Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 5/2020 Σύσταση οργάνων κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2021-2027

Αριθμ. Υ5

ΦΕΚ B’ 432/12.02.2020

Σύσταση οργάνων κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περίπτωση η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).

6. Την αριθμ. 60072/06.06.2019, 1η εγκύκλιο για τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού.

7. Την άμεση ανάγκη σύστασης επιτροπών και ομάδων εργασίας για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ 2021-2027.

8. Τον ν. 4314/2014 «A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2021-2027 (ΕΣΠΑ 2021-2027)

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 συγχρηματοδοτεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους έργα και δράσεις σε καίριους τομείς της οικονομίας και σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, μέσω των Προγραμμάτων τα οποία προβλέπονται στην αρχιτεκτονική του. Ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ θα πρέπει να εξασφαλίσει συνέργειες με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους, προκειμένου να επιτευχθούν οι προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας και να αποκτήσει ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός προστιθέμενη αξία για όλους τους τομείς ανάπτυξης.

Άρθρο 2

Σύσταση Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο του άρθρου 1, συστήνεται Επιτροπή Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ (εφεξής ΕΣΠ) για τον συντονισμό της κατάρτισης του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Έργο της ΕΣΠ είναι η διατύπωση προτάσεων προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και μέσω αυτού στο Υπουργικό Συμβούλιο για: (α) τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τους στόχους του ΕΣΠΑ 2021-2027 και (β) τις αναγκαίες θεσμικές, διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις για την αποτελεσματική διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027.

Άρθρο 3

Σύνθεση της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ

Η ΕΣΠ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

α) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιο για το ΕΣΠΑ, ως Πρόεδρο, ο οποίος συγκαλεί την ΕΣΠ και συντονίζει το έργο και τη λειτουργία της,

β) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως μέλος και αναπληρωτή του Προέδρου,

γ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που ορίζεται από την ίδια,

δ) τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς:

i) Βιομηχανίας,

ii) Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,

iii) Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,

iv) Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και

v) Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

ε) τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς των Υπουργείων:

i) Οικονομικών (με αρμοδιότητα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο),

ii) Εσωτερικών,

iii) Υποδομών και Μεταφορών,

iv) Περιβάλλοντος και Ενέργειας (με αρμοδιότητα για τους τομείς περιβάλλοντος, χωροταξίας και ενέργειας),

v) Παιδείας και Θρησκευμάτων,

vi) Τουρισμού, vii) Υγείας, viii) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (με αρμοδιότητα για τους λιμένες και τη νησιωτική πολιτική),

ix) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

x) Πολιτισμού και Αθλητισμού (με αρμοδιότητα για τον πολιτισμό),

xi) Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

xii) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

xiii) Εξωτερικών,

xiv) Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα σχεδιασμού των τομεακών πολιτικών του Υπουργείου τους, η υλοποίηση των οποίων δύναται να χρηματοδοτηθεί από τα Ταμεία της ΕΕ,

στ) τους Γενικούς Γραμματείς Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

ζ) τους Διευθυντές του Οικονομικού Γραφείου και του Γραφείου Κοινωνικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού,

η) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού.

Εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων ή/και εκπρόσωποι άλλων Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών, πέραν των ανωτέρω, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικοί εταίροι, μετέχουν, όταν απαιτείται, στις εργασίες μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΕΣΠ.

Το έργο της ΕΣΠ συνεπικουρεί η Ομάδα Συντονισμού του Σχεδιασμού ΕΣΠΑ και οι Ομάδες Στόχων Πολιτικής, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 κατωτέρω.

Άρθρο 4

Σύσταση οργάνων υποστήριξης της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ

4.1 Ομάδα Συντονισμού του Σχεδιασμού ΕΣΠΑ

1. Στο πλαίσιο υποστήριξης της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ, συστήνεται Ομάδα Συντονισμού του Σχεδιασμού ΕΣΠΑ. Έργο της Ομάδας είναι ο συντονισμός των εργασιών διαμόρφωσης του ΕΣΠΑ και η σχετική εισήγηση προς την ΕΣΠ. Ειδικότερα:

α) Δίνει κατευθύνσεις στις Ομάδες Στόχων Πολιτικής για την επεξεργασία των κειμένων που λαμβάνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)/Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)) από τους αποδέκτες των εγκυκλίων για την κατάρτιση του νέου ΕΣΠΑ.

β) Συντονίζει την οργάνωση της εταιρικής σχέσης και της διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα στάδια της κατάρτισης του νέου ΕΣΠΑ και ειδικότερα μέσω των Ομάδων Στόχων Πολιτικής, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4.2.

γ) Διαμορφώνει πρόταση επί των στρατηγικών προτεραιοτήτων και των στόχων του νέου ΕΣΠΑ στη βάση σχετικών εισηγήσεων της αρμόδιας για τον σχεδιασμό υπηρεσίας της ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑ), στις οποίες έχουν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις των Ομάδων Στόχων Πολιτικής, συνεκτιμώντας κατά περίπτωση και υποβληθείσες μελέτες που έχουν ανατεθεί από την ΕΥΣΣΑ ή/και άλλους φορείς. Για τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με τις αναγκαίες θεσμικές, διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις για την αποτελεσματική διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027, βάση αποτελούν σχετικές εισηγήσεις της αρμόδιας για θέματα συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ υπηρεσίας της ΕΑΣ/ Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), συνεκτιμώντας κατά περίπτωση και τυχόν υποβληθείσες σχετικές μελέτες.

δ) Εξετάζει θέματα συντονισμού, διαχωρισμού και συμπληρωματικότητας μεταξύ των Ταμείων (ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, ΕΚΤ, ΕΤΘΑ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλων μέσων χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και θέματα συναρμοδιότητας διοικητικών δομών. Εφόσον το κρίνει απαραίτητο, προτείνει στην ΕΣΠ τη συγκρότηση διατομεακών/ διυπουργικών ομάδων για την αντιμετώπιση συναφών θεμάτων που ανακύπτουν κατά τον σχεδιασμό.

ε) Δίνει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του κειμένου του ΕΣΠΑ 2021-2027 και επεξεργάζεται, πριν την υποβολή του στην ΕΣΠ για έγκριση, το κείμενο που έχουν διαμορφώσει και διαβιβάσει σε αυτήν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ.

2. Η Ομάδα Συντονισμού του Σχεδιασμού ΕΣΠΑ συγκροτείται με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιου για το ΕΣΠΑ και αποτελείται από:

α) μία προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, ως Πρόεδρο,

β) έναν συνεργάτη του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αρμόδιου για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου που ορίζεται από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, ως μέλος και αναπληρωτή του Προέδρου,

γ) τον Προϊστάμενο της ΕΑΣ,

δ) τον Προϊστάμενο της ΕΥΣΣΑ,

ε) τους λοιπούς Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών της ΕΑΣ και τον Προϊστάμενο της Αρχής Πιστοποίησης,

στ) τους συντονιστές των πέντε (5) Ομάδων Στόχων Πολιτικής της υποπαραγράφου 4.2 της παρούσας,

ζ) δύο (2) συνεργάτες του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που ορίζονται από τον ίδιο και

η) έναν (1) συνεργάτη του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιου για το ΕΣΠΑ που ορίζεται από τον ίδιο.

4.2 Ομάδες Στόχων Πολιτικής

1. Στο πλαίσιο υποστήριξης της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ, συστήνονται πέντε (5) Ομάδες Στόχων Πολιτικής (εφεξής ΟΣΠ).

Έργο των Ομάδων Στόχων Πολιτικής είναι να συνεισφέρουν επιστημονική υποστήριξη στην ΕΣΠ και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ΕΑΣ), να επεξεργάζονται προτεραιότητες και επιμέρους ειδικούς στόχους του κάθε Στόχου Πολιτικής, όπως αναφέρονται στην πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων των Ταμείων για την περίοδο 2021-2027 της ΕΕ, να διαβουλεύονται, όταν απαιτείται, με ειδικούς εμπειρογνώμονες και τελικά να τροφοδοτούν με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας τους την Ομάδα Συντονισμού του Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, την ΕΣΠ, τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και τις αρμόδιες για τον σχεδιασμό υπηρεσίες της ΕΑΣ. Ειδικότερα, αντικείμενό τους είναι:

α) η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνταξη και επιμέλεια σε μορφή κειμένων των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης που θα προκύπτει ανά Στόχο Πολιτικής για τον οποίο δραστηριοποιείται η κάθε ΟΣΠ,

β) η ανάδειξη θεμάτων όπου υπάρχει συναρμοδιότητα μεταξύ των ΟΣΠ και η διοργάνωση επιμέρους συναντήσεων για την κοινή διατύπωση προτάσεων,

γ) η πρόταση για τη διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων και συνεδρίων ανά Στόχο Πολιτικής, που θα διευκολύνουν τη διαβούλευση και θα καλυφθούν από πόρους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 και

δ) η διατύπωση προτάσεων με τις προτεραιότητες των τομέων που εμπίπτουν στον κάθε Στόχο Πολιτικής που θα διευκολύνουν τον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ.

2. Οι ΟΣΠ συγκροτούνται με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιου για το ΕΣΠΑ. Σε κάθε ΟΣΠ συμμετέχουν στελέχη της ΕΑΣ και των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020, στελέχη των υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων και των Ομάδων Χάραξης Πολιτικών, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και φορέων και ειδικοί εμπειρογνώμονες.

3. Οι ΟΣΠ υποστηρίζονται λειτουργικά από εξωτερικό Σύμβουλο με τον οποίο θα συναφθεί σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών που θα καλυφθεί από πόρους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020.

Άρθρο 5

Τελικές διατάξεις

Η διάρκεια της ΕΣΠ, της Ομάδας Συντονισμού του Σχεδιασμού ΕΣΠΑ και των ΟΣΠ ορίζεται μέχρι την οριστική υποβολή του ΕΣΠΑ 2021-2027 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!