Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1047/2020 Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου

Α. 1047

ΦΕΚ B’ 979/21.03.2020

Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3943/ 2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 67 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212).

2. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 81, 82, 140 κ. επ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2892/2001 (ΦΕΚ Α΄ 46) «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

7. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2753/ 1999 (ΦΕΚ Α΄ 249) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».

8. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119), «Σύσταση συγχώνευση, μετονομοσία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

9. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 339 ΕΞ 2019 (ΦΕΚ Β΄ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

11. Την αριθμ. Υ6 ΕΞ 2019 (ΦΕΚ Β΄ 2902) απόφαση τουΠρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας».

12. Την αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 2435) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης».

13. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1163/03.07.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1675) «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.

14. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογικών συναλλαγών, αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ., πάταξης της γραφειοκρατίας και επέκτασης της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου και στις λοιπές περιπτώσεις είσπραξης με οίκοθεν βεβαίωση.

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία είσπραξης και επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου, το οποίο αντικαθιστά την έντυπη μορφή παραβόλου και τα αποδεικτικά οίκοθεν είσπραξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 67 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212), ως εξής:

Άρθρο 1

Ηλεκτρονικό Παράβολο

1. Με τον όρο ηλεκτρονικό παράβολο (εφεξής e-Παράβολο) νοείται ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται μέσω των διαδικτυακών πυλών www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (εφεξής Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Πρόσβαση στην υπηρεσία του e-Παραβόλου παρέχεται και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Α.Α.Δ.Ε.). Με χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο) δύναται να ζητήσει σε ηλεκτρονική μορφή τη χορήγηση παραβόλου ή την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης εσόδων που βεβαιώνονται οίκοθεν. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

2. Εφόσον χορηγηθεί το e-Παράβολο, καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό στους φορείς είσπραξης με γνωστοποίηση σε αυτόν μοναδικού ψηφιακού κωδικού πληρωμής. Η καταβολή πραγματοποιείται και με τη χρήση χρεωστικών, πιστωτικών ή προπληρωμένων καρτών μέσω της εν λόγω ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

3. Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-Παραβόλου παρέχεται,

i. στην υπηρεσία/λήπτη, όπου κατατίθεται το e-Παράβολο, η απαραίτητη πληροφόρηση για τον έλεγχο της εγκυρότητάς του και της συνδρομής των προϋποθέσεων σε περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,

ii. στον πιστοποιημένο χρήστη, η δυνατότητα να ανατρέχει στα e-Παράβολα που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό του, να τα εκτυπώνει εκ νέου και να ζητά την επιστροφή τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού του.

Άρθρο 2

Ενημέρωση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-Παραβόλου

1. Η Υπηρεσία ή ο Φορέας του Δημόσιου Τομέα ενημερώνει την ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Παραβόλου για τις προς ένταξη περιπτώσεις συναλλαγών που απαιτείται η κατάθεση παραβόλου ή οίκοθεν αποδεικτικού είσπραξης εσόδων.

2. Η ενημέρωση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση τυποποιημένου πίνακα ο οποίος αποστέλλεται στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε.

Τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση του ανωτέρω πίνακα είναι:

α) Η ονομασία της Υπηρεσίας ή του Φορέα του Δημοσίου Τομέα και ο Α.Φ.Μ. του.

β) Η «Κατηγορία» e-Παραβόλου με συνοπτική περιγραφή της αιτίας χρήσης του.

γ) Ο «Τύπος» e-Παραβόλου με συνοπτική περιγραφή της ειδικότερης περίπτωσης αιτίας χρήσης του.

δ) Το ποσό του τύπου e-Παραβόλου (σταθερό ή μεταβλητό).

ε) Η κατανομή του ποσού του e-Παραβόλου στους επιμέρους αριθμούς λογαριασμών εσόδων (εφεξής Α.Λ.Ε.).

στ) Η επιλογή για την αυτόματη δέσμευση του συγκεκριμένου τύπου e-Παραβόλου.

3. Η ορθή περιγραφή και η έγκαιρη επικαιροποίηση των παραπάνω στοιχείων είναι ευθύνη της Υπηρεσίας ή του Φορέα του Δημοσίου Τομέα.

4. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τα παράβολα και έσοδα που εντάσσονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Παραβόλου αποδίδει αρίθμηση, ανά τύπο e-Παραβόλου με ονομασία «Κωδικός Τύπου». Με τον «Κωδικό Τύπου» e-Παραβόλου προσδιορίζονται η Υπηρεσία ή ο Φορέας του Δημοσίου Τομέα για τον οποίο απαιτείται έκδοση e-Παραβόλου, η «Κατηγορία» και ο «Τύπος» του e-Παραβόλου.

Άρθρο 3

Υποβολή αιτήματος για χορήγηση e-Παραβόλου

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το αίτημα χορήγησης e-Παραβόλου μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή της Α.Α.Δ.Ε, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά:

i. To Φορέα του Δημοσίου στον οποίο προσκομίζεται το e-Παράβολο.

ii. Την «Κατηγορία» του e-Παραβόλου.

iii. Τον «Τύπο» του e-Παραβόλου. Κατά την επιλογή του τύπου, εμφανίζεται αυτόματα και το αντίστοιχο ποσό. Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης των ως άνω στοιχείων με την καταχώριση του «Κωδικού Τύπου» e-Παραβόλου.

iv. Τον Α.Φ.Μ., το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμό του ή τον Α.Φ.Μ., και την επωνυμία σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από Νομικό Πρόσωπο (Ν.Π.). Για την χορήγηση e-Παραβόλου σε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. προϋπόθεση είναι η καταχώριση του Μητρώνυμου και της ημερομηνίας γέννησης του αιτούντος, ενώ σε περίπτωση που Ν.Π. δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. απαιτείται η καταχώριση της διεύθυνσης και της χώρας της έδρας του Ν.Π.

ν. Το ποσό e-Παραβόλου είναι προσυμπληρωμένο και μόνο στις περιπτώσεις e-Παραβόλων μεταβλητού ποσού συμπληρώνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

Περαιτέρω ο ενδιαφερόμενος καταχωρίζει:

i. Τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τον κωδικό πληρωμής του e-Παραβόλου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ii. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του, σε μορφή ΙΒΑΝ, σε περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

iii. Τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

iv. Πρόσθετα Στοιχεία, όπως αυτά, κατά περίπτωση, ορίζονται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία ή τον εκάστοτε αρμόδιο Φορέα, ανάλογα με τον τύπο του e-Παραβόλου.

2. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων ολοκληρώνεται η υποβολή του αιτήματος.

3. Με την υποβολή του αιτήματος αποδίδεται ο μοναδικός κωδικός e-Παραβόλου/πληρωμής και εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα στοιχεία του αιτήματος. Τα εν λόγω στοιχεία δύναται να εκτυπωθούν ενώ αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην περίπτωση που αυτή έχει δηλωθεί.

4. Μετά την «Οριστική Υποβολή Αιτήματος» τα στοιχεία της αίτησης δεν μεταβάλλονται. Παρέχεται δυνατότητα μόνο στους πιστοποιημένους χρήστες μεταβολής του τραπεζικού λογαριασμού.

Άρθρο 4

Πληρωμή e-Παραβόλου

1. Η είσπραξη των ενταγμένων, στην ηλεκτρονική υπηρεσία, παραβόλων και εσόδων διενεργείται υποχρεωτικά με κωδικό πληρωμής e-Παραβόλου.

2. Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το αναλογούν ποσό στον φορέα είσπραξης που επιθυμεί γνωστοποιώντας τον μοναδικό ψηφιακό κωδικό. Η πληρωμή του e-Παραβόλου δύναται να πραγματοποιηθεί σε κατάστημα ή με χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που παρέχονται από τους φορείς είσπραξης.

3. Παρέχεται δυνατότητα στους πιστοποιημένους χρήστες πληρωμής του e-Παραβόλου με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Παραβόλου ή στους φορείς είσπραξης, η είσπραξη διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ., κατά την κρίση του Προϊσταμένου αυτής.

Άρθρο 5

Εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης και πληρωμής e-Παραβόλου

1. Η υποβολή αιτήματος για χορήγηση e-Παραβόλου και η πληρωμή του, για όσους διαθέτουν Α.Φ.Μ., είναι δυνατή και μέσω των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης τραπεζικών συναλλαγών (όπως, τερματικά - EFT/ POS, Αυτόματα Μηχανήματα Ανάληψης Μετρητών - ATM, Κέντρα Αυτόματων Πληρωμών - APS). Στην περίπτωση αυτή καταχωρίζονται:

i. Κωδικός Τύπου e-Παραβόλου

ii. ΑΦΜ

iii. Ποσό e-Παραβόλου

Το ποσό e-Παραβόλου είναι προσυμπληρωμένο και μόνο στις περιπτώσεις e-Παραβόλων μεταβλητού ποσού συμπληρώνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

2. Η απόδειξη από τα εναλλακτικά κανάλια των Τραπεζών περιέχει κατ' ελάχιστον τον κωδικό e-Παραβόλου, τον κωδικό τύπου e-Παραβόλου, τον ΑΦΜ, το ποσό e-Παραβόλου και την ημερομηνία και ώρα πληρωμής.

Άρθρο 6

Κατάθεση e-Παραβόλου σε Υπηρεσία/Λήπτη

1. Η κατάθεση του e-Παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια υπηρεσία/λήπτη πραγματοποιείται όπως κατά περίπτωση ορίζεται από αυτήν.

2. Για τον έλεγχο εγκυρότητας, η ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Παραβόλου διαθέτει λειτουργίες αναζήτησης, προβολής, διαχείρισης και εκτύπωσης των e-Παραβόλων.

3. Μετά τον σχετικό έλεγχο η υπηρεσία/λήπτης αποδέχεται και δεσμεύει το e-Παράβολο, ώστε να αποκλειστεί η εκ νέου χρήση του.

4. Προκειμένου η Υπηρεσία να αποδεχθεί και να ελέγξει την εγκυρότητα του e-Παραβόλου ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

i. Ο Δημόσιος Φορέας λαμβάνει, κατόπιν σχετικού του αιτήματος προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε., δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-Παραβόλου και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/07-122010, ΑΔΑ:41ΦΜΗ-ΤΛ (ΦΕΚ Β΄ 1916), αντίστοιχα.

ii. Ο Δημόσιος Φορέας ορίζει τουλάχιστον τρεις υπαλλήλους ως υπεύθυνους Διαχείρισης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα ορίζεται ένας επιχειρησιακός υπεύθυνος ο ρόλος του οποίου είναι ο συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα του και η επικοινωνία με τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών αναφορικά με την εισαγωγή/διαγραφή/τροποποίηση των Κατηγοριών και Τύπων e-Παραβόλων που εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού παραβόλου. Επιπρόσθετα ορίζονται δύο τεχνικοί υπεύθυνοι οι οποίοι διαχειρίζονται τις εξουσιοδοτήσεις των υπαλλήλων που αποδέχονται/δεσμεύουν τα e-Παράβολα για λογαριασμό του Δημόσιου Φορέα. Για την πρόσβαση των υπαλλήλων που αποδέχονται/δεσμεύουν e-Παράβολα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί (username και password) που χρησιμοποιεί ο υπάλληλος στο Taxisnet ή εναλλακτικά κωδικοί που θα αποδίδονται μέσω της εφαρμογής του e-Παραβόλου και συνεπώς δεν απαιτείται νέα πιστοποίηση για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική υπηρεσία του Taxisnet.

iii. Ο υπάλληλος της υπηρεσίας/λήπτη στην οποία κατατίθεται το e-Παράβολο, προκειμένου να το αποδεχθεί/ δεσμεύσει, συνδέεται με την ηλεκτρονική υπηρεσία και στην συνέχεια επιλέγει το ρόλο του εκπρόσωπου φορέα, αναζητά το e-Παράβολο και ελέγχει την εγκυρότητά του.

5. Η σύνδεση της υπηρεσίας/λήπτη μπορεί να γίνει από Πληροφοριακό Σύστημα του Φορέα με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας (webservice). To Πληροφοριακό Σύστημα επικοινωνεί με την ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Παραβόλου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση υπαλλήλων του Φορέα για την αποδοχή/δέσμευση e-Παραβόλων.

6. Δίνεται η δυνατότητα στους Δημόσιους Φορείς να ορίσουν τύπους e-Παραβόλων των οποίων η δέσμευση θα πραγματοποιείται αυτόματα με την καταβολή τους.

Άρθρο 7

Διαδικασία αιτήματος επιστροφής ποσού e-Παράβολου

1. Η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-Παραβόλου από την αρμόδια υπηρεσία-λήπτη, η οποία, αφού αναζητήσει τον μοναδικό κωδικό του e-Παραβόλου και ελέγξει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, επιβεβαιώνει την επιστροφή του συνολικού ποσού ή την επιστροφή μέρους του ποσού που έχει καταβληθεί.

2. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν δύναται να πραγματοποιηθεί στην περίπτωση που δεν έχει καταχωριστεί ο Α.Φ.Μ. του ενδιαφερόμενου.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιηθεί επιστροφή για e-Παράβολα που έχουν εκδοθεί χωρίς Α.Φ.Μ. με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει τον Α.Φ.Μ. του στην αρμόδια υπηρεσία-λήπτη, η οποία αφού ελέγξει ότι ο Α.Φ.Μ. αφορά στον δικαιούχο της επιστροφής, συμπληρώνει το σχετικό πεδίο στην εφαρμογή και στη συνέχεια επιβεβαιώνει την επιστροφή.

4. Σε περίπτωση που η υπηρεσία-λήπτης δεν αποδεχτεί για οποιονδήποτε λόγο το e-Παράβολο, ο ενδιαφερόμενος δύναται να το χρησιμοποιήσει στην ίδια υπηρεσία σε μεταγενέστερο χρόνο.

5. Στον πιστοποιημένο χρήστη, για τα πληρωμένα και μη δεσμευμένα e-Παράβολά του, παρέχεται η δυνατότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-Παραβόλου, να υποβάλει αίτημα ολικής επιστροφής χρημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι δηλώθηκε τραπεζικός λογαριασμός με μορφή ΙΒΑΝ.

Άρθρο 8

Κεντρική διαδικασία επιστροφής ποσού e-Παραβόλου

1. Κατά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών e-Παραβόλου, τυγχάνουν εφαρμογής, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού [άρθ. 12, άρθ. 42 παρ. 1, άρθ. 48 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.ν. 4174/2013, ΦΕΚ Α΄ 170)] και άρθ. 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ Α΄ 90), όπως ισχύουν, αντίστοιχα, κατά περίπτωση. Πλέον των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85) περί παρακράτησης για οφειλές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.).

2. Για την επιστροφή ποσών από e-Παράβολα που εισπράχθηκαν αχρεώστητα, συντάσσεται από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ηλεκτρονικό αρχείο με τους δικαιούχους επιστροφής και με τα προς επιστροφή ποσά.

3. Πραγματοποιείται κεντρικά έλεγχος, μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4. Στην περίπτωση επιστροφής εσόδων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό Ν.Π., είτε ως συνεισπραττόμενα, είτε ως βεβαιωμένα αυτοτελώς, ελέγχεται επιπρόσθετα εάν κατά το μήνα διενέργειας της επιστροφής τυχόν εισπράξεις υπέρ του Ν.Π. καλύπτουν το επιστρεπτέο ποσό.

5. Για τους δικαιούχους επιστροφής e-Παραβόλων, για τους οποίους πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, συντάσσεται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τελική κατάσταση, ανά Πιστωτικό Ίδρυμα (εφεξής Π.Ι.), με τους δικαιούχους επιστροφής, τα προς πίστωση ποσά και με τους προς πίστωση λογαριασμούς (σε μορφή ΙΒΑΝ).

6. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αποστέλλει συγκεντρωτική κατάσταση με τα προς πίστωση ποσά ανά Π.Ι. στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία εκδίδει ειδική εντολή προς τη Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής ΤτΕ) συνοδευόμενη με την ανωτέρω κατάσταση, για την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.

7. Η ΤτΕ, με χρέωση του λογαριασμού 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», πιστώνει το λογαριασμό της πληρώτριας Τράπεζας/Π.Ι., με το προς επιστροφή ποσό των δικαιούχων για την επακόλουθη πίστωση των λογαριασμών τους.

8. Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης ενημερώνει τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την έκδοση της ειδικής εντολής και αποστέλλει στην πληρώτρια τράπεζα την κατάσταση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

9. Δεν επιτρέπεται καμία οικονομική επιβάρυνση από τα Π.Ι. για την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.

Άρθρο 9

Διαδικασία επιστροφής ποσού e-Παραβόλου από Νομικό Πρόσωπο

Στην περίπτωση που η επιστροφή αφορά αχρεώστητη καταβολή από έσοδα που είχαν εισπραχθεί για λογαριασμό Ν.Π., και κατά το μήνα εξόφλησης της επιστροφής δεν υπάρχουν επαρκείς εισπράξεις στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού υπέρ του Ν.Π., η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί αυτοτελώς σε αυτό, στέλνει βεβαίωση στο Ν.Π. προκειμένου να επιστρέψει το ίδιο το σχετικό ποσό στο δικαιούχο.

Άρθρο 10

Διαδικασία επιστροφής ποσού e-Παραβόλου από Δ.Ο.Υ.

1. Για τις περιπτώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών e-Παραβόλου που δεν εμπίπτουν στα προηγούμενα άρθρα η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να συντάξει μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. (ανά δικαιούχο και Δ.Ο.Υ.) στα οποία αναγράφεται εκτός των άλλων και ο τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου, εφόσον έχει δηλωθεί. Ακολούθως η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τα αποστέλλει στις αρμόδιες για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ. των δικαιούχων, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος για τυχόν οφειλές και ο συμψηφισμός αυτών και εν συνεχεία η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

2. Στις περιπτώσεις που δεν έχει δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός, αυτός γνωστοποιείται από τον δικαιούχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1140/2006 «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής-εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής», όπως ισχύει.

Άρθρο 11

Λογιστική Τακτοποίηση επιστροφών e-Παραβόλου

1. Στο τέλος του μήνα η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για τις διενεργηθείσες πληρωμές, αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού αναλυτική κατάσταση με τα ποσά επιστροφής και τους Α.Λ.Ε. (προϋπολογισμού και υπέρ Ν.Π.).

2. Με τα συνολικά ποσά (ανά Α.Λ.Ε.) της ανωτέρω κατάστασης η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ενημερώνει τους κατά περίπτωση τρεχούμενους λογαριασμούς τακτοποίησης επιστροφών κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 12

Τελικές διατάξεις - Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 της παρούσας τίθενται σε ισχύ την 01.07.2020. Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθεί να εφαρμόζεται η περίπτωση Γ΄ του άρθρου 5 της ΠΟΛ. 1163/03.07.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1675) «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου».

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ. 1163/03.07.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1675) «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!