Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κεφάλαιο

Α. 1106/2022 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου στον Δήμο Νέας Μάκρης, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011, 2012 και 2013, για τις περιοχές στις οποίες δεν εφαρμοζόταν το αντικειμενικό σύστημα.

Αριθμ. Α. 1106

ΦΕΚ Β 4336-16.08.2022

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου στον Δήμο Νέας Μάκρης, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011, 2012 και 2013, για τις περιοχές στις οποίες δεν εφαρμοζόταν το αντικειμενικό σύστημα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 27 έως και 50 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32.

2. Tο π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

5. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β’ 4738).

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1239/23-10-2015 (Β’ 2330) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία ΠΟΛ 1131/0506-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων» (Β’ 1499).

9. Την υπ’ αρ. 1658/2020 απόφαση του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώνεται η υπό στοιχεία ΠΟΛ 1239/23-10-2015 (Β’ 2330) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

10. Το υπ’ αρ. 25638/25-10-2021 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, από το οποίο προκύπτει ότι από το έτος 2010 μέχρι και το έτος 2017 υπάρχουν 10 οριστικά συγκριτικά στοιχεία από αγοραπωλησίες ακινήτων, τα οποία κυμαίνονται από 300 ευρώ/τ.μ. έως 700 ευρώ/τ.μ. Συγκεκριμένα υπάρχουν τέσσερα (4) συγκριτικά στοιχεία με 650 ευρώ/τ.μ., ένα (1) με 620 ευρώ/τ.μ., ένα (1) με 700 ευρώ/τ.μ., ένα (1) με 550 ευρώ/τ.μ., ένα (1) με 400 ευρώ/τ.μ., ένα (1) με 350 ευρώ/τ.μ. και ένα (1) με 300 ευρώ/τ.μ.

11. Το υπό στοιχεία 10066 ΕΞ 2022/4-01-2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, από το οποίο προκύπτει ότι τα παραρεμμάτια Ο.Τ., που αποτελούν το σύνολο της ζώνης ΚΒ, ανήκουν σε εκτός σχεδίου πόλης περιοχή.

12. Την υπό στοιχεία 19033 ΕΞ 2022/14.2.2022 (Β’ 771) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία καταργείται η ζώνη ΚΒ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης από τους πίνακες τιμών και τον σχετικό χάρτη της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021/18-5-2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 2375).

13. Το γεγονός ότι τα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού δικαιώματα δεν θεωρούνται οικόπεδα αλλά αγροτεμάχια, στα οποία δεν εφαρμόζεται η ακυρωθείσα υπό στοιχεία ΠΟΛ 1239/2015 (Β’ 2330) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και εναπόκειται στον φορολογούμενο η ορθή αναγραφή του στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), βάσει της οποίας πραγματοποιείται η μηχανογραφική σύνθεση της δήλωσης/εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π.

14. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1160/2010 (Β’ 1811) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δεν έχει ακυρωθεί, η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου του Δήμου Νέας Μάκρης έτους 2010, για τις περιοχές στις οποίες δεν εφαρμοζόταν το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων, έχει καθοριστεί στα 370 ευρώ/τ.μ.

15. Tο γεγονός ότι για τις ανάγκες επιβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 η τιμή οικοπέδου στον Δήμο Νέας Μάκρης για τις περιοχές στις οποίες δεν εφαρμοζόταν το αντικειμενικό σύστημα, ορίστηκε στα 184 ευρώ/τ.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), η οποία είναι η χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου του Δήμου, όπως προκύπτει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950.

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) στα φυσικά πρόσωπα για τα έτη 2011, 2012 και 2013, η τιμή οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο του Δήμου Νέας Μάκρης, στις περιοχές στις οποίες δεν εφαρμοζόταν κατά τα έτη αυτά το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, καθορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2022

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!