Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1233/2011 Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1178/23.08.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β'2071) περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010.

ΠΟΛ. 1233/2011

ΦΕΚ 2739/Β/21-11-2011

Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1178/23.08.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β'2071) περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010 όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. Α' 58).
2. Του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 66 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α' 151).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α' 151), του άρθρου 50 του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ Α' 248) και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις περί προσωρινών ελέγχων.
4. Της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 2601/1998 (Φ.Ε.Κ. Α' 81).
5. Των άρθρων 1-13 του Ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 175).
6. Της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ. Α'66).
7. Της ΠΟΛ.1037/1-3-2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «'Ελεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση και καταβολή των φόρων».
8. Της ΠΟΛ 1072/8-4-2011 (Φ.Ε.Κ. Β'/577) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών δια? φορών βεβαίωση και καταβολή των φόρων», όπως αυτή ισχύει.
9. Tης ΠΟΛ 1066/4-4-2011 (Φ.Ε.Κ. Β'/647) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου στ' του άρθρου 13 του Ν. 3888/ 2010».
10. Της ΠΟΛ.1178/23.8.2011 απόφασης του Αναπληρω? τή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου (Φ.Ε.Κ 2071/Β'/19.9.2011).
11. Της υπ’ αριθμ. 1146405/ΔΕ-Β'/14?10?2010 (Φ.Ε.Κ. Β' 1829) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου»
12. Του Π.Δ. 63/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 145) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Της Δ6Α1019195ΕΞ2011/3.2.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ6Α1050355ΕΞ2011/29.3.2011 Α.Υ.Ο., και αφορά τη σύσταση Ομάδας εργασίας για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο δηλώσεων, καθώς και το από 30/6/2011 έγγραφο της παραπάνω ομάδας εργασίας.
14. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 5 της ΠΟΛ. 1178/23.08.2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τη διενέργεια των οριστικών (τακτικών) και προσωρινών ελέγχων υποθέσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις».

2. Η παράγραφος 7 της ΠΟΛ. 1178/23.08.2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Από την 18/11/2011 οι εντολές διενέργειας φορολογικού ελέγχου από τους προϊσταμένους της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Δ.Ε.Κ και των Π.Ε.Κ, εκδίδονται μόνο για υποθέσεις που έχουν επιλεγεί μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) του ELENXIS.

Η έκδοση των ως άνω εντολών ελέγχου από τους προϊσταμένους των λοιπών Δ.Ο.Υ για υποθέσεις που θα επιλεγούν μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) του ELENXIS, θα γίνεται σταδιακά κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Γενικού Διευθυντή Φορολο? γικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σε κάθε περίπτωση η έκδοση των εντολών κάθε είδους ελέγχου από τους προϊσταμένους των ως άνω υπηρεσιών, θα γίνεται μέσω της λειτουργίας διαχείρισης υποθέσεων του ELENXIS, εφόσον η λειτουργία αυτή έχει εγκατασταθεί στις υπηρεσίες αυτές».

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1178/23.8.2011 (Φ.Ε.Κ Β' 2071) ισχύουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!