση, είναι η ακόλουθη:

Κ.Α.Δ. Κωδ. Ειδικότητας Κ.Π.Κ.
0800 000803 083
000818 0832

Μετά την επιλογή από λίστες τιμών, για το έτος 2019 και για τις δύο ανωτέρω κατηγορίες ασφαλισμένων δημιουργείται αυτόματα και υποχρεωτικά εγγραφή περί κλάδου πρόνοιας (2η εγγραφή _Κωδικός Ειδικότητας 2).

Η κωδικοποίηση που είναι διαθέσιμη στον χρήστη κατά την καταχώριση των στοιχείων με επιλογή «Μηχανικός παρ.9, άρθρου 39, ν.4387/2016» / «Υγειονομικός παρ.9, άρθρου 39, ν.4387/2016» για το έτος 2020, για αντικατάσταση είναι κοινή και είναι η ακόλουθη :

Κ.Α.Δ. Κωδ. Ειδικότητας Κ.Π.Κ.
0800 000803 083
000818 0832

σχετ. Εγκ. 48/2020)

Μετά την επιλογή από λίστες τιμών, για το έτος 2020 :

 • για την ιδιότητα «Μηχανικός παρ.9, άρθρου 39, ν.4387/2016» δημιουργούνται αυτόματα και υποχρεωτικά δύο εγγραφές, περί κλάδου πρόνοιας (2η εγγραφή_Κωδικός Ειδικότητας 2) και κλάδου επικουρικής ασφάλισης (3η εγγραφή _ Κωδικός Ειδικότητας 3)
 • για την ιδιότητα «Υγειονομικός παρ.9, άρθρου 39, ν.4387/2016» δημιουργείται αυτόματα και υποχρεωτικά μία εγγραφή, περί κλάδου πρόνοιας (2η εγγραφή_Κωδικός Ειδικότητας 2)

Οι πρόσθετες ανωτέρω αυτόματες εγγραφές (κλάδων πρόνοιας ή/και επικουρικής ασφάλισης) απεικονίζονται περιοριστικά (ΜΟΝΟ) στον «Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης», ο οποίος ενημερώνεται σε τακτικές ροές.

Για τις τροποποιήσεις στην ασφάλιση των κατηγοριών ασφαλισμένων της παρούσας εγκυκλίου διατίθενται :

 • Παραρτήματα 1, 2 και 3 με Πίνακες Αντιστοίχισης Κ.Π.Κ. (ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Αντιστοίχιση Κ.Π.Κ. για 2019 – 2020) καθώς και Παραδείγματα Τροποποίησης της αρχικώς υποβληθείσας Α.Π.Δ. (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Τροποποίηση - Αντιστοίχιση κωδικοποίησης στην Α.Π.Δ. για 2019 – 2020).
 • Παράρτημα 4 με Παράδειγμα Τροποποίησης της αρχικώς υποβληθείσας Α.Π.Δ. (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Τροποποίηση κωδικοποίησης στην Α.Π.Δ. για έτη 2019 – 2020).
 • Παράρτημα 5 με λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι :

 • Η δυνατότητα αξιοποίησης της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας αφορά τροποποιήσεις της ασφάλισης που έχει υποβληθεί με χρήση, αποκλειστικά, της κωδικοποίησης των εγκυκλίων του e - Ε.Φ.Κ.Α., που αναφέρονται ως σχετικές στην παρούσα (6/2017, 17/2017, 18/2017, 28/2017 & 48/2020 (για τους μισθωτούς μηχανικούς)) με προσωρινές εξαιρέσεις τους ενταχθέντες :

α) στο Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» (εγκύκλιος 39/2020, Κεφ. Α’)

β) στα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ» (εγκύκλιος 39/2020, Κεφ. Δ’) και

γ) στο ανοιχτό πρόγραμμα για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας (εγκύκλιος 49/2020) για τις οποίες θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες ως προς την ηλεκτρονική διόρθωση / τροποποίηση της ασφάλισής τους.

 • Η νέα υπηρεσία δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, για τα υποβληθέντα από τους εργοδότες ασφαλιστικά δεδομένα για τις συγκεκριμένες κατηγορίες απασχολούμενων χρησιμοποιήθηκε κωδικοποίηση που ίσχυε προ e - Ε.Φ.Κ.Α. (π.χ. Κ.Π.Κ. 131/132, 129/130). Τούτο διότι, η αστοχία δεν αφορά μόνο την απεικόνιση της ασφάλισης, αλλά επεκτείνεται (για κλάδους ασφάλισης βασικούς, ως προς την ασφαλιστική τακτοποίηση των απασχολουμένων) και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε τραπεζικούς λογαριασμούς των αντίστοιχων Τομέων του πρώην Ε.Τ.Α.Α. και όχι με τη χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) με αποτέλεσμα να μην έχει ενσωματωθεί η αντίστοιχη οικονομική πληροφορία στο Ο.Π.Σ./e - Ε.Φ.Κ.Α.

Για τη διαχείριση στις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα ακολουθήσουν οδηγίες, ως προς την τροποποίηση της ασφάλισης, σε συνδυασμό με την δρομολόγηση ενεργειών για την ενημέρωση του Ο.Π.Σ./ e – Ε.Φ.Κ.Α. με τις καταβολές που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την χρήση Τ.Π.Τ.Ε.

 • Όπως προαναφέρθηκε, για όσους από τους εν λόγω απασχολούμενους οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές τους (π.χ. λόγω μειωμένης απασχόλησης, πρόσληψης ή αποχώρησης τις τελευταίες ή τις πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα απασχόλησης) είναι κατώτερες από:
  • 586,08 € (το χρονικό διάστημα 1/1/2019 - 31/1/2019) και
  • 650,00 € (το χρονικό διάστημα 1/2/2019 - 31/12/2019)

δεν απαιτείται τροποποίηση / προσαρμογή της ασφάλισής τους, διότι η νέα κωδικοποίηση έχει ενσωματώσει ποσά ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που αντιστοιχούν σε αποδοχές πλήρους απασχόλησης (ως ασφαλιστική κατηγορία).

Ομοίως, δεν απαιτείται τροποποίηση της απεικόνισης της ασφάλισης Επιδόματος Αδείας (Ε.Α.) των Δώρων Εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων) έτους 2019, όταν το ύψος τους είναι κατώτερο των προαναφερόμενων κατώτατων βασικών μισθών άγαμου μισθωτού.

ΣΤ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Με δεδομένο ότι, η εν λόγω τροποποίηση της ασφάλισης επιφέρει και αναπροσαρμογή του ύψους των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) σε ποσά κατώτερα από τα αρχικά θα είναι σύντομα διαθέσιμη (σε πρώτη φάση στους ασφαλισμένους και εν συνεχεία στους εργοδότες) νέα ηλεκτρονική / διαδικτυακή υπηρεσία επιστροφής των αντίστοιχων αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία.

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφάλισης - εισφορών να λάβουν γνώση της παρούσας.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Συν/να: (5) Παραρτήματα

 1. Έμμισθοι Δικηγόροι
 2. Μισθωτοί Μηχανικοί
 3. Μισθωτοί Υγειονομικοί
 4. Μηχανικοί & Υγειονομικοί που υπάγονται στις διατάξεις του αρ.39, παρ.9 του ν.4387/2016
 5. Εγχειρίδιο Χρήσης της Νέας Ηλεκτρονικής/Διαδικτυακής Υπηρεσίας
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!