Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1024/24-1-2012 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και θέρμανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ’ αυτής από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994).

Αρ. ΦΕΚ 132/Β/3-2-2012

Αριθμ. ΠΟΛ. 1024/24-1-2012

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και θέρμανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ’ αυτής από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001265 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3986/2011 (152 Α').

2. Την απόφαση Α'5042638/13.10.2011 (2283Β') περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν. 2238/1994 για σκοπούς θέρμανσης καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού.

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. ν. 2859/2000 (248 Α').

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 ν. 2093/1992 (181 Α').

5. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α') «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

6. Την με αριθμό Y 25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2792 Β'/8.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών.

7. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων των ανα-λογούντων επ’ αυτής από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), που χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλλων μέσων θέρμανσης αντί πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης.

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων νομικών προσώπων, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, με υποβολή της δήλωσης και την καταβολή του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών επιβαρύνσεων πέραν των Τελωνείων και στις Δ.Ο.Υ.

9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της διαφοράς συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ’ αυτής, από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Η δήλωση συντάσσεται και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας του υπόχρεου μέχρι την 20η Ιανουαρίου για καταναλωθείσες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης της περιόδου από 15 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και μέχρι την 20η Μαΐου για καταναλωθείσες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου του ιδίου έτους.

Μετά την είσπραξη του ποσού, ένα αντίτυπο επιστρέφεται στο φορολογούμενο.

3. Αν δεν επαρκεί ο χώρος της δήλωσης για την αναγραφή των εγκαταστάσεων του υπόχρεου μπορεί να χρησιμοποιείται κατάσταση είτε χειρόγραφη είτε μηχανογραφική από Η/Υ με ίδια γραμμογράφηση η οποία θα επισυνάπτεται.

4. Μέχρι να τυπωθεί το επισυναπτόμενο έντυπο θα μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτοαντίγραφα αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δήλωση απόδοσης διαφοράς φορολογικών επιβαρύνσεων πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!