Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1129/2022 Παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή ΕΦΚ και ΦΠΑ από την EASO

Αριθμ. Α. 1129

ΦΕΚΒ 5393-19.10.2022

Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον Φ.Π.Α. από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη λειτουργία του επιχειρησιακού της γραφείου στην Ελλάδα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 5 του άρθρου 8 της Συμφωνίας για την έδρα μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για την λειτουργία επιχειρησιακού γραφείου της EASO στην Ελλάδα» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4697/2020 (Α’ 120),

β) της περ. β) της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»(Α’ 265),

γ) της υποπερ. (δδ) της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248) , με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η περ.

ζ) της παρ. 1 του άρθρου 143 και η περ. β) της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 151 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου.

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος).

4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

5. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

6. Την υπό στοιχεία Δ.0ΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

7. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως του άρθρου 41.

8. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ.2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, ανώτατων ποσοτήτων καθώς και της διαδικασίας παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις από από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για τη λειτουργία του επιχειρησιακού της γραφείου στην Ελλάδα.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, οι ανώτατες ποσότητες καθώς και η διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης, με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για τη λειτουργία του επιχειρησιακού της γραφείου στην Ελλάδα, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4697/2020 (Α’ 120).

2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του πετρελαίου θέρμανσης που παραλαμβάνεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για τη λειτουργία του επιχειρησιακού της γραφείου στην Ελλάδα.

Άρθρο 2

Δικαιούχα πρόσωπα

Δικαιούχο πρόσωπο για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και το Φ.Π.Α. και τις τυχόν λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του πετρελαίου θέρμανσης είναι το Επιχειρησιακό Γραφείο της EASO, όπως ορίζεται στην παρ. α) του άρθρου 1 του ν. 4697/2020.

Άρθρο 3

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της απαλλαγής - Ανώτατες Δικαιούμενες Ποσότητες

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις του πετρελαίου θέρμανσης που δύναται να παραλαμβάνει το Επιχειρησιακό Γραφείο της EASO είναι οι ακόλουθοι:

α) Η παραλαβή από τα δικαιούχα πρόσωπα της ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των χρονικών ορίων κάθε ημερολογιακού έτους που ορίζουν οι διατάξεις της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265).

β) Οι εγκαταστάσεις του Επιχειρησιακού Γραφείου της EASO θα πρέπει να στεγάζονται σε χώρο κτηρίου, ο οποίος θα διαθέτει ανεξάρτητη δεξαμενή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών του.

γ) Η ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης κάθε παραλαβής από το Επιχειρησιακό Γραφείο της EASO με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις, δεν δύναται να υπερβαίνει τη χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου θέρμανσης του χώρου στον οποίο στεγάζεται το Επιχειρησιακό Γραφείο της EASO.

2. Οι ανώτατες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που δύναται να παραλαμβάνει το Επιχειρησιακό Γραφείο της EASO με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του, είναι έως πέντε χιλιάδες (5.000) λίτρα συνολικά, ανά ημερολογιακό έτος.

3. Ως ημερολογιακό έτος νοείται το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ποσότητες που δεν παρελήφθησαν εντός του ημερολογιακού έτους δεν δύναται να προσαυξήσουν τις ποσότητες του επόμενου έτους.

Άρθρο 4

Διαδικασία παραλαβής

1. Για την παραλαβή από το Επιχειρησιακό Γραφείο της EASO πετρελαίου θέρμανσης, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις, υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) στο όνομα του Επιχειρησιακού Γραφείου της EASO.

2. Με τη Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά χορήγησης της απαλλαγής:

α) Έντυπο "ατέλεια εισαγωγής" θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με συνημμένη Βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού, με την οποία βεβαιώνεται η χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου και ότι η δεξαμενή αυτή είναι ανεξάρτητη και καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Γραφείου της EASO.

β) Τιμολόγιο πώλησης και

γ) Κατάσταση στην οποία αναγράφονται η ποσότητα του πετρελαίου θέρμανσης και το όνομα του Επιχειρησιακού Γραφείου της EASO.

Άρθρο 5

Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου

Αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της απαλλαγής από Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. του πετρελαίου θέρμανσης που παραλαμβάνονται, από το Επιχειρησιακό Γραφείο της EASO ορίζεται το. Δ’ Τελωνείο Επίβλεψης Συγκροτημάτων (ΤΕΣ) Πειραιά.

Άρθρο 6

Διαδικασία Παρακολούθησης της απαλλαγής

1. Σε περίπτωση όπου η Τελωνειακή Αρχή θέσης σε ανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης είναι διαφορετική από την Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου, αυτή αποστέλλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσιακώς, την προβλεπόμενη Κατάσταση της παρ. 2γ του άρθρου 4, τα στοιχεία της οποίας συμπληρώνει στον Πίνακα του συνημμένου Παραρτήματος, προκειμένου να παρακολουθούνται τα ετήσια όρια παράδοσης των ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης στο δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο.

2. Με βάση τον ανωτέρω Πίνακα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των προβλεπόμενων ορίων αφορολόγητων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης που παραλαμβάνονται από το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο.

Άρθρο 7

Τελικές Διατάξεις

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!