Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1176/2022 Καθορισμός α) των προϋποθέσεων και διαδικασιών για την πιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών ζυθοποιείων της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 2690/2001 και την αυτοπιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών των προϊόντων των άρθρων 80, 88 και 92 του ν. 2960/2001 και β) των κυρώσεων, σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, κατ’ εξουσιοδότηση της περ. α. της παρ. 5 του άρθρου 93Γ του ν. 2960/2001.

Τελευταία κωδικοποίηση με την Διορθρώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ B 830/20.02.2023

Αριθμ. Α.1176

ΦΕΚ Β 6365 - 15.12.2022

Καθορισμός α) των προϋποθέσεων και διαδικασιών για την πιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών ζυθοποιείων της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 2690/2001 και την αυτοπιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών των προϊόντων των άρθρων 80, 88 και 92 του ν. 2960/2001 και β) των κυρώσεων, σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, κατ’ εξουσιοδότηση της περ. α. της παρ. 5 του άρθρου 93Γ του ν. 2960/2001.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 57, 80, 86, 87, 88, 92, 93Γ, 112, 114, 119Α, καθώς και της εξουσιοδοτικής διάταξης της περ. α. της παρ. 5 του άρθρου 93Γ του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265),

β) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2021/2266 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών για σκοπούς ειδικών φόρων κατανάλωσης» (L 455),

γ) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2265 της επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 όσον αφορά τα στοιχεία πιστοποιημένων και αυτοπιστοποιημένων ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών στο ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο» (L 455),

δ) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2264 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3649/1992 όσον αφορά τις εξηγήσεις του απλουστευμένου συνοδευτικού εγγράφου για πιστοποιημένους και αυτοπιστοποιημένους ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς αλκοολούχων ποτών» (L455),

ε) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2009 «για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις μηχανοργανωμένες διαδικασίες για τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών» (L 197),

στ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Γ 5054272 ΕΞ 2011/ 28-12-2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό των μικρών ανεξάρτητων ζυθοποιείων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001» (Β’ 3325),

ζ) της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος),

ια) του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ.

δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού,

ιβ) της υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/ 2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ 27) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,

ιγ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),

ιδ) της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901),

ιε) της υπό στοιχεία 339/18-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

2. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και διαδικασιών για την πιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών ζυθοποιείων και την αυτοπιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών των προϊόντων των άρθρων 80, 88 και 92 του ν. 2960/2001, καθώς και των κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, κατ’ εφαρμογή της περ.α. της παρ. 5 του άρθρου 93Γ του ιδίου ως άνω νόμου.

3. Την από 01/12/2022 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός - Ορισμοί

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την πιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών ζυθοποιείων και την αυτοπιστοποίηση των ανεξάρτητων μικρών παραγωγών των προϊόντων των άρθρων 80, 88 και 92 του ν. 2960/2001, καθώς και οι κυρώσεις, σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, κατ’ εφαρμογή της περ. α. της παρ. 5 του άρθρου 93Γ του ιδίου ως άνω νόμου.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται, ως:

α) «Ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία», τα ζυθοποιεία που παράγουν τα προϊόντα του άρθρου 86 του ν. 2960/2001, όπως ειδικότερα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 87 του ιδίου νόμου.

β) «Ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί», οι παραγωγοί των προϊόντων των άρθρων 80, 88 και 92 του ν. 2960/2001, όπως ειδικότερα ορίζονται στις περ. α), γ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 93Γ του ίδιου νόμου.

γ) «Πιστοποιητικό ανεξάρτητου μικρού παραγωγού» το έντυπο το οποίο καθορίζεται στο παράρτημα του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2021/2266, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως «πιστοποιητικό».

Άρθρο 2

Αρμόδιες Αρχές

Ως αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται οι τελωνειακές αρχές της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΩΝ

Άρθρο 3

Χορήγηση πιστοποιητικού ανεξάρτητου μικρού ζυθοποιείου

1. Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων μπύρας του άρθρου 86 του ν. 2960/2001 από ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος μέλος, η τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν οι εγκαταστάσεις του ζυθοποιείου, κατόπιν αιτήματος, χορηγεί ετήσιο πιστοποιητικό ανεξάρτητου μικρού παραγωγού, το οποίο συμπληρώνεται, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2021/2266 και με το οποίο επιβεβαιώνεται

α) η ετήσια συνολική παραγωγή προϊόντων του άρθρου 86 του ν. 2960/2001 από το ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο και

β) η συμμόρφωσή του με τα κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001.

Ως ετήσια συνολική παραγωγή θεωρείται η συνολική παραγωγή προϊόντων μπύρας του άρθρου 86 του ν. 2960/2001, τα οποία παρήχθησαν, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

"Ειδικά για τα νεοσύστατα ζυθοποιεία, εάν το πρώτο έτος λειτουργίας τους είναι μικρότερο των 12 μηνών η συνολική ποσότητα θα υπολογίζεται με αναγωγή σε ετήσια βάση." [1]

2. Η έκδοση του πιστοποιητικού πραγματοποιείται, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί η έγκριση υπαγωγής του ζυθοποιείου στην παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001, κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Γ 5054272 ΕΞ 2011/28-12-2011 Α.Υ.Ο.

3. Το πιστοποιητικό λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό σειράς, ο οποίος αποτελείται από 14 αλφαριθμητικά στοιχεία, ως εξής:

Ο αριθμός σειράς αρχίζει με τον διψήφιο αριθμό που αναφέρεται στο έτος έκδοσης του πιστοποιητικού ήτοι 22 για το έτος 2022 και ακολουθούν διαδοχικά: ο κωδικός EL ο οποίος είναι ο κωδικός αναγνώρισης του κράτους μέλους έκδοσης, o τετραψήφιος κωδικός της τελωνειακής αρχής έκδοσης του πιστοποιητικού, ο τετραψήφιος κωδικός SEED του προϊόντος μπύρα ήτοι Β000 και εν συνεχεία ο αύξων αριθμός έκδοσης του πιστοποιητικού από την τελωνειακή αρχή.

Αντίγραφο του πιστοποιητικού τηρείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή που το εκδίδει, στο αρχείο των εγκρίσεων υπαγωγής των ζυθοποιείων στην παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Γ 5054272 ΕΞ 2011/ 28-12-2011 Α.Υ.Ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Άρθρο 4

Αυτοπιστοποίηση ανεξαρτήτων μικρών παραγωγών

1. Οι ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί δύνανται να πιστοποιούν οι ίδιοι τη συνολική ετήσια παραγωγή τους, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα, στις περ. α), γ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 93Γ του ν. 2960/2001, κριτήρια για τον χαρακτηρισμό τους, ως ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί.

Ως ετήσια συνολική παραγωγή, θεωρείται η συνολική παραγωγή των, κατά περίπτωση, προϊόντων των άρθρων 80, 88 και 92 του ν. 2960/2001, τα οποία παρήχθησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

"....." [1]

Η αυτοπιστοποίηση των ως άνω παραγωγών πραγματοποιείται για κάθε αποστολή, επί των Συνοδευτικών Διοικητικών Εγγράφων για την ενδοενωσιακή διακίνηση των προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) 2021/2266.

2. Στην περίπτωση διακίνησης προϊόντων από μικρούς ανεξάρτητους παραγωγούς των ως άνω κατηγοριών, υπό καθεστώς αναστολής, δηλαδή υπό την κάλυψη του ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-ΔΕ), το τετραγωνίδιο 17ιβ του διοικητικού εγγράφου, όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) 684/2009 συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, με τον ακόλουθο όρο:

«Με το παρόν πιστοποιείται ότι το περιγραφόμενο προϊόν έχει παραχθεί από:

  • ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση, εκτός οίνου και μπύρας ή
  • ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ενδιάμεσων προϊόντων ή
  • ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο»

Επίσης, στο τετραγωνίδιο 17ιβ δηλώνεται ο αριθμός αδείας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αριθμός SEED) ή ο ΑΦΜ (αριθμός ΦΠΑ), εφόσον ο μικρός ανεξάρτητος παραγωγός δεν διαθέτει αριθμό SEED.

Στο τετραγωνίδιο 17ιδ του διοικητικού εγγράφου αναγράφεται η ετήσια παραγωγή του ανεξάρτητου μικρού παραγωγού, η οποία αναγράφεται σε εκατόλιτρα, εκτός από την περίπτωση διακίνησης αιθυλικής αλκοόλης από ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο που η ετήσια παραγωγή αναγράφεται σε εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης.

3. Στην περίπτωση διακίνησης από μικρό ανεξάρτητο παραγωγό φορολογημένων προϊόντων, με την κάλυψη του απλουστευμένου συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.) του Καν. ΕΟΚ αριθ. 3649/92, όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2264, το τετραγωνίδιο 14 του εν λόγω διοικητικού εγγράφου συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, με την ακόλουθη φράση:

«Με το παρόν πιστοποιείται ότι το περιγραφόμενο προϊόν έχει παραχθεί από:

  • ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ποτών παρασκευαζόμενων με ζύμωση, εκτός οίνου και μπύρας ή
  • ανεξάρτητο μικρό παραγωγό ενδιάμεσων προϊόντων ή
  • ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο».

Επιπλέον στο εν λόγω τετραγωνίδιο δηλώνονται:

  • η ετήσια παραγωγή σε εκατόλιτρα τελικού προϊόντος, εκτός από την περίπτωση αποστολής αιθυλικής αλκοόλης από ανεξάρτητο μικρό αποστακτήριο που η ετήσια παραγωγή δηλώνεται σε εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης,
  • ο αριθμός αδείας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αριθμός SEED) ή ο ΑΦΜ (αριθμός Φ.Π.Α.), εφόσον ο μικρός ανεξάρτητος παραγωγός δεν διαθέτει αριθμό SEED,
  • η εμπορική περιγραφή των αλκοολούχων ποτών, σε περίπτωση που η διακίνηση των προϊόντων περιλαμβάνει διαφορετικά αλκοολούχα ποτά και η επιβολή μειωμένου Ε.Φ.Κ. προβλέπεται μόνο σε ορισμένα από αυτά.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις ανεξάρτητου μικρού παραγωγού που εφαρμόζει τη διαδικασία της αυτοπιστοποίησης

Ο ανεξάρτητος μικρός παραγωγός, ο οποίος προβαίνει στην ενδοενωσιακή διακίνηση προϊόντων Ε.Φ.Κ., με τη διαδικασία της αυτοπιστοποίησης, οφείλει, πριν από την έναρξη της πρώτης αποστολής των προϊόντων του, να υποβάλει, στην τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν οι εγκαταστάσεις αυτού, δήλωση γνωστοποίησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι της παρούσας, στην οποία δηλώνει, υπεύθυνα, την ετήσια συνολική παραγωγή του, κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και ότι πληροί τις προϋποθέσεις της νομικής και οικονομικής ανεξαρτησίας από άλλο παραγωγό, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 93Γ του ν. 2960/2001.

Η ως άνω δήλωση γνωστοποίησης υποβάλλεται, άπαξ ετησίως και καλύπτει τις διακινήσεις των προϊόντων για το ημερολογιακό έτος, μέσα στο οποίο αυτή υποβλήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 6

Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση μη τήρησης της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001, με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

2. Αρμόδια τελωνειακή αρχή για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων είναι η τελωνειακή αρχή, η οποία, είναι αρμόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού ανεξάρτητου μικρού ζυθοποιείου ή την αποδοχή της δήλωσης γνωστοποίησης του ανεξάρτητου μικρού παραγωγού, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5, αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υποσημειώσεις (1)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!