Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 28/2017 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέα Τ.Α.Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΕΦΚΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση:Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου:210 52 85 641
: 210 52 85 581
E-mail:d.asfalisis@efka.gov.gr
d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΑΔΑ: Ω501465ΧΠΙ-ΕΞΥ

Αθήνα 20/06/2017

Αριθμ. Πρωτ.:Δ.ΕΙΣΦ.Μ./160

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:28

ΠΡΟΣ :Αποδέκτες Πίνακα Α'

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: «Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέα Τ.Α.Ν.»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 38, παρ.3, στοιχ. στ', εδάφιο πρώτο και 39, παρ.11, του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α712-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους, όσο αφορά τους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή Δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4193/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) :

«Έμμισθος δικηγόρος είναι αυτός που προσφέρει αποκλειστικά νομικές υπηρεσίες, ως νομικός σύμβουλος ή ως δικηγόρος, σε συγκεκριμένο εντολέα, σταθερά και μόνιμα, αμειβόμενος αποκλειστικά με πάγια περιοδική αμοιβή.
Ο ίδιος δικηγόρος μπορεί επίσης να αναλαμβάνει υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον, αμειβόμενος είτε ανά υπόθεση είτε με άλλον τρόπο.»

Τα ανωτέρω πρόσωπα - τα οποία ως γνωστόν μέχρι 31/12/2016 λόγω ιδιότητος υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέα Τ.Α.Ν. - με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ρητώς αναφέρονται ως κατηγορία ασφαλισμένων του Ε.Φ.Κ.Α. υπαγόμενων από 1-1-2017 στις ρυθμίσεις του άρθρου 38.

Συγκεκριμένα :

Α. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 38 (πρώτο εδάφιο του στ' στοιχείου) του ν.4387/2016, ορίζονται τα ακόλουθα :

«3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ.1 του α.ν.1846/51:

στ. Για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, και άλλα πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής
υπηρεσιών.................

Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 38 παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.»

Επιπλέον και για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων - κατ’ εφαρμογή των γενικά οριζομένων στο άρθρο 38 του νόμου 4387/16 - ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Ως βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.
  • Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, από 1-1-2017, ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και προκύπτει ως το δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, που ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ (παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 222/2012).
  • Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου. (Άρθρο 38 παρ.2β').
  • Με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 27 του ν. 4445/2016 (Φ.Ε.Κ.236/Α719-12-2016) προστίθεται στην παρ.2 του άρθρου 38 τουν.4387/2016 περίπτωση γ' σύμφωνα με την οποία καθορίστηκε - ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών που από 1/1/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, το οποίο, επί πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ με ισχύ από 1-1-2017.

Επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1512/1985 που προβλέπουν την καταβολή εργοδοτικής εισφοράς σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή καταργούνται από 1/1/2017.

Β. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του ν.4425/2016 (185/Α730-9-16) ορίζεται ότι :

«1. Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ , των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη».

Κατά συνέπεια, και για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή παρακρατούνται από 1/1/2017 εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, επί της ίδιας ως ανωτέρω βάσης υπολογισμού εισφορών.

Γ. Όσον αφορά την Επικουρική Ασφάλιση καταβάλλονται από 1/1/2017 οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ασφαλιστικές εισφορές (σχετ. το με αριθμ. Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30-6-2016 - Α.Δ.Α.: ΩΒΔ4465Θ1Ω-ΒΥ0 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.).

Συγκεκριμένα με τις προαναφερόμενες διατάξεις ορίζονται :

«1. Από 1/6/2016 και μέχρι τις 31/5/2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α., όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1/6/2019 και μέχρι την 31/5/2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38.Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31/12/2015».

Συνεπώς, από 1/1/2017, εισφορές υπέρ επικουρικής κάλυψης παρακρατούνται υπέρ του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) πρώην Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων.

Δ. Με το υπ. αριθ. πρωτ. Φ.80000/οικ.61689/2215/30-12-2016 (Α.Δ.Α.:7Χ78465Θ1Ω-1Λ3) έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α., για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στους συνεισπραττόμενους από το τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. κλάδους ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Δ. - Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. - Λ.ΠΕ.ΑΕ) Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) & Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ).

Ε. Με τις διατάξεις του άρθρου 96, του ν.4461/2017, αντικαθίσταται η περίπτωση β' της παρ.2 του άρθρου 35 του ν.4387/2016 ως ακολούθως :

«β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους μισθωτούς. Από 1.1.2017 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των ασφαλισμένων από 1.1.1993 και εφεξής μισθωτών και όλων των πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο για τους μισθωτούς επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38, και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους επί του εισοδήματος τους, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 39, εφαρμοζομένου και του άρθρου 98. Για το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένων μισθωτών εφαρμόζονται οι επιμέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με εξαίρεση τους μισθωτούς ασφαλισμένους στους τομείς προνοίας του τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε., των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το θέμα διαφορετικά καταργείται».

Συνεπώς, από 1/1/2017, εισφορές υπέρ κλάδου Πρόνοιας των απασχολούμενων με έμμισθη εντολή δικηγόρων Αθηνών υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τ. Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών παρακρατούνται σε ποσοστό 4%.

ΣΤ. Με τις διατάξεις της παρ. 11, του άρθρου 39, του ν.4387/2016, ορίζονται τα ακόλουθα :

«11.α. Ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Ια ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος. Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου.

γ. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους.»

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 38, του ν.4387/2016, ορίζονται τα ακόλουθα :

7. «Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναλόγως εφαρμοζομένης.»

Συνεπώς η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των απασχολούμενων με έμμισθη εντολή δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα υπαγόμενων μέχρι 31/12/2016 στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέα Τ.Α.Ν. που από 01/01/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ο.Π.Σ. τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες στο τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., θα συμπεριλάβουν την εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων προσώπων στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό.

Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν δικηγόρους με έμμισθη εντολή πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών - Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη για να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη - Εισφερόντων και Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε)

Σε κάθε περίπτωση προκειμένου να απεικονιστούν τα στοιχεία απασχολούμενου στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ., προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου με τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ - ΟΝΟΜΑ - ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ - ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).

Εκτός των προαναφερθέντων ατομικών στοιχείων του απασχολούμενου (Ονοματεπώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., κ.λ.π.) για την ασφαλιστική τακτοποίηση των απασχολούμενων με έμμισθη εντολή δικηγόρων μέσω υποβολής Α.Π.Δ. πρέπει επιπροσθέτως να καταχωρούνται Κ.Α.Δ., Κωδικός Ειδικότητας, και Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) ως ακολούθως :

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0810» με λεκτική περιγραφή: «Δικηγόροι με Έμμισθη Εντολή - ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Α.Ν.» και αναλόγως :

Κωδικός Ειδικότητας «000810» με λεκτική περιγραφή : «Δικηγόροι ΑΘΗΝΩΝ απασχολούμενοι με Έμμισθη Εντολή - ΠΑΛΑΙΟΙ /ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Α.Ν.» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «063» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων :

ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
0810 000810 063 16,72% 21,38% 38,10%

► Κωδικός Ειδικότητας «000812» με λεκτική περιγραφή : «Δικηγόροι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ & ΕΠΑΡΧΙΩΝ
απασχολούμενοι με Έμμισθη Εντολή - ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Α.Ν.» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «064» με
τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων :

ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
0810 000812 064 12,72% 21,38% 34,10%

Επίσης καταχωρούνται :

Στο πεδίο : Ημέρες Ασφάλισης : 25 ημέρες ασφάλισης κάθε μήνα με δυνατότητα συμπλήρωσης λιγότερων ημερών ασφάλισης μόνο κατά την έναρξη ή λήξη της σύμβασης, ενώ

Το πεδίο : Τύπος Αποδοχών συμπληρώνεται ανάλογα με το είδος των αποδοχών των απασχολούμενων (π.χ. 01:Τακτικές Αποδοχές, 03:Δώρο Χριστουγέννων, 04: Δώρο Πάσχα, 05: Επίδομα Αδείας ).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Για την απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων της ασφάλισης και την διαχείριση της προείσπραξης ασφαλιστικών εισφορών από τα γραμμάτια ανά δικηγορική πράξη πρέπει επιπροσθέτως στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ. να καταχωρούνται ανά μισθολογική περίοδο τα εξής:

ΠΕΔΙΟ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
(39)ΑΠΟΔΟΧΕΣ Οι συνολικές Αποδοχές της δηλωθείσας μισθολογικής περιόδου.
(40)ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Το ποσό που αντιστοιχεί στην Εισφορά Ασφαλισμένου όπως προκύπτει ως γινόμενο των συνολικών ασφαλιστέων αποδοχών της δηλωθείσας μισθολογικής περιόδου και του ποσοστού ασφαλίστρου που αφορά τον ασφαλισμένο -αναλόγως του Κ.Π.Κ.
(41)ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Το ποσό που αντιστοιχεί στην Εισφορά Εργοδότη όπως προκύπτει ως γινόμενο των συνολικών ασφαλιστέων αποδοχών της δηλωθείσας μισθολογικής περιόδου και του ποσοστού ασφαλίστρου που αφορά τον Εργοδότη - αναλόγως του Κ.Π.Κ.
(42)ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Το άθροισμα των ποσών των πεδίων (40) + (41)
(43)ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Το ποσό που έχει παρακρατηθεί ως ασφαλιστική εισφορά μέσω της διαδικασίας γραμματίων προείσπραξης ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, με εντολή του εργοδότη, εντός της μισθολογικής περιόδου της Α.Π.Δ. το οποίο -στην καταχώρηση - δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό εισφορών ασφαλισμένου (πεδίο:40). Βλέπε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
(46)ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ Το ποσό των εισφορών που προκύπτει από την αφαίρεση Συνολικές Εισφορές (πεδίο: 42) μείον Επιδότηση Ασφαλισμένου (πεδίο:43)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Στην περίπτωση που το ποσό από παρακρατήσεις εισφορών μέσω των γραμματίων προείσπραξης της δηλωθείσας μισθολογικής περιόδου υπερβαίνει το ποσό εισφορών που αναλογεί στον Ασφαλισμένο, στο πεδίο (43) υποχρεωτικά καταχωρείται - ως προαναφέρθηκε - ποσό ίσο με τις εισφορές Ασφαλισμένου, ενώ το υπολειπόμενο ποσό μεταφέρεται στην επόμενη μισθολογική περίοδο.

Αυτονόητο είναι ότι, στην περίπτωση που για την δηλωθείσα μισθολογική περίοδο δεν έχουν εκδοθεί γραμμάτια προείσπραξης, ούτε υπάρχει προς μεταφορά ποσό προγενέστερης περιόδου, δεν καταχωρείται ποσό στο πεδίο (43) - συνεπώς οι εισφορές καταβάλλονται στο ακέραιο.

Για τη διαδικασία ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. πρέπει οι υπόχρεοι εργοδότες - εκτός των λοιπών παραστατικών που ισχύουν για τον έλεγχο της απασχόλησης - να τηρούν τα παραστατικά των παρακρατήσεων ανά απασχολούμενο δικηγόρο με έμμισθη εντολή, προκειμένου να προσκομίζονται στην αρμόδια Υπηρεσία όταν ζητηθούν.

Τονίζεται ότι, η τήρηση των παραστατικών είναι απαραίτητη στο παρόν στάδιο προκειμένου να συμπληρώνονται από τους εργοδότες -εντολείς τα ποσά παρακράτησης στα αντίστοιχα πεδία της Α.Π.Δ..

Διευκρινίζεται ότι μετά την υποβολή των Α.Π.Δ. από τους εργοδότες
- εντολείς για τις εγγραφές που αφορούν δικηγόρους με έμμισθη εντολή (Κ.Α.Δ. : 0810) θα πραγματοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο (Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) συγκριτικοί έλεγχοι δηλωθέντων ποσών παρακρατήσεων από γραμμάτια προείσπραξης στο πεδίο (43) της Α.Π.Δ. και υποβληθέντων μέσω των Δικηγόρων συλλόγων ποσών, ώστε να ελέγχεται η ορθότητα των δηλωθέντων.

Για την κατανόηση των ανωτέρω που αφορούν την διαχείριση της παρακράτησης εισφοράς μέσω γραμματίων προείσπραξης παραθέτουμε το ακόλουθο:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Απασχολούμενος Δικηγόρος με Έμμισθη Εντολή

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

(Κ.Π.Κ. : 063 Με πρόνοια)

Μηνιαίες Αποδοχές : 1000 €

Α. Εγγραφή στην Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 01/2017
Συνολικό ποσό από παρακράτηση γραμματίων προείσπραξης της αντίστοιχης μισθολογικής περιόδου 01/2017 : 80 €

Β. Εγγραφή στην Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 02/2017
Συνολικό ποσό από παρακράτηση γραμματίων προείσπραξης της αντίστοιχης μισθολογικής περιόδου 02/2017 : 180 €

Γ. Εγγραφή στην Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 03/2017
Συνολικό ποσό από παρακράτηση γραμματίων προείσπραξης της αντίστοιχης μισθολογικής περιόδου 03/2017 : 50 €

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ. Α Β Γ
01/2017 02/2017 03/2017
18 ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ./Κ.Α.Δ. 000810 000810 000810
30 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 810 810 810
32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 063 063 063
33 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/2017 02/2017 03/2017
36 ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 01 01 01
37 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25 25 25
39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1000,00€ 1000,00€ 1000,00€
40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 167,20€ 167,20€ 167,20€
41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 213,80€ 213,80€ 213,80€
42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 381,00€ 381,00€ 381,00€
43 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΑΣΦ/ΝΟΥ 80,00€ 167,20€

η διαφορά 12,80€ (180€ - 167,20€) θα προστεθεί στο ποσό παρακράτησης της επόμενης μισθολογικής περιόδου
62,80€

στο ποσό των 50€ προστίθεται το υπόλοιπο 12,80€ που προέκυψε από τη διαφορά προηγούμενης μισθολογικής περιόδου, σύνολο 62,80€
46 ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ 301,00€ 213,80€ 318,20€

Επισημαίνουμε ότι δεν υφίσταται υποχρέωση αναγγελίας και στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) πραγματοποιείται κατά τα γνωστά, τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης (Α.Π.Φ.80000/οικ.60298/1472/23-12-2016 Υ.Α.), στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο κάθε φορά σε μηνιαία βάση (για το έτος 2017 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ. αριθ. Ε40/879/19-12-2016 Γ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων του τ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.) οι δε αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε) (σχετ. Γ.Ε Ε40/907/2015, Ε40/535/2015 & Ε40/433/2016 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

Υπενθυμίζουμε ότι :

Κατά την πρώτη υποβολή Α.Π.Δ. και συγκεκριμένα για τις μισθολογικές περιόδους 01/2017 , 02/2017, 03/2017, 04/2017 και 05/2017 εφόσον οι αντίστοιχες Α.Π.Δ. υποβληθούν έως 31/07/2017 με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. (έδρας του εργοδότη) θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.

Οι προαναφερθείσες Α.Π.Δ. πρέπει να υποβληθούν με τύπο δήλωσης:

  • (01) - Κανονική, εφόσον δεν έχει υποβληθεί για την ίδια μισθολογική περίοδο Α.Π.Δ. με απασχολούμενο προσωπικό ή
  • (04) - Συμπληρωματική σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί Α.Π.Δ. για την ίδια μισθολογική περίοδο.

Οι Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) που θα προκύψουν από την υποβολή των ανωτέρω Α.Π.Δ. θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μισθολογικών περιόδων εφόσον καταβληθούν μέχρι 31/07/2017 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.

Ομοίως, το αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη πρέπει οίκοθεν να ακυρώσει ή να μειώσει κατά το αντίστοιχο ποσό που αναλογεί την πράξη (Π.Ε.Π.Τ.) που θα προκύψει.

Τέλος, οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου για μισθολογικές περιόδους από 06/2017 είναι οι οριζόμενες με το Γενικό Έγγραφο Ε40/879/19-12-2016 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων της Διοίκησης τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!