Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΑΔ Γ 1070556 ΕΞ 2022 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος της Δ.Ε.Δ. της ΑΑΔΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Eλένη Σμπόνια
Τηλέφωνο:210.33.75.137
E-Mail:e.smponia@aade.gr
​Url:www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ:
Αθήνα, 04 Αυγούστου 2022
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1070556 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ:Ως Π.Δ.

ΘEMA: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 14, 17, 26, 27, 28, 38, 41 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

β) των άρθρων 84 και 85 του ν. 3528/2007 (Α’26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του ν.4674/2020 (Α'53), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν.4690/2020 (Α'104), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.35.54/2611/9356/25.06.2020 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/169/οικ. 14175/12.07.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4915/2022 (Α’63),

γ) των άρθρων 13 και 15 του ν.2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

δ) του π.δ. 69/2016 (Α'127) «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα»,

ε) της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 (Β’ 4444) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) όπως ισχύει «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει,

στ) της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β'4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1020642 ΕΞ 2022/10.03.2022 (ΑΔΑ: 6ΜΚ546ΜΠ3Ζ-3ΗΤ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το υπ'αριθ.πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1028876 ΕΞ 2022/01.04.2022 (ΨΠΤΨ46ΜΠ3Ζ-Ρ34) συμπληρωματικό έγγραφο.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1080077 ΕΞ 2021/21-9-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΛ046ΜΠ3Ζ-ΓΦΤ) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ορισμού μελών του Ειδικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης /Υποδιεύθυνσης, Τμήματος /Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων αυτής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1061906 ΕΞ 2022/11.07.2022 (ΑΔΑ: 6Δ8246ΜΠ3Ζ-ΑΨΠ) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β'130 και Β'372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 (Α'94).

6. Την υπ’ αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Τις από 13.07.2022, 18.07.2022, 20.07.2022 και 22.07.2022 συνεδριάσεις του Ειδικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης /Υποδιεύθυνσης, Τμήματος /Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων αυτής.

8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων υπαλλήλων.

9. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας απευθείας υπαγόμενη στο Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως Προϊσταμένους Αυτοτελούς Τμήματος και Τμημάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας απευθείας υπαγόμενη στο Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως ακολούθως:

1. Την υπάλληλο Ευδοκία Δεμοίρου του Σπυρίδωνος, ΠΕ/Α'Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

2. Τον υπάλληλο Εμμανουήλ Καρανικόλα του Βασιλείου, ΠΕ/Α'Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Α1 Επανεξέτασης της Α' Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

3. Την υπάλληλο Αντωνία Στρακοπούλου του Ζώη, ΠΕ/Α'Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Α2 Επανεξέτασης της Α' Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

4. Την υπάλληλο Ανθούλα Καραγεώργου του Ευαγγέλου, ΠΕ/Α'Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Α3 Επανεξέτασης της Α' Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

5. Την υπάλληλο Ευαγγελία Τερζάκου του Νικολάου, ΠΕ/Α'Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Α4 Επανεξέτασης της Α' Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

6. Την υπάλληλο Αιμιλία Τσιρώνη του Ιωάννη, ΠΕ/Α'Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Α5 Επανεξέτασης της Α' Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

7. Τον υπάλληλο Χαραλαμπονικόλαο Πασχάλη του Διονυσίου, ΠΕ/Α'Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Α6 Επανεξέτασης της Α' Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

8. Τον υπάλληλο Αλέξανδρο Αγγελάκη του Αριστείδη, ΠΕ/Α'Εφοριακών, ως Προϊστάμενο του Τμήματος Β1 Νομικής Υποστήριξης της Β' Υποδιεύθυνσης Νομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

9. Την υπάλληλο Μαρία Ξεξάκη του Ιωάννη, ΠΕ/Α'Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Β2 Νομικής Υποστήριξης της Β' Υποδιεύθυνσης Νομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.). 5

10. Την υπάλληλο Ασπασία Τσούτσουρα του Κωνσταντίνου, ΠΕ/Α'Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Β3 Νομικής Υποστήριξης της Β' Υποδιεύθυνσης Νομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

11. Την υπάλληλο Κυράτσα Μαβινίδου του Κωνσταντίνου, ΠΕ/Α'Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Α7 Επανεξέτασης της Γ' Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, με έδρα την Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

12. Την υπάλληλο Αικατερίνη Ζαχαράκη του Κωνσταντίνου, ΠΕ/Α'Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Α8 Επανεξέτασης της Γ' Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, με έδρα την Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

13. Την υπάλληλο Ευαγγελία–Ντίνα Αραπίδου του Κωνσταντίνου, ΠΕ/Α'Εφοριακών, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Β4 Νομικής Υποστήριξης της Γ' Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, με έδρα την Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

Β. Οι αναφερόμενοι Προϊστάμενοι υποχρεούνται όπως εκπληρώσουν τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4389/2016.

Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στους αναφερόμενους Προϊσταμένους οι οποίοι υποχρεούνται, όπως αναλάβουν, το συντομότερο δυνατόν, τα εν λόγω καθήκοντα και αποστείλουν πρωτόκολλο ανάληψης σχετικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ/Τμήμα Γ'Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!