Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΤΔ Γ 1069134 ΕΞ 2022 Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Καν. (ΕΕ) 2022/1269 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο:210 6987 443
E-Mail:dtd@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 9ΨΜΥ46ΜΠ3Ζ-2ΛΛ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1069134 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Καν. (ΕΕ) 2022/1269 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

ΣΧΕΤ: Τα με αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1016528 ΕΞ 2022/4 -3-2022, ΔΤΔ Γ 1018055 ΕΞ 2022/0403-2022, ΔΤΔ Γ 1021328 ΕΞ 2022/10-03-2022, ΔΤΔ Γ 1024853 ΕΞ 2022/18-032022, ΔΤΔ Γ 1032575ΕΞ2022/14-4-2022 και ΔΤΔ Γ 1053068 ΕΞ 2022/09-06-2022 έγγραφά μας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγίες σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν λόγω ενεργειών της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ειδικότερα, αφορά μέτρα απαγορεύσεων -περιορισμών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων. Επισημαίνεται ότι τα μέτρα είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα TARIC και συνδεδεμένα με τους κωδικούς εμπορευμάτων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα απευθύνεται στους τελωνειακούς υπαλλήλους ελέγχου κι επιβολής των απαγορεύσεων-περιορισμών, στους υπαλλήλους με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών και στους οικονομικούς φορείς που συναλλάσσονται με τις τελωνειακές Αρχές.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωστοποιούμε τον εν θέματι Κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο τροποποιείται ο Καν (ΕΕ) αριθμ. 833/2014 (στο εξής Κανονισμός), σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας, ως ακολούθως:

Α. Παύει να ισχύει η απαγόρευση πώλησης, προμήθειας, μεταβίβασης ή εξαγωγής άμεσα ή έμμεσα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία

α) των αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης και

β) των αγαθών και τεχνολογιών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη στρατιωτική και τεχνολογική ενίσχυση της Ρωσίας ή στην ανάπτυξη του τομέα της άμυνας και της ασφάλειάς της, όπως παρατίθενται στο παράρτημα VII,

ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία, που προορίζονται για την εξασφάλιση της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριών για φυσικά και νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς στη Ρωσία, εξαιρουμένης της κυβέρνησής της και των επιχειρήσεων που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτήν, εφόσον το επιτρέπουν οι αρμόδιες αρχές.

Β. Απαγορεύεται η παροχή πρόσβασης, μετά τις 29 Ιουλίου 2022 σε δεξαμενές ανύψωσης στο έδαφος της Ένωσης, σε οποιοδήποτε πλοίο νηολογημένο υπό τη σημαία της Ρωσίας, με εξαίρεση την πρόσβαση σε δεξαμενές ανύψωσης με σκοπό την έξοδο από το έδαφος της Ένωσης. Κατά παρέκκλιση, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε σκάφη που έχουν αντικαταστήσει τη ρωσική σημαία τους ή τη νηολόγησή τους με τη σημαία ή το νηολόγιο άλλου κράτους πριν από τις 16 Απριλίου 2022 να καταπλεύσουν σε λιμένα ή σε δεξαμενή ανύψωσης, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι: α) βάσει σύμβασης απαιτείται ρωσική σημαία ή νηολόγηση και β) η πρόσβαση είναι αναγκαία για την εκφόρτωση αγαθών απολύτως αναγκαίων για την ολοκλήρωση έργων ανανεώσιμης ενέργειας στην Ένωση, εφόσον η εισαγωγή των εν λόγω αγαθών δεν απαγορεύεται με άλλον τρόπο δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Γ. Δεν εφαρμόζεται η απαγόρευση του άρθρου 3η του Κανονισμού πώλησης, προμήθειας, μεταβίβασης ή εξαγωγής, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XVIII, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία, για τα είδη που εμπίπτουν στις κατηγορίες ΣΟ 71130000 και ΣΟ 71140000 όπως έχουν καταχωριστεί στο παράρτημα XVIII για προσωπική χρήση φυσικών προσώπων που ταξιδεύουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μελών των άμεσων οικογενειών τους που ταξιδεύουν μαζί τους, τα οποία ανήκουν στα εν λόγω άτομα και δεν προορίζονται για πώληση.

Δ. Αναφορικά με την απαγόρευση πώλησης, προμήθειας, μεταβίβασης ή εξαγωγής, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν ιδίως στην ενίσχυση των ρωσικών βιομηχανικών ικανοτήτων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XXIII, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία, ή την παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας (άρθρο 3ια του Κανονισμού), οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να τις επιτρέπουν, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες ή η παροχή συναφούς τεχνικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας είναι αναγκαία: α) για ιατρικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς ή για ανθρωπιστικούς σκοπούς, όπως η παροχή ή η διευκόλυνση της παροχής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων του ιατροφαρμακευτικού υλικού, των τροφίμων ή της μεταφοράς εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και σχετικής βοήθειας, ή για απομακρύνσεις πληθυσμών, ή β) για την αποκλειστική χρήση και υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους μέλους που χορηγεί την άδεια και προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του συντήρησης σε περιοχές οι οποίες αποτελούν αντικείμενο σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης μεταξύ του εν λόγω κράτους μέλους και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ε. Προστίθεται στον Κανονισμό άρθρο 3ιε με το οποίο απαγορεύεται η αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα,

α) χρυσού, όπως απαριθμείται στο παράρτημα XXVI, εάν είναι καταγωγής Ρωσίας και έχει εξαχθεί από τη Ρωσία στην Ένωση ή σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα μετά τις 22 Ιουλίου 2022,

β) των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα XXVI, όταν έχουν υποστεί επεξεργασία σε τρίτη χώρα και περιέχουν τα προϊόντα που απαγορεύονται δυνάμει της παραγράφου 1 και

γ) χρυσού, όπως απαριθμείται στο παράρτημα XXVII, εάν είναι καταγωγής Ρωσίας και έχει εξαχθεί από τη Ρωσία στην Ένωση μετά τις 22 Ιουλίου 2022.

Εξαίρεση από την εν λόγω απαγόρευση αποτελεί ο χρυσός που είναι αναγκαίος για τους επίσημους σκοπούς διπλωματικών αποστολών, προξενικών αρχών ή διεθνών οργανισμών στη Ρωσία που απολαύουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο καθώς και η μεταφορά ή εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών σε κατάσταση δανεισμού στο πλαίσιο επίσημης πολιτισμικής συνεργασίας με τη Ρωσία, εφόσον το επιτρέπουν οι Αρμόδιες Αρχές. Περαιτέρω, η απαγόρευση της εισαγωγής ή μεταφοράς, άμεσα ή έμμεσα χρυσού όπως απαριθμείται στο παράρτημα XXVII, εάν είναι καταγωγής Ρωσίας και έχει εξαχθεί από τη Ρωσία στην Ένωση μετά τις 22 Ιουλίου 2022 δεν ισχύει για τα είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση φυσικών προσώπων που ταξιδεύουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μελών των άμεσων οικογενειών τους που ταξιδεύουν μαζί τους, τα οποία ανήκουν στα εν λόγω άτομα και δεν προορίζονται για πώληση.

ΣΤ. Δεν εφαρμόζεται η απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης πραγματοποίησης οποιασδήποτε συναλλαγής με νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 5αα του Κανονισμού για συναλλαγές που είναι αυστηρά απαραίτητες για την άμεση ή έμμεση αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά φυσικού αερίου, τιτανίου, αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, παλλαδίου και σιδηρομεταλλεύματος από τη Ρωσία ή μέσω αυτής προς την Ένωση, χώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, την Ελβετία ή τα Δυτικά Βαλκάνια, για την αποχώρηση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, από κοινή επιχείρηση ή παρόμοιο νομικό μόρφωμα που συστάθηκε πριν τις 16 Μαρτίου 2022, στο οποίο συμμετέχει ανωτέρω αναφερόμενο νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας, για την άμεση ή έμμεση αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων διύλισης πετρελαίου, από τη Ρωσία ή μέσω αυτής εκτός εάν απαγορεύονται δυνάμει του άρθρου 3ιγ και 3ιδ του Κανονισμού, για την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά φαρμακευτικών, ιατρικών, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του σίτου και λιπασμάτων των οποίων η εισαγωγή, η αγορά και η μεταφορά επιτρέπονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και τέλος για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε δικαστικές, διοικητικές ή διαιτητικές διαδικασίες σε ένα κράτος μέλος, καθώς και για την αναγνώριση ή την εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή διαιτητικής απόφασης που εκδίδεται σε κράτος μέλος και εφόσον αυτές οι συναλλαγές συνάδουν προς τους στόχους του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

Z. Τα μέτρα που θεσπίζονται με τον εν θέματι Κανονισμό έχουν ενσωματωθεί στο υποσύστημα TARIC κι εμφανίζονται με κωδικό μέτρου CD 880 και με τον κάτωθι συμπληρωματικό της θέσης 44-1 της διασάφησης εισαγωγής κωδικό:

Y843 Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 3ιγ.1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου δεν ισχύουν (βλ. εξαιρέσεις στο άρθρο 3ιγ παράγραφος 5,6,7)

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των ανωτέρω κατά τη διενέργεια των ελέγχων στα προς εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορεύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν θέματι Κανονισμού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!