Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ. 30/003/000/3885/2017 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4474/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 115 21, Αθήνα
Πληροφορίες : Αρ. Αλίβερτη Στ. Σάµιος 
Τηλέφωνο : 210 6479223 
Fax : 210 6468272 
E-Mail : alcohol_food@gcsl.gr 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας : 101 84, Αθήνα 
Πληροφορίες : Β. Ακριτίδου 
Τηλέφωνο : 210 6987411 
Fax : 2106987408, 424 
E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr 
Url : www.aade.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 23 Oκτωβρίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/3885 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4474/2017».

Α. Σας κοινοποιούµε, για ενηµέρωση και εφαρµογή, τις διατάξεις τoυ άρθρου 17 του ν.4474/2017 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις», που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 80/Α, µε τις οποίες επέρχονται ορισµένες τροποποιήσεις στο άρθρο 16 του π.δ. 965/1980 (Α’ 243). 

Σηµειώνεται ότι η ισχύς των εν λόγω κοινοποιούµενων διατάξεων αρχίζει από της δηµοσίευσης του εν λόγω ν.4474/2017 (άρθρο 36 αυτού).

Β. Ειδικότερα: 

1. Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις (άρθρο 17, παρ. 1) αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του π.δ. 965/1980 και παρέχεται πλέον η δυνατότητα της συστέγασης/συλλειτουργίας των ζυθοποιείων µε µονάδες παραγωγής ποτών από ζύµωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 –για τους όρους της παραγωγής και διάθεσης των οποίων ισχύουν, ως γνωστόν, οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 12) του ν. 2969/2001ως και µε µονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης και εµφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (περίπτωση α της τροποποιούµενης διάταξης του π.δ. 965/1980). Όσον αφορά τους περιορισµούς, σχετικά µε τη συλλειτουργία/συστέγαση των ζυθοποιείων µε οινοποιεία, αποσταγµατοποιεία, οινοπνευµατοποιεία, ΠΡΟΣ :   

Ως Π.Δ. ποτοποιεία και εν γένει μονάδες που χρησιμοποιούν αιθυλική αλκοόλη, αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν (περίπτωση β της τροποποιούμενης διάταξης του π.δ. 965/1980). 

Περαιτέρω, προβλέπεται η έκδοση σχετικής Α.Υ.Ο. για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων, ως και των διαδικασιών προκειμένου για τη συστέγαση και συλλειτουργία των μονάδων της περίπτωσης α, ως και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου 1 (περίπτωση γ της τροποποιούμενης διάταξης του π.δ. 965/1980). 

2. Με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου 17 καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του π.δ. 965/1980, κατόπιν της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης - αντικατάστασης της παραγράφου 1 αυτού, προκειμένου για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και την εξάλειψη παρωχημένων σήμερα περιορισμών. 

Γ. Οι Υπηρεσίες του ΓΧΚ (Τµήματα, Γραφεία κλπ. Χημικών Υπηρεσιών) και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ παρακαλούνται να προβούν στις σχετικές, κατά την αρμοδιότητά τους, ενέργειες για την ενημέρωση των οικείων (κατά περίπτωση) επιτηδευματιών που εποπτεύουν και για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων. 

Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεσθε στις οικείες, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες. 

Ο ΔΙΟΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ 

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

Συνηµµένα: δύο (2) σελίδες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!