Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 78563/2022 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ. 19 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Αριθμ. 78563

ΦΕΚ B’ 4405/18.08.2022

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ. 19 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 19 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).

2. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

3. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Την υπ’ αρ. 77452/02.08.2022 εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, ποσού οκτώ χιλιάδων εκατό Ευρώ (8.100 €), το οποίο θα καλυφθεί από το έργο ΣΑ 2015ΣΕ51910000, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης

1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022.

2. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η προβλεπόμενη στην παρ. 19 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 αξιολόγηση και διατύπωση γνώμης για τους υπαλλήλους που προτείνονται για τις θέσεις των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που προβλέπονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις διάρθρωσης ή σύστασης των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4914/2022 και του ν. 4314/2014 ή στην οργανωτική δομή της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ.

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων ένα μέλος ορίζεται Πρόεδρος και ένα μέλος Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καθώς και τρία μέλη αυτής προέρχονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης λειτουργεί σε Ολομέλεια και σε Τμήματα, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται στην Ολομέλεια. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορεί να καθορίζονται με απόφαση της.

5. Η Ολομέλεια συγκροτείται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στην οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης.

6. Για την εκτέλεση του έργου της Επιτροπής συνιστώνται κατά περίπτωση και με απόφαση του Προέδρου της Τμήματα, καθένα από τα οποία συγκροτείται από τρία μέλη αυτής, εκ των οποίων το ένα μέλος προέρχεται από το Α.Σ.Ε.Π. και εκτελεί χρέη Προεδρεύοντος του Τμήματος.

Άρθρο 2

Ολομέλεια και Τμήματα

1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης προεδρεύει στην Ολομέλεια και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος του από τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν συμμετέχουν στη σύνθεση των Τμημάτων. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημερομηνία, τον τόπο και την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Επιτροπής Αξιολόγησης.

2. Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται οκτώ (8) τουλάχιστον μέλη. Η Ολομέλεια λαμβάνει απόφαση, που επικυρώνει το Ατομικό Φύλλο Αξιολόγησης κάθε προτεινόμενου υπαλλήλου, με πλειοψηφία των 2/3 των παριστάμενων μελών.

3. Με απόφαση του Προέδρου της η Επιτροπή Αξιολόγησης κατανέμει τα θέματα αρμοδιότητας της σε τριμελή τμήματα.

4. Τα μέλη και ο Προεδρεύων κάθε Τμήματος ορίζονται με πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης, που μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες.

5. Η εισήγηση του Τμήματος προς την Ολομέλεια διατυπώνεται ύστερα από απόφαση που έχει ληφθεί κατά πλειοψηφία και διαβιβάζεται προς αυτήν από τον Προεδρεύοντα.

6. Ο Προεδρεύων κάθε Τμήματος καθορίζει την ημερομηνία, τον τόπο και την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Τμήματος της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Άρθρο 3

Τελικές Διατάξεις

1. Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ ΑΕ) μεριμνά και για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

2. Η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!