Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 14807/2022 Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας Χιονοδρομικών Κέντρων.

Αριθμ. 14807

ΦΕΚ B’ 4134/03.08.2022

Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας Χιονοδρομικών Κέντρων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. τις διατάξεις:

1. Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230) και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο ΛΙ’, όπως αυτό προστέθηκε με τα άρθρα 100-108 του ν. 4926/2022 (Α’ 82) και ειδικότερα το άρθρο 299, όπως επίσης και της παρ. 3 του άρθρου 7 καθώς και των άρθρων 11 και 15.

2. Των άρθρων 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 63).

3. Του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155).

4. Του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (Α’ 175).

5. Του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 180).

6. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως το άρθρο 22 αυτού.

8. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

9. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100). 10. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

11. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

12. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

13. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

14. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

15. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

16. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

17. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

18. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

19. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών (Α’ 155).

20. Της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

21. Της υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

22. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

23. Της υπ’ αρ. 1/13-9-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4215).

24. Της υπ’ αρ. 1786/14.2.2022 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

25. Της υπ’ αρ. 14015/12.7.2022 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών ίδρυσης και κανονισμού λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων» (Β’ 3739).

26. Της υπό στοιχεία Τ/11754/6.10.2003 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσηςχορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων» (Β’ 1536).

27. Του Κανονισμού 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ.

28. Της υπό στοιχεία 35355/81/Φ.70/28.03.2018 απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ» (Β’ 1172).

Β. Την ανάγκη καθορισμού του πλαισίου και της διαδικασίας χορήγησης έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας χιονοδρομικών κέντρων.

Γ. Την υπ’ αρ. 11628/08.06.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία η υπό έκδοση απόφαση δεν επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν τα χιονοδρομικά κέντρα που προβλέπονται ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής στην περ. δδ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), με κωδικό NACE 93.29.

Άρθρο 2

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για την χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας δραστηριότητας χιονοδρομικού κέντρου είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, του Υπουργείου Τουρισμού.

Άρθρο 3

Διαδικασία έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας των χιονοδρομικών κέντρων

1. Τα χιονοδρομικά κέντρα, για τη λειτουργία της δραστηριότητάς τους, υπόκεινται σε καθεστώς έγκρισης. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2, μετά από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου

4. Η αίτηση περιέχει τα ακριβή στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, τον ακριβή χώρο όπου ο αιτών επιθυμεί να λειτουργήσει το χιονοδρομικό κέντρο, τον διακριτικό τίτλο του χιονοδρομικού κέντρου και τον κωδικό αριθμό της δραστηριότητας (93.29.19.07) σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας. Μετά την χορήγηση έγκρισης λειτουργίας επιτρέπεται η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου, σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8.

2. Ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο, με την επιφύλαξη αυτών που κωλύονται στην άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, είτε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα Ο.Τ.Α. και οργανισμοί ή επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ.

α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

3. Η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας έχει χορηγηθεί και ο αιτών μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

4. Πριν από την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας και εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, διενεργεί για λογαριασμό της Αδειοδοτούσας Αρχής του άρθρου 2 αυτοψία στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας του χιονοδρομικού κέντρου, για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας.

5. Η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε.), το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά στην έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας και συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά του άρθρου

4. Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

6. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 κοινοποιεί αμελλητί και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών την έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας, στις οικείες Αστυνομικές και Δασικές Αρχές, στην οικεία Π.Υ.Τ. και σε κάθε άλλη Δημόσια Αρχή που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος (Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε.). ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά για την χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας χιονοδρομικού κέντρου

1. Η αίτηση για την έγκριση λειτουργίας συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Ως προς την εγκατάσταση:

α. Συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση, ή τίτλος ιδιοκτησίας, εφόσον πρόκειται για ιδιόκτητη επιχείρηση.

β. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου, το συνολικό εμβαδό των κυρίων χώρων, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος - αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως χιονοδρομικό κέντρο και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως χιονοδρομικό κέντρο, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:

i. Ευκρινή αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.)

ii. Ευκρινή αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων - τομών των κτιριακών εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου, στα οποία αποτυπώνονται υπό κατάλληλη κλίμακα όλοι οι χώροι του. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περίπτωσης i (ηλεκτρονικής ή έντυπης).

γ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ’ όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή, κατόπιν υποβολής αντιγράφου Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε., οφείλουν να διαθέτουν ισοδύναμα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - μέλους με τα οποία βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης.

δ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

ε. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου που στεγάζονται σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας.

στ. Έγκριση κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα από διαπιστευμένο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17021 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα που είναι αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο.

ζ. Άδεια κυκλοφορίας ασθενοφόρου όταν πρόκειται για ιδιόκτητο ή βεβαίωση διάθεσης ασθενοφόρου από το πλησιέστερο στη Μονάδα Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο της περιοχής.

η. Σύμβαση απασχόλησης ιατρού ειδικότητας γενικού ιατρού ή παθολόγου ή ορθοπεδικού κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου ή βεβαίωση νοσοκομείου ή κέντρου υγείας για την ιατρική κάλυψη στις εγκαταστάσεις του κέντρου.

θ. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.

ι. Νομιμοποιητικά έγγραφα της υποβολής της αίτησης (καταστατικό/τροποποιήσεις του/εταιρικές μεταβολές κ.λπ.), αναζητούνται υπηρεσιακά μέσω του ΓΕΜΗ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον αιτούντα.

Β. Ως προς τον Υπεύθυνο εγκατάστασης, ο οποίος διενεργεί ή αναθέτει τη διενέργεια ανάλυσης της ασφάλειας της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης με συρματόσχοινα και διαθέτει την τεχνογνωσία, ώστε να έχει την τεχνική διεύθυνση του συνόλου των εγκαταστάσεων και των αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου:

α. Τίτλοι σπουδών του Υπεύθυνου της εγκατάστασης -

α) Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανικού σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή

β) Πτυχίο μηχανικού τεχνολογικής κατεύθυνσης των πιο πάνω ειδικοτήτων ή ισότιμο Πτυχίο σχολής της αλλοδαπής,. Η ισοτιμία του Διπλώματος ή του Πτυχίου αποδεικνύεται με Πράξη Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

β. Αποδεικτικό τριετούς εμπειρίας σε εγκαταστάσεις αναβατήρων. (Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή από αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών).

γ. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο προς έγκριση υπεύθυνος της εγκατάστασης δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ’ όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή, κατόπιν υποβολής αντιγράφου Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε., οφείλουν να διαθέτουν ισοδύναμα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - μέλους με τα οποία βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης.

δ. Ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης του φορέα της δραστηριότητας με τον Υπεύθυνο της εγκατάστασης.

2. Ο φάκελος που αφορά τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης με συρματόσχοινα διατηρείται στους χώρους της εγκατάστασης με συρματόσχοινα. Στον φάκελο περιλαμβάνονται αντίγραφο της προβλεπόμενης στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/424 (άρθρο 8) Ανάλυση Ασφάλειας (safety analysis) αντίγραφο της προβλεπόμενης στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/424 (άρθρο 8) Έκθεση Ασφάλειας (safety report), αντίγραφα απο τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό (άρθρο 19) Δηλώσεις Συμμόρφωσης ΕΕ για τα υποσυστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας της εγκατάστασης με συρματόσχοινα, ο ειδικός κανονισμός εκμετάλλευσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα, οι απαραίτητες προϋποθέσεις και περιορισμοί λειτουργίας, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, εποπτείας, προσαρμογής και συντήρησης της εγκατάστασης με συρματόσχοινα.

3. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων γνωστοποιούν τη λειτουργίας τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5

Μεταβολή έγκρισης λειτουργίας - επαναλειτουργία εγκατάστασης

1. Η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας είναι αορίστου διάρκειας, εκτός από τις περιπτώσεις παραχώρησης δημοσίου κοινόχρηστου χώρου, όπου η διάρκεια ταυτίζεται με τη διάρκεια της παραχώρησης, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του παρόντος.

2. Προ της επαναλειτουργίας της εγκατάστασης κατά τη χειμερινή περίοδο, ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ανανεώνει τα δικαιολογητικά των οποίων έχει λήξει η ισχύς και να υποβάλει αίτηση του στην αδειοδοτούσα αρχή για την ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται και σε περίπτωση λήξης δικαιολογητικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου. Η διαδικασία που ακολουθείται για την ανανέωση της έγκρισης είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής έγκρισης λειτουργίας που περιγράφεται στα άρθρα 3 και 4, με υποβολή μόνο των δικαιολογητικών που συνδέονται με την ανανέωση.

3. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της δραστηριότητας, για την οποία απαιτείται τροποποίηση των δικαιολογητικών βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή αίτηση τροποποίησης της έγκρισης λειτουργίας. Η διαδικασία που ακολουθείται για την τροποποίηση της έγκρισης είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής έγκρισης λειτουργίας που περιγράφεται στα άρθρα 3 και 4, με υποβολή μόνο των δικαιολογητικών που συνδέονται με την τροποποίηση. Σε περίπτωση λοιπών μεταβολών στοιχείων της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε απλή ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής.

4. Εάν σημαντικά χαρακτηριστικά, υποσυστήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας υφιστάμενων εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα υποστούν τροποποιήσεις οι οποίες απαιτούν τη χορήγηση νέας έγκρισης προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία, οι εν λόγω τροποποιήσεις και οι επιπτώσεις τους επί του συνόλου της εγκατάστασης με συρματόσχοινα πρέπει να πληρούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/424.

5. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, ο νέος φορέας οφείλει να εκδώσει στο όνομά του τα δικαιολογητικά των υποπερ. α, γ και ι της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 4.

6. Εγκρίσεις και λοιπά δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα της δραστηριότητας και αφορούν στην εγκατάσταση εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία.

7. Με πράξη της αδειοδοτούσας αρχής διακόπτεται η λειτουργία της δραστηριότητας μετά από αίτηση για οριστική διακοπή λειτουργίας προς αυτήν του φορέα της δραστηριότητας, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η έγκριση λειτουργίας.

8. Σε περίπτωση επέκτασης των εγκαταστάσεων, τεχνικών αναπροσαρμογών, μεταβολών ή ανακαίνισης μεγάλης έκτασης και μετά από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η έγκριση λειτουργίας προς την αδειοδοτούσα αρχή, η τελευταία, με πράξη της, διακόπτει προσωρινά και πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών τη λειτουργία της δραστηριότητας.

Άρθρο 6

Έλεγχοι

1. Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, το αρμόδιο όργανο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ), για λογαριασμό της αδειοδοτούσας αρχής, και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας προς τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΛΙ’ του ν. 4442/2016 και της παρούσας. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων. Μέχρι την έκδοση του κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή των άρθρων 127 έως και 157 του ν. 4512/2018, οι έλεγχοι που προβλέπονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται με κριτήρια κινδύνου.

Άρθρο 7

Παράβολο

1. Για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, απαιτείται, η προηγούμενη καταβολή παραβόλου, ύψους 800,00 ευρώ. Για την τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου ύψους 100,00 ευρώ. Για μεταβολή του φορέα της δραστηριότητας κατά τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 5 απαιτείται, η προηγούμενη καταβολή παραβόλου, ύψους 200,00 ευρώ

2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση των εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με τις εγκρίσεις, καθώς και την ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, τη λειτουργία και συντήρησή του.

3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης ή για ανανέωση των δικαιολογητικών βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου

5.

4. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παράβολου πριν την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθιστούν την υποβολή της αίτησης προσήκουσα.

5. Το σύνολο των εσόδων από το παράβολο της παρ. 1 αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1450113001 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης» και ποσοστό 20% των εσόδων εγγράφεται σε ύψος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σύμφωνα με την παρ. 1α) του άρθρου 11 του ν. 4442/2016. Ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

6. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 (Β’ 979) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας.

7. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας όλα τα παράβολα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων καταργούνται. Στις περιπτώσεις που έχουν κατατεθεί αιτήσεις και παράβολα και εκκρεμεί η έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, αυτά επιστρέφονται και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της παρούσας καθώς και σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016 και συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 20.000 ευρώ, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 9 και διακοπή λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 2 άρθρου 297 του ν. 4442/2016 και της παρ. 3 της παρούσας.

2. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από το αρμόδιο όργανο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού.

3. Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε περίπτωση λειτουργίας, χωρίς έγκριση λειτουργίας,

β) σε περίπτωση παράβασης, η οποία είναι αντικειμενικά αδύνατο να αρθεί,

γ) σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας προς άρση παράβασης που είναι δυνατόν να αρθεί,

δ) σε περίπτωση άμεσου κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον και ιδίως για την υγεία και ασφάλεια των πελατών ή των εργαζομένων του χιονοδρομικού κέντρου, ιδίως σε περιπτώσεις που η εγκατάσταση με συρματόσχοινα, δε συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσκοινα.

ε) σε περίπτωση μη έγκαιρης ανανέωσης των ετήσιων δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών που λήγουν και ιδίως αυτών που αφορούν σε ελέγχους και επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων.

4. Πριν από την επιβολή της κύρωσης, καλείται ο φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής προστίμου.

Άρθρο 9

Υπολογισμός διοικητικού προστίμου

1. Το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 8 υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο υπολογισμού: ΠΡΟΣΤΙΜΟ = τιμή βάσης Χ συντελεστής βαρύτητας Χ συντελεστής πρόσθετων εγκαταστάσεων X συντελεστής προσαύξησης Χ συντελεστής μείωσης.

2. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα πεντακόσια (500) ευρώ.

3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ= 5 έως 25 αναλόγως με το επίπεδο της παράβασης της έγκρισης λειτουργίας, προκύπτει είτε από τον συντελεστή

3.1 είτε ως άθροισμα των επιμέρους συντελεστών (3.2 έως

3.3), ως ακολούθως.

3.1. Έλλειψη αρχικής έγκρισης λειτουργίας: 20.

3.2. Μη ανανέωση της έγκρισης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5: 8 ή 10 ή 12, ανάλογα με την σπουδαιότητα των δικαιολογητικών.

3.3 Μη τροποποίηση της έγκρισης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5: 6 ή 8 ή 10, ανάλογα με την σπουδαιότητα των δικαιολογητικών.

4. Ο συντελεστής πρόσθετων εγκαταστάσεων προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους συντελεστών σύμφωνα με τα κάτωθι:

4.1 Αν εντός της έκτασης της δραστηριότητας βρίσκεται τουριστική μονάδα ή κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 2.

4.2 Αν εντός της έκτασης της δραστηριότητας βρίσκονται περισσότερες από μία τουριστικές μονάδες ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 2 + τον αριθμό των τουριστικών μονάδων ή/και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

4.3 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο συντελεστής πρόσθετων εγκαταστάσεων είναι 1.

5. Ο συντελεστής προσαύξησης λαμβάνει την τιμή 1,5, εάν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 8, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

6. Ο συντελεστής μείωσης λαμβάνει την τιμή 0,7, εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

7. Κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 3270/2004.

8. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εμφανίζονται στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές», του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 10

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι δραστηριότητες που, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν λάβει άδεια ή ειδικό σήμα λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τη νομοθεσία βάσει της οποίας εκδόθηκε η σχετική άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποβάλλει αίτηση τροποποίησης της έγκρισης, σύμφωνα με την παρούσα.

2. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων, που βρίσκονται σε λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, οφείλουν υποχρεωτικά να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/424 ΕΕ εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής το Παράρτημα Ι (υπόδειγμα αίτησης χορήγησης έγκρισης λειτουργίας δραστηριότητας χιονοδρομικού κέντρου), Πίνακας Α με τα δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης και να είναι διαθέσιμα προς έλεγχο και Πίνακας ΙΙ (κατάθεση μέσω ΚΕΠ).

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται:

α) Η υπό στοιχεία Τ/11754/6.10.2003 «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων» (Β'1536).

β) Η υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1624/19.1.2011 «Απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων/ Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης» (Β’ 28).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Τουρισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!