Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 21593/2022 Προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις των επισκέψιμων ζυθοποιείων

Αριθμ. 21593

ΦΕΚ B' 5902/21.11.2022

Καθορισμός των προδιαγραφών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του άρθρου 25Α του ν. 4276/ 2014 (Α’ 155), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4857/2021 (Α'250), των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των επισκέψιμων ζυθοποιείων, της μορφής και του τύπου του Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου, της διάρκειας ισχύος του, των ειδικών προδιαγραφών προσβασιμότητας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 25Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4875/2021 (Α’ 250) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του ν. 4982/ 2022 (Α’ 195),

β. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

δ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157),

ε. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

στ. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διόρθωση σφάλματος),

η. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

θ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

Ι. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ια. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

ιβ. της υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051) και

ιγ. της υπ’ αρ. 281/11.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 35).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16228/16.8.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των επισκέψιμων ζυθοποιείων της παρ. 3 του άρθρου 25Α του ν. 4276/2014, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου (Σ.Ε.Ζ.), η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές προσβασιμότητας και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας νοείται ως:

α) «ζύθος ή μπίρα»: Κάθε προϊόν που παράγεται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί ζύθου [ν. 2963/ 1922 (Α’ 134)], καθώς και κάθε προϊόν (του κωδικού Σ.Ο 22.06) που παράγεται από την ανάμειξη μπίρας με ελεύθερα αλκοόλης ποτά και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με τη ισχύουσα οριζόντια ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα.

β) «ζυθοποιείο»: Κάθε βιομηχανική εγκατάσταση που παρασκευάζει και εμφιαλώνει ζύθο ή μπίρα κατά την έννοια της περ. α. Στην έννοια της παρούσας περιλαμβάνονται και τα «μικρά ανεξάρτητα ζυθοποιεία, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265),

γ) «επισκέψιμο ζυθοποιείο» (στην αγγλική: “Brewery Open to the Public”): κάθε ζυθοποιείο το οποίο πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης καθώς και των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της παρούσας απόφασης,

δ) «άτομα με αναπηρίες»: τα άτομα που έχουν μακροχρόνια σωματικά, ψυχικά, διανοητικά ή αισθητήρια εμπόδια, που, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, μπορούν να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους άλλους,

ε) «εμποδιζόμενο άτομο», «άτομο με μειωμένη κινητικότητα»: οποιοδήποτε πρόσωπο, η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων, λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής ανικανότητας ή αδυναμίας, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή ηλικίας και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων σε όλους υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του προσώπου αυτού, κ.ά.,

στ) «προσβασιμότητα»: το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα άτομα - χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών (σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, εθνικότητα κ.λπ.) - να έχουν πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, αλλά και τις υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) και τα αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Ο όρος «προσβασιμότητα» αναφέρεται όχι μόνο σε υποδομές αλλά και σε υπηρεσίες και σε αγαθά, αφορά τη λειτουργικότητα, την δυνατότητα για επικοινωνία και πληροφόρηση και καθορίζει στην ουσία τον βαθμό αυτονομίας και ασφάλειας του ατόμου σε σχέση με το περιβάλλον (φυσικό, δομημένο ή/και ηλεκτρονικό).

Άρθρο 2

Υπηρεσίες υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης Επισκέψιμων Ζυθοποιείων

1. Ως ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπηρεσιών υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης οι οποίες προσφέρονται στα επισκέψιμα ζυθοποιεία, ορίζονται οι ακόλουθες:

α) Μεμονωμένα ή συνδυαστικά, χώρος υποδοχής και αναμονής επισκεπτών, αίθουσα κατάλληλα διαμορφωμένη και εξοπλισμένη για γευστική δοκιμή ζύθου από βαρέλι ή/και φιάλη (γευσιγνωσία), χώρος τοποθέτησης, παρουσίασης και -εάν η επιχείρηση επιθυμείπώλησης προϊόντων.

β) Ανάρτηση σε εμφανές σημείο κάτοψης του ζυθοποιείου με καταγεγραμμένους, αποτυπωμένους και σημασμένους τους χώρους, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες. Σήμανση για τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορούν να ξεναγούνται ταυτόχρονα σε κάθε έναν από τους ως άνω επισκέψιμους χώρους.

γ) Ορισμός υπευθύνου για την υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση των επισκεπτών.

δ) Πινακίδα στην είσοδο του ζυθοποιείου με χρηστικές πληροφορίες που αφορούν κατ’ ελάχιστο τις ώρες λειτουργίας και τις ημέρες επίσκεψης του ζυθοποιείου και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

ε) Ανάρτηση σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής τιμοκαταλόγου ζύθων (εάν πωλούν λιανικώς) και κόστους της γευστικής δοκιμής (εάν χρεώνεται) καθώς και τιμοκαταλόγου λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών.

στ) Στην περίπτωση που στους επισκέπτες διατίθεται χύμα ζύθος διασφάλιση ότι οι υποχρεωτικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (γ) της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 (ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες), είναι άμεσα διαθέσιμες και προσβάσιμες στο χώρο της επιχείρησης που διατίθεται ο ζύθος στον τελικό καταναλωτή. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, ενώ επιτρέπεται επιπλέον και η πολύγλωσση παροχή της πληροφορίας.

ζ) Τοποθέτηση του «Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου» στην είσοδο της εγκατάστασης και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

η) Ανάρτηση σε διάφορα σημεία του επισκέψιμου χώρου επιγραφών με το σύνθημα «ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ». Ανάρτηση στον χώρο της γευστικής δοκιμής ή/και στον χώρο εστίασης επιγραφής που αναγράφει ότι δεν επιτρέπεται η κατανάλωση μπίρας σε ανήλικους.

θ) Χώροι υγιεινής για άνδρες, γυναίκες και ΑμεΑ και προαιρετικά χώροι υγιεινής «οικογενειακού τύπου» (για τη φροντίδα βρεφών και μικρών παιδιών).

ι) Ασφάλεια των χώρων. Υποχρεωτικός φωτισμός ασφαλείας και σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, των εξόδων κινδύνου των εσωτερικών χώρων και των χώρων ανοικτής περιοχής της ζυθοποιητικής εγκατάστασης. Δημιουργία χάρτη διαφυγής ατόμων με αναπηρίες και εμποδιζόμενων ατόμων/ατόμων με μειωμένη κινητικότητα για την αίθουσα - χώρους απρόσκοπτης πρόσβασης της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

ια) Επαρκής και συχνός φυσικός αερισμός ή τεχνητός εξαερισμός των χώρων παραγωγής και των χώρων τελικών προϊόντων καθώς και των χώρων αποθήκευσης πρώτων υλών, εφόσον οι τελευταίοι είναι επισκέψιμοι.

ιβ) Πυρασφάλεια. Σε ό,τι αφορά τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας και τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας της ζυθοποιητικής εγκατάστασης, η επιχείρηση καλύπτεται από τις σχετικές άδειες/εγκρίσεις που αποτέλεσαν προϋπόθεση αδειοδότησης της ίδρυσης και λειτουργίας.

ιγ) Γνωστοποίηση με ειδική σήμανση και με γραφή braille, στο χώρο του επισκέψιμου ζυθοποιείου καθώς και με διαδικτυακή, τηλεφωνική ή έντυπη ενημέρωση, για την δυνατότητα επίσκεψης και φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

ιδ) Ανάρτηση των πληροφοριών επισκεψιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα εφόσον υπάρχει, της επιχείρησης του ζυθοποιείου και με εφαρμογή screenreader για ηχητική προσβασιμότητα.

Άρθρο 3

Ειδικές Προδιαγραφές Προσβασιμότητας

1. Κάθε ζυθοποιείο το οποίο λαμβάνει σήμα επισκεψιμότητας μεριμνά ώστε να διαθέτει ένα τουλάχιστο χώρο ή αίθουσα προσβάσιμη σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με κινητικά προβλήματα και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων ή ατόμων μειωμένης κινητικότητας καθώς και ατόμων με αισθητηριακή αναπηρία (δηλαδή με δυσκολία στην όραση και την ακοή) και ατόμων με δυσκολία στην αντίληψη και την επικοινωνία (δηλ. με νοητική υστέρηση ή μειωμένη αντίληψη, με σύνδρομο Down ή αυτισμό).

Για τον σκοπό αυτό οφείλει να διαθέτει:

α) μία (1) τουλάχιστον αίθουσα ή χώρο απρόσκοπτης πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες ή εμποδιζόμενα άτομα ή άτομα μειωμένης κινητικότητας, που ορίζεται/νται από την επιχείρηση, καθώς και

β) μία (1) τουαλέτα για ΑμεΑ.

2. Για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες και γενικότερα εμποδιζόμενων ατόμων ή ατόμων μειωμένης κινητικότητας στην αίθουσα ή στους χώρους απρόσκοπτης πρόσβασης του ζυθοποιείου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου , εφαρμόζονται οι αρχές του «καθολικού σχεδιασμού» και ειδικότερα τηρούνται οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών ΑμεΑ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτές θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79).

3. Για την ευόδωση της δυνατότητας επίσκεψης και ξενάγησης των ατόμων, τα οποία παρουσιάζουν αισθητηριακή αναπηρία (όπως τυφλοί ή αμβλύωπες και κωφοί ή βαρήκοοι) στην αίθουσα ή στους χώρους απρόσκοπτης πρόσβασης του ζυθοποιείου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και γίνεται χρήση οπτικοακουστικών συστημάτων, ενδεικτικά: Κινητές ψηφιακές συσκευές, αυτόματοι οδηγοί ξενάγησης (audioguides), προσωπικοί υπολογιστές παλάμης, κιόσκια πληροφόρησης με οθόνες αφής και ακουστικά μηνύματα (information kiosk και voice information kiosk), έργα απτικής πληροφόρησης, τρισδιάστατες μακέτες, εκμαγεία από γύψο, υλικό σε γραφή Braille ή με μεγαλόσχημη γραμματοσειρά ή εναλλακτικά, παρέχεται η ευχέρεια ξενάγησης των επισκεπτών με αισθητηριακή αναπηρία από κατάλληλο και εντεταλμένο για αυτόν τον σκοπό συνοδό - υπάλληλο του ζυθοποιείου.

Άρθρο 4

Υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης στους χώρους των Επισκέψιμων Ζυθοποιείων

1. Εντός των γηπέδων/οικοπέδων των επισκέψιμων ζυθοποιείων δύνανται να λειτουργούν επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/21.6.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και στις διατάξεις» (Β’ 2161), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 16228/17.5.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» (Β’ 1723). Οι εν λόγω επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της υπό στοιχεία Φ. 318/216/15-4-2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής μπίρας από εστιατόρια, μπαρ, κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων» (Β’ 544).

2. Επιτρέπεται εντός των γηπέδων/οικοπέδων των ζυθοποιείων η λειτουργία μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/ 2014 (Α’ 155). Σε ό,τι αφορά στις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 12868/ 24-07-2018 (Β’ 3119) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού. Σε ό,τι αφορά στις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων - τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 27715/ 29-11-2013 (Β’ 3118) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού.

3. Για την ίδρυση μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της προηγούμενης παραγράφου και χώρων εστίασης, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4276/2014.

Άρθρο 5

Επισκέψιμα ζυθοποιεία σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια φορολογικής αποθήκης αλκοολούχων

1. Ο χώρος του επισκέψιμου ζυθοποιείου είναι διακριτός και ανεξάρτητος από τον χώρο της εγκατάστασης του ζυθοποιείου που έχει οριοθετηθεί ως φορολογική αποθήκη για τη λειτουργία της οποίας έχει εκδοθεί άδεια σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017/02.08.2017 (Β’ 2745) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Η διάθεση ζύθου στον χώρο του επισκέψιμου ζυθοποιείου, ανεξαρτήτως αν γίνεται δωρεάν προς γευστική δοκιμή ή έναντι χρηματικού αντιτίμου, από ζυθοποιείο το οποίο κατέχει άδεια φορολογικής αποθήκης λογίζεται ως θέση σε ανάλωση υπό την έννοια του άρθρου 56 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265) και για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων εφαρμόζεται το άρθρο 6 της υπό στοιχεία Δ.758/397/5-6-2002 (Β’ 713) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Το επισκέψιμο ζυθοποιείο υπόκειται στον έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., ο οποίος δύναται να αποτελεί και μέρος του ελέγχου της φορολογικής αποθήκης του ζυθοποιείου.

Άρθρο 6

Διαδικασία Χορήγησης Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου

1. Το Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου (Σ.Ε.Ζ.) εκδίδεται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η ζυθοποιητική εγκατάσταση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

2. Για τη χορήγηση του Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση-δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται:

i) Τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται,

ii) ο ορισμός του υπευθύνου για την υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών,

iii) η τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών και ειδικών προδιαγραφών προσβασιμότητας των άρθρων 2 και 3 της παρούσης,

iv) Ο αριθμός γνωστοποίησης καταλύματος, εφόσον υπάρχει.

Όταν η επιχείρηση ασκείται από νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης υποβάλλονται ως δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.

β) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή υπεύθυνης δήλωσης ενημέρωσης, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις αδειοδότησης ή γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας του άρθρου 6 του ν. 4442/2016 και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ’ του ν. 4442/2016, καθώς και αντίγραφο της ειδικής άδειας παραγωγής ζύθου που εκδίδεται από το αρμόδιο τελωνείο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2963/1922 (Α’ 134).

γ) Εκτυπωμένο σχέδιο της κάτοψης του χώρου, στο οποίο θα αποτυπώνεται, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ο χώρος υποδοχής και αναμονής επισκεπτών, η αίθουσα για τη γευστική δοκιμή ζύθου από βαρέλι ή/και φιάλη (γευσιγνωσία), ο χώρος τοποθέτησης, παρουσίασης και πώλησης προϊόντων και οι χώροι υγιεινής.

δ) Αντίγραφο γνωστοποίησης λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, με βάση τις διατάξεις της υπ’ αρ. 16228/17-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» (Β’ 1723) (εφόσον στο ζυθοποιείο λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).

ε) Μελέτη προσβασιμότητας του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79), σύμφωνα με τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας» της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/ 99709/796/22.10.2021 (Β’ 5045) υπουργικής απόφασης και τις «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/07.07.2020 (Β’ 2998) υπουργικής απόφασης, για την αίθουσα ή τους χώρους απρόσκοπτης πρόσβασης του ζυθοποιείου της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο χώρος του επισκέψιμου ζυθοποιείου δεν περιλαμβάνεται σε χώρο που έχει οριοθετηθεί ως φορολογική αποθήκη, για τη λειτουργία της οποίας έχει εκδοθεί άδεια σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017/02.08.2017 (Β’ 2745) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

ζ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 300 (τριακοσίων) ευρώ για τα ζυθοποιεία και 150 (εκατόν πενήντα) ευρώ για τα μικρά και ανεξάρτητα ζυθοποιεία. Τα ως άνω παράβολα κατατίθενται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον Α.Λ.Ε. 1450189001. Το παράβολο διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

3. Η αρμόδια Π.Υ.Τ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών/ παραστατικών εκδίδει σχετική βεβαίωση, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και χορηγεί το Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου (Σ.Ε.Ζ.). Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Σ.Ε.Ζ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α’ 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Π.Υ.Τ.

Άρθρο 7

Υπεύθυνη Κατανάλωση Μπύρας

1. Στα ζυθοποιεία που χορηγείται το Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου δεν επιτρέπεται η κατανάλωση μπύρας από ανηλίκους, συμπεριλαμβανομένης της γευστικής δοκιμής (με εξαίρεση τη μπύρα που δεν περιέχει αλκοόλη) ούτε η πώληση σε ανηλίκους συσκευασιών μπύρας και ποτών μπύρας που περιέχουν αλκοόλη.

2. Συνιστάται στα επισκέψιμα ζυθοποιεία η πραγματοποίηση επιμορφωτικών δράσεων και έντυπου πολύγλωσσου ενημερωτικού υλικού για την προώθηση της Υπεύθυνης Κατανάλωσης Μπύρας, στο πλαίσιο ενός ισορροπημένου και θετικού τρόπου ζωής για τους ενήλικες με σκοπό την αποφυγή κατάχρησης και της χωρίς μέτρο κατανάλωσης αλκοόλης.

Άρθρο 8

Ηλεκτρονικό Μητρώο Επισκέψιμων Ζυθοποιείων - Μορφή και τύπος Σήματος

1. Στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Επισκέψιμων Ζυθοποιείων, όπου καταχωρούνται όλοι οι κάτοχοι Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου: Επωνυμία της επιχείρησης, όνομα νόμιμου εκπρόσωπου, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, όνομα υπεύθυνου ξενάγησης, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ιστοσελίδα, προσφερόμενες παροχές.

2. Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να αναρτά στην ιστοσελίδα του (website), σε ψηφιακές πύλες (portals), σε εφαρμογές (applications) και σε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), που διαχειρίζεται το ίδιο ή εποπτευόμενα από αυτό Νομικά Πρόσωπα ή εταιρείες, κατάλογο με την επωνυμία των επιχειρήσεων που κατέχουν Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου, την ακριβή τους διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδα) καθώς και τις παροχές που προσφέρουν για την ενημέρωση των επισκεπτών.

3. Η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου αποτυπώνονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9

Διάρκεια ισχύος - Διαδικασία Ανανέωσης - Ανάκληση Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου

1. Το Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου και η σχετική βεβαίωση ισχύουν για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους.

2. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τη ζυθοποιητική επιχείρηση συνεπάγεται έκδοση νέου Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου με μόνη την υποβολή των δικαιολογητικών α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 καθώς και την απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του αρχικού ποσού.

3. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τη λειτουργία επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, με βάση τις διατάξεις της υπ’ αρ. 16228/17-5-2017 (Β’ 1723) κοινής υπουργικής απόφασης δηλώνεται στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, με την προσκόμιση αντιγράφου γνωστοποίησης.

4. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τη λειτουργία τουριστικού καταλύματος δηλώνεται στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού.

5. Κατά την λήξη της πενταετίας η επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού αίτηση - δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για την ανανέωση του Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου, συνοδευόμενη από τυχόν δικαιολογητικά, τα οποία χρήζουν ανανέωσης, καθώς και απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 300 (τριακοσίων) ευρώ για τα ζυθοποιεία ή 150 (εκατόν πενήντα) ευρώ για τα μικρά και ανεξάρτητα ζυθοποιεία.

6. Σε περίπτωση παρέλευσης της πενταετίας χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος ανανέωσης από την ζυθοποιητική επιχείρηση, το Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου θεωρείται ανακληθέν, χωρίς άλλη διατύπωση, και η επιχείρηση διαγράφεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επισκέψιμων Ζυθοποιείων και από τον κατάλογο, που περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας.

7. Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού δύναται να πραγματοποιεί ελέγχους στη ζυθοποιητική επιχείρηση για τη διαπίστωση της τήρησης των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν ελλείψεων ή μη συμμόρφωσης το Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου και η σχετική Βεβαίωση χορήγησης Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου ανακαλείται με πράξη του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού και η επιχείρηση διαγράφεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Επισκέψιμων Ζυθοποιείων και από τον κατάλογο, που περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας.

Άρθρο 10

Παραρτήματα

Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Τουρισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Υφυπουργός Τουρισμού
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!