Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1041/16-2-2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης απόδοσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σ’ αυτήν.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1041/16-2-2012

ΦΕΚ B 532 - 01.03.2012

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης απόδοσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σ’ αυτήν.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/92 (ΦΕΚ 34Α'), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α'/1.7.2011) με τίτλο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» και ειδικότερα το άρθρο 36, με το οποίο τροποποιείται, μεταξύ άλλων, το άρθρο 73 του ν. 2960/2001( ΦΕΚ 265 Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη του τελευταίου εδαφίου, της παραγράφου 2, του άρθρου 36, του ν. 3986/2011.

4. Τη ΔΕΦΚ Α' 5042638 ΕΞ2011/13.10.2011 βπόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2283 Β') περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν. 2238/1994 για σκοπούς θέρμανσης καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού.

5. Τ ις διατάξεις των περιπτώσεων γ' (υποπεριπτώσεις γδ, γε, γζ και γη) και ζ' του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84Α'), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α') « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

7. Το π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και το π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α') «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

8. Την αριθ. Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β') περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

9. Την αρ. ΠΟΛ. 1021/20.1.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 80/30.1.2012) με την οποία παρατείνε-ται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης και καταβολής της διαφοράς των δυο συντελεστών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σ’ αυτήν μέχρι την 21η Φεβρουαρίου 2012 (21.2.2012).

10. Την ανάγκη νέας παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας για την διευκόλυνση των υπόχρεων.

11. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί-ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε, έως 29-2-2012 την προθεσμία υποβολής δήλωσης και καταβολής της διαφοράς των δύο συντελεστών Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σ’ αυτήν από τα νομικά πρόσωπα του αρθ. 2 παραγρ. 4 και του αρθ. 101 παραγρ. 1 του ν. 2238/1994.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!