Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1027340 ΕΞ 2023 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων «Ε’ - Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας» και «ΣΤ’ - Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης» καθώς και επαναλειτουργίας του Τμήματος «Δ’ - Συντονισμού Εξυπηρέτησης» της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1027340 ΕΞ 2023

ΦΕΚ B' 1182/02.03.2023

Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων «Ε’ - Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας» και «ΣΤ’ - Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης» καθώς και επαναλειτουργίας του Τμήματος «Δ’ - Συντονισμού Εξυπηρέτησης» της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των περ. αα’, ββ’, γγ’ και εε’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 14 και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα τα άρθρα 7Α και 26 αυτής.

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1115404 ΕΞ2021/24-12-2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)” (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτής και τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), καθώς και των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-072020 (Β’ 2871) και Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) όμοιων» (Β’ 6318), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1021774 ΕΞ2022/ 14-03-2022 (Β’ 1315), Δ.ΟΡΓ.Α 1062982 ΕΞ 2022/ 13-07-2022 (Β’ 3806, Β’ 4493) και Δ.ΟΡΓ.Α 1050201 ΕΞ 2022/08-06-2022 (Β’ 3002) όμοιες.

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)”, ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142).

3. Τα από 17/02/2023 και 23/02/2023 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη καθορισμού του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων «Ε’ - Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας» και «ΣΤ’ - Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης» καθώς και επαναλειτουργίας του Τμήματος «Δ’ - Συντονισμού Εξυπηρέτησης» της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε την 03/03/2023:

α) Ως χρόνο έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων «Ε’ - Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας» και «ΣΤ’ - Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης» της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και εν γένει της ισχύος των οριζομένων στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115404 ΕΞ2021/24-12-2021 (Β’ 6318) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κατά το μέρος που αφορούν στη μεταφορά των Αυτοτελών Τμημάτων «Θ’ - Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας» και «Ι’ - Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης», της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), τη μετονομασία αυτών σε Τμήματα «Ε’ - Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας» και «ΣΤ’ - Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης», αντίστοιχα και την υπαγωγή τους στη Δ.ΕΞΥ..

β) Ως χρόνο επαναλειτουργίας του Τμήματος «Δ’ - Συντονισμού Εξυπηρέτησης» της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), του οποίου η λειτουργία ανεστάλη σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1062982 ΕΞ 2022/ 13-07-2022 (Β’ 3806, Β’ 4493) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115404 ΕΞ2021/24-12-2021 (Β’ 6318) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1021774 ΕΞ2022/ 14-03-2022 (Β’ 1315), Δ.ΟΡΓ.Α 1062982 ΕΞ 2022/ 13-07-2022 (Β’ 3806, Β’ 4493) και Δ.ΟΡΓ.Α 1050201 ΕΞ 2022/08-06-2022 (Β’ 3002) όμοιες.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 03/03/2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!