Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 48/2020 Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μηχανικών και υγειονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Κ. Παγώνη
Τηλέφωνο: 210 5285 543
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Προδρομίδου
Σ. Κρικέλα
Τηλέφωνο:210 5285 581, 692,
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ
Email:d.eisf.misth@efka.gov.gr

Α.Δ.Α.: 9Ε2846ΜΑΠΣ-Δ4Α

Αθήνα, 16/10/2020

Αριθμ. Πρωτ. 261450

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα A΄

ΘΕΜΑ :«Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4670/2020».

Σχετ: Οι υπ. αριθμ. 6/2017, 17/2017 και 18/2017 εγκύκλιες του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 5 του ν. 4578/2018 (Φ.Ε.Κ. 200/τ. Α΄) και 31 του ν. 4670/2020 (Φ.Ε.Κ. 43/τ. Α΄) σχετικά με την ασφάλιση, στον κλάδο Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., των αναφερόμενων στο θέμα μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών και παρέχουμε νέες οδηγίες ως προς την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ.:

1. ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ) τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

1.1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4578/2018, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 35 του ν.4387/2016 από τότε που ίσχυσε, μεταξύ άλλων, προβλέφθηκε τροποποίηση, από 01/01/2019, της βάσης υπολογισμού των εισφορών του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για όλους τους («Παλαιούς» και «Νέους» ασφαλισμένους) μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς.

Ειδικότερα, από 01/01/2019 έως 31/12/2019, η εισφορά υπέρ του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τους μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς, υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού.

Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για «Παλαιούς» και «Νέους» ασφαλισμένους επιβαρύνει στο σύνολό του τον ασφαλισμένο, το δε ποσοστό του ανέρχεται σε 4%.

Για την διαχείριση των ήδη υποβληθέντων με Α.Π.Δ. ασφαλιστικών στοιχείων της ανωτέρω χρονικής περιόδου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες μας.

1.2. Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4670/2020, με τις οποίες αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 35 του ν. 4387/2016, ορίζονται ως πόροι του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταξύ άλλων και:

Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και όλων των ασφαλισμένων («Παλαιών» και «Νέων») μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών των οικείων τομέων του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Α.Α..

Από 01/01/2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του κλάδου Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών κλάδου πρόνοιας σε ευρώ
26
31
37

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιβαρύνουν στο σύνολό τους τον ασφαλισμένο.

2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

2.1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και ειδικότερα για την περίοδο από 01/01/2020 έως 30/06/2020 (Α’ εξάμηνο 2020) όλοι οι εν λόγω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία για τον κλάδο Πρόνοιας (εφάπαξ παροχών) του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

2.2. Από 01/07/2020 και μετά, επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν. Η κατάταξη είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, εάν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η ).

Ειδικότερα, ο ασφαλισμένος με αίτημά του προς τον εργοδότη του γνωστοποιεί τη βούλησή του για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό αίτημα, πρέπει να καταχωρηθεί στην Α.Π.Δ. με τα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Αίτημα στον εργοδότη για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Σε κάθε περίπτωση όμως, η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και ισχύει για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

Με δεδομένο ότι, η Α.Π.Δ. αποτελεί δήλωση του εργοδότη, μέσω της οποίας διαμορφώνεται, αφενός, η υποχρέωσή του για καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και, αφετέρου, η ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων του – πάντοτε βάσει των στοιχείων που διέπουν το καθεστώς απασχόλησης ενός εκάστου - η Α.Π.Δ. χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων (επέχοντας δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας) για την κατάταξή τους στις προαναφερθείσες ασφαλιστικές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, η Α.Π.Δ. του Ιανουαρίου κάθε έτους, ή η Α.Π.Δ., που αφορά τον πρώτο μήνα απασχόλησης νέοπροσληφθέντος μηχανικού / υγειονομικού απασχολούμενου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, θα καθορίζει την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία εντάσσεται για τον κλάδο Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατά τους λοιπούς μήνες, μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους.

3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

3.1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Για διαχειριστικούς λόγους, σχετικούς με την προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων του Φορέα μας καθώς και των εργοδοτών, ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας (απεικόνισης στην Α.Π.Δ. με τα νέα δεδομένα) ορίζεται η 01/10/2020 (μισθολογική περίοδος Οκτωβρίου 2020).

Συνεπώς, στην Α.Π.Δ. μηνός Οκτωβρίου 2020 (μήνας αναφοράς : 10/2020) πρέπει οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.), μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί να δηλωθούν για πρώτη φορά με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4670/2020.

Η ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία θα ενταχθεί ο ασφαλισμένος για τον κλάδο Πρόνοιας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τους λοιπούς μήνες του 2020 (Νοέμβριος & Δεκέμβριος) και θα καταχωρηθεί στις αντίστοιχες Α.Π.Δ., πρέπει να είναι ίδια με αυτήν που καταχωρήθηκε στην Α.Π.Δ. του Οκτωβρίου 2020.

Για την διαχείριση προγενέστερων μισθολογικών περιόδων θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας.

3.2. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Η απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. πραγματοποιείται με ενιαίο τρόπο (σε μία εγγραφή) ανά μήνα για όλους τους κλάδους (Κύριας Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής ασφάλισης και Πρόνοιας), παρότι υφίσταται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των εισφορών, ως αναλυτικά αναφέρεται ακολούθως.

Για το λόγο αυτό διαμορφώθηκαν νέοι «Κωδικοί Δραστηριότητας», «Κωδικοί Ειδικότητας» και «Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης» (Κ.Π.Κ.), που καλύπτουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν ανάλογα με την κατάταξη στις τρείς (3) ασφαλιστικές κατηγορίες του κλάδου πρόνοιας, καθώς και τις πιθανές εξαιρέσεις των προσώπων από την ασφάλιση κλάδου ή/και κλάδων λόγω υποχρεωτικής υπαγωγής τους σε φορείς ασφάλισης που διατηρούν αυτοτέλεια π.χ. Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1, 2 & 3).

Στους εν λόγω νέους Κ.Π.Κ. ενσωματώνονται τόσο τα ποσοστιαία ασφάλιστρα των κλάδων σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης και επικουρικής ασφάλισης όσο και τα απαιτητά σε ευρώ ποσά για τον κλάδο πρόνοιας, κάθε μίας από τις τρείς ασφαλιστικές κατηγορίες.

Υπολογισμός των μηνιαίων καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών
(δεν αφορά τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το Επίδομα Αδείας).

Ο προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών υλοποιείται συστημικά με τους εξής κανόνες :

- Οι εισφορές των κλάδων κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος ή/και χρήμα, και επικουρικής ασφάλισης αναλόγως του Κ.Π.Κ., υπολογίζονται κατά τα γνωστά, δηλαδή, ως το γινόμενο των δηλωθεισών (στο πεδίο 39 «Αποδοχές») μικτών αποδοχών επί του ποσοστού ασφαλιστικών καλύψεων του αντίστοιχου Κ.Π.Κ..

- Αποσυνδέεται ο υπολογισμός εισφορών για τον κλάδο Πρόνοιας από τις ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές.

Ειδικότερα, ανάλογα με τη δηλωθείσα κωδικοποίηση (συνδυασμός Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.) λαμβάνονται υπόψη «πλασματικά ποσά» αποδοχών ανά περίοδο αναφοράς, και όχι οι δηλωθείσες στο πεδίο 39 της Α.Π.Δ. μικτές αποδοχές, ώστε να προκύπτει απαιτητό καταβλητέο ποσό κάθε φορά ίσο με το ποσό της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.

- Τα ανωτέρω ποσά συμμετέχουν αθροιζόμενα στη διαμόρφωση του τελικώς δηλωθέντος στην Α.Π.Δ. ποσού «Συνολικών Εισφορών» (πεδίο 42) όσο και των επιμέρους ποσών «Εισφορών Ασφαλισμένου» και «Εισφορών Εργοδότη» (πεδία 40 και 41 αντίστοιχα).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Απεικόνιση ασφάλισης μισθωτού μηχανικού στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, απασχολούμενου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς εξαιρέσεις κλάδων.

«Κ.Α.Δ.:0054 «1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 000345

Κ.Π.Κ. : 311 αφορά ασφαλιστική κάλυψη για τους κλάδους κύριας σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης (ασθένεια σε είδος και χρήμα), επικουρικής ασφάλισης, συνεισπραττόμενων κλάδων Ανεργίας (Ο.Α.Ε.Δ., Λ.Α.Ε.Κ._Ο.Α.Ε.Δ., Λ.ΠΕ.ΑΕ), Ο.Ε.Κ. (Εργατική Κατοικία), Ο.Ε.Ε. (Εργατική Εστία) και κλάδου (εφάπαξ παροχής) Πρόνοιας.

Δηλωθείσες στο πεδίο 39 μικτές «Αποδοχές» : 1.000 ευρώ.

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να συμπληρωθούν τα πεδία 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου», 41 «Εισφορές Εργοδότη» και 42 «Συνολικές Εισφορές» πραγματοποιείται ως εξής :

Πεδίο 40 : «Εισφορές Ασφαλισμένου»,

- κλάδος Κύριας σύνταξης : 6,67 % Χ 1.000 ευρώ = 66,70 ευρώ

- κλάδος Ασθένειας σε είδος : 2,15 % Χ 1.000 ευρώ = 21,50 ευρώ

- κλάδος Ασθένειας σε χρήμα : 0,40 % Χ 1.000 ευρώ = 4,00 ευρώ

- κλάδος Επικουρικής ασφάλισης : 3,25 % Χ 1.000 ευρώ = 32,50 ευρώ
(ποσοστό 3,25% μέχρι 31/05/2022, ενώ από 01/06/2022 ποσοστό 3%)

- κλάδοι συνεισπραττόμενοι : 2,86% Χ 1.000 ευρώ = 28,60 ευρώ
(ανεργία Ο.Α.Ε.Δ., Λ.Α.Ε.Κ._Ο.Α.Ε.Δ., Λ.ΠΕ.ΑΕ., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε.)

Επιμέρους σύνολο εισφορών = 153,30 ευρώ,

στις οποίες προστίθενται το ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας κλάδου Πρόνοιας (αφορά στο σύνολο εισφορά ασφαλισμένου):

1ης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ήτοι 26,00 ευρώ (650,00 Χ4% =26,00 ευρώ)

Το συνολικό ποσό για καταχώριση στο πεδίο 40 της Α.Π.Δ. διαμορφώνεται σε 179,30 (153,30+26,00) ευρώ.

Πεδίο 41 : «Εισφορές Εργοδότη»,

- κλάδος Κύριας σύνταξης : 13,33 % Χ 1.000 ευρώ = 133,30 ευρώ

- κλάδος Ασθένειας σε είδος : 4,30 % Χ 1.000 ευρώ = 43,00 ευρώ

- κλάδος Ασθένειας σε χρήμα : 0,25 % Χ 1.000 ευρώ = 2,50 ευρώ

- κλάδος Επικουρικής ασφάλισης : 3,25 % Χ 1.000 ευρώ = 32,50 ευρώ (ποσοστό 3,25% μέχρι 31/05/2022, ενώ από 01/06/2022 ποσοστό 3%)

- κλάδοι συνεισπραττόμενοι : 3,20 % Χ 1.000 ευρώ = 32,00 ευρώ
(ανεργία Ο.Α.Ε.Δ., Λ.Α.Ε.Κ._Ο.Α.Ε.Δ., Λ.ΠΕ.ΑΕ., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε.)

Σύνολο εισφορών εργοδότη = 243,30 ευρώ.

Πεδίο 42 : «Συνολικές Εισφορές»(άθροισμα των ποσών των πεδίων 40 & 41)

Το συνολικό ποσό για καταχώριση στο πεδίο 42 της Α.Π.Δ. διαμορφώνεται σε 422,60 (179,30+243,30) ευρώ.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για τους μηχανικούς και υγειονομικούς που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση, από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) εφαρμόζονται οι οδηγίες της παρούσας, με διακριτή κωδικοποίηση ως προς την απεικόνιση του κλάδου πρόνοιας (πίνακας και παράδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) και ταυτόχρονη χρήση των Κ.Π.Κ. της 17/2017 εγκυκλίου e-Ε.Φ.Κ.Α., με την πρόσθετη πληροφορία ότι στο πεδίο 39 της Α.Π.Δ. «Αποδοχές» και μόνο όσο αφορά την εγγραφή κλάδου πρόνοιας, πρέπει να καταχωρηθούν κατά ασφαλιστική κατηγορία τα «πλασματικά» ποσά που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.

Επισημαίνεται ότι, η κωδικοποίηση της οδηγίας 17/2017, που εν προκειμένω πρέπει να επιλεγεί (καθώς πλέον η ασφάλιση κλάδου πρόνοιας λαμβάνει χώρα μέσω κατάταξης σε ασφαλιστικές κατηγορίες) είναι η ακόλουθη :

Κ.Α.Δ. 0800 (1η εγγραφή)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
000800 080 ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ) - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
000820 0801 ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
000821 0802 ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
000803 083 ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ)
000817 0831 ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑ
000818 0832 ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συνεπώς, για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων, στην Α.Π.Δ. καταχωρείται (2η εγγραφή) εγγραφή, ανά μήνα, με τον ίδιο Κ.Α.Δ. 0800 κλάδου πρόνοιας (ασφαλιστικές κατηγορίες), όπως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της παρούσας.

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1. Για την απεικόνιση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του Επιδόματος Αδείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι Κ.Π.Κ. (Παραρτημάτων 1 και 2) που δεν εμπεριέχουν κλάδο πρόνοιας.

5.2. Η καταβολή εισφορών στον κλάδο πρόνοιας, βάσει ασφαλιστικής κατηγορίας, είναι ανεξάρτητη των ημερών απασχόλησης ανά μήνα.

5.3. Η μειωμένη απασχόληση δηλώνεται με ανάλογη κωδικοποίηση όπου γίνεται χρήση των Κ.Π.Κ. μειωμένης απασχόλησης (σχετική αντιστοίχιση των Κ.Π.Κ. πλήρους απασχόλησης με τα Κ.Π.Κ. μειωμένης στα Παραρτήματα 1 και 2 της παρούσης).

Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Συνημμένα 4 παραρτήματα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!