Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2044/2023 Ένταξη παγίων και μεταβλητών τελών χαρτοσήμου στην ψηφιακή εφαρμογή e-Παράβολο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΕΟΞ46ΜΠ3Ζ-Μ9Γ

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2023

Ε. 2044

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την ένταξη παγίων και μεταβλητών τελών χαρτοσήμου στην ψηφιακή εφαρμογή e-Παράβολο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η απόδοση παγίων και μεταβλητών τελών χαρτοσήμου μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-Παράβολο.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Καταγράφονται τα πάγια και τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου που αποδίδονται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-Παράβολο.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκδίδουν πάγια παράβολα ή συγκεκριμένες κατηγορίες αναλογικών τελών χαρτοσήμου μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-Παράβολο.

1. Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα πάγια και τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, εκδίδονται πλέον μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-Παράβολο. Προϋπόθεση για την έκδοσή τους αποτελεί η πληρωμή τους.

2. Συγκεκριμένα οι φορολογούμενοι αποδίδουν μέσω έκδοσης παραβόλου από την ψηφιακή εφαρμογή e-Παράβολο:

  • τα πάγια τέλη χαρτοσήμου, τα οποία καταβάλλονται ιδίως σε περιπτώσεις έκδοσης αδειών, όπως κυνηγιού, θρησκευτικού γάμου, λειτουργίας τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων, οικοδομής, κ.λπ..
  • τα αναλογικά τέλη, η είσπραξη των οποίων γινόταν με οίκοθεν αποδεικτικά είσπραξης, όπως τέλη μεταγραφής, μισθωμάτων και τέλη χαρτοσήμου που προκαταβάλλονται για πράξεις που πραγματοποιούνται κυρίως από συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες (Λοιπά τέλη χαρτοσήμου του κατωτέρω πίνακα)

3. Ειδικότερα, οι κατηγορίες πάγιων και αναλογικών τελών χαρτοσήμου που εντάσσονται πλέον στην ψηφιακή εφαρμογή e-Παράβολο είναι οι εξής:

Πληρωμές που εντάσσονται στο e-Παράßολο
Τίτλος Υπηρεσίας: Ιστοσελίδα e-Παράβολο
Περιγραφή στην εφαρμογή του e-Παράβολο
Α/Α Τίτλος και περιγραφή παραβόλου (Πάγια παράβολα) Ποσό (€) χαρτοσήμου Ποσό (€) ΟΓΑ Κατηγορία Παραβόλου (έως 50 χαρακτήρες) Τύπος Παραβόλου (έως 50 χαρακτήρες)
1 άδεια μεταβολής ή προσθήκης επωνύμου 15 3 Άδειες άδεια μεταβολής ή προσθήκης επωνύμου
2 άδεια γάμου θρησκευτικού 15 3 Άδειες άδεια γάμου θρησκευτικού
3 πράξη διαζυγίου 15 3 Άδειες πράξη διαζυγίου
4 άδεια αναδοχής υπηρεσίας σε ξένη κυβέρνηση και η άδεια πολιτογράφησης στην αλλοδαπή 45 9 Άδειες άδεια αναδοχής υπηρεσίας σε ξένη κυβέρνηση και άδεια πολιτογράφησης στην αλλοδαπή
5 άδειες παραμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς βραχείας διάρκειας 30 6 Άδειες άδειες παραμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς βραχείας διάρκειας
6 άδειες παραμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς ετήσιας διάρκειας 60 12 Άδειες άδειες παραμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς ετήσιας διάρκειας
7 άδειες παραμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς διάρκειας δύο ετών και άνω 90 18 Άδειες άδειες παραμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς διάρκειας δύο ετών και άνω
8 δελτία ταυτότητας αλλοδαπού 15 3 Άδειες δελτία ταυτότητας αλλοδαπού
9 άδεια άσκησης επαγγέλματος 30 6 Άδειες άδεια άσκησης επαγγέλματος
10 άδεια Θήρας 15 3 Άδειες άδεια Θήρας
11 άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου 590 118 Άδειες άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου
12 ανανέωση της άδειας ειδικού καπνεργοστασίου 295 59 Άδειες ανανέωση της άδειας ειδικού καπνεργοστασίου
13 άδεια λειτουργίας ιαματικών πηγών 75 15 Άδειες άδεια λειτουργίας ιαματικών πηγών
14 άδεια λειτουργίας τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων 145 29 Άδειες άδεια λειτουργίας τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων
15 ανανέωση της άδειας για τις ιαματικές πηγές 45 9 Άδειες ανανέωση της άδειας για τις ιαματικές πηγές
16 ανανέωση της άδειας για τα τουριστικά ή ταξιδιωτικά γραφεία. 90 18 Άδειες ανανέωση της άδειας για τα τουριστικά ή ταξιδιωτικά γραφεία.
17 πιστοποιητικά πλοϊμότητας ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών, τα πιστοποιητικά εθνικότητας πλοίων ή νηολογήσεων αεροσκαφών, καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών 30 6 Έγγραφα ναυτιλιακά διπλώματα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλα πιστοποιητικά πλοϊμότητας ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών, τα πιστοποιητικά εΘνικότητας πλοίων ή νηολογήσεων αεροσκαφών
18 αποδεικτικά ναυτικής ή αεροναυτικής ικανότητας των πληρωμάτων των πλοίων, των αεροσκαφών, ως και του προσωπικού εδάφους 15 3 Έγγραφα ναυτιλιακά διπλώματα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλα αποδεικτικά ναυτικής ή αεροναυτικής ικανότητας των πληρωμάτων των πλοίων, των αεροσκαφών, ως και του προσωπικού εδάφους
19 χορηγούμενα από δημόσιες αρχές αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας (πτυχία, διπλώματα, άδειες γενικές και ειδικές), καθώς και τα αντίγραφα αυτών προς κάθε φύσης μηχανικούς, θερμαστές, ηλεκτρολόγους κ.λπ. 15 3 Έγγραφα ναυτιλιακά διπλώματα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλα αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας (πτυχία, διπλώματα, άδειες γενικές και ειδικές)
20 χορηγούμενα από τις δημόσιες αρχές πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων), καθώς και η ανανέωση ή τα αντίγραφα αυτών: Α', Β', Γ' τάξης 30 6 Έγγραφα ναυτιλιακά διπλώματα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλα αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας (πτυχία, διπλώματα, άδειες γενικές και ειδικές)
21 χορηγούμενα από τις δημόσιες αρχές πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων), καθώς και η ανανέωση ή τα αντίγραφα αυτών: Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης 90 18 Έγγραφα ναυτιλιακά διπλώματα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλα αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας (πτυχία, διπλώματα, άδειες γενικές και ειδικές)
22 χορηγούμενα από τις δημόσιες αρχές πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων), καθώς και η ανανέωση ή τα αντίγραφα αυτών: Ζ' και ανώτερης τάξης 145 29 Έγγραφα ναυτιλιακά διπλώματα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλα αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας (πτυχία, διπλώματα, άδειες γενικές και ειδικές)

 

Α/Α Τίτλος και περιγραφή παραβόλου (Οριζόντια παράβολα) Ποσό    (€) χαρτοσήμου Ποσό (€) ΟΓΑ Κατηγορία Παραβόλου (έως        50 χαρακτήρες) Τύπος Παραβόλου (έως 50 χαρακτήρες)
1 τέλος χαρτοσήμου δύο τοις χιλίοις (2‰) συμπεριλαμβανομένου 20% επ'αυτου υπέρ ΟΓΑ μεταβλητό μεταβλητό Τέλη χαρτοσήμου σχεδίων μηχανικού χαρτόσημο 2‰ και ΟΓΑ 20% επί του προϋπολογισμού του έργου ή της αμοιβής
2 τέλος χαρτοσήμου (1%-3%) συμπεριλαμβανομένου 20% επ' αυτού υπέρ ΟΓΑ μεταβλητό μεταβλητό Λοιπά τέλη χαρτοσήμου χαρτόσημο (1%-3%) και ΟΓΑ 20% επί του ποσού προς χαρτοσήμανση
3 τέλος χαρτοσήμου ένα τοις εκατό(1%) συμπεριλαμβανομένου 20% επ 'αυτού υπέρ ΟΓΑ μεταβλητό μεταβλητό Τέλος μεταγραφής χαρτόσημο 1% και ΟΓΑ 20% επί των μισθωμάτων
4 τέλος χαρτοσήμου τρία τοις εκατό(3%) συμπεριλαμβανομένου 20% επ'αυτου υπέρ ΟΓΑ μεταβλητό μεταβλητό Τέλος χαρτοσήμου επί μισθωμάτων χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 20% επί των μισθωμάτων

Από τις 10/7/2023 και εφεξής τα παραπάνω τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω του e-Παράβολο και δεν θα εξοφλούνται μέσω επίσκεψης στις Δ.Ο.Υ.

4. Τα παράβολα για τις ανωτέρω περιπτώσεις δεσμεύονται αυτόματα με την πληρωμή τους.

5. Εξαιρετικά για την περίπτωση επιστροφής παραβόλου, σε περίπτωση που δεν έγινε η από του νόμου προβλεπόμενη χρήση του παραβόλου (περ. β της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΝΤΧ), αυτό επιστρέφεται σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας Α.1047/2020 (Β'979) από την υπηρεσία/λήπτη που κατατίθεται το ηλεκτρονικό παράβολο. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η υπηρεσία - λήπτης που κατατίθεται το ηλεκτρονικό παράβολο δεν διαθέτει πρόσβαση στην εφαρμογή του e-Παράβολο, η επιστροφή δύναται να διενεργηθεί από τον εποπτεύοντα της υπηρεσίας φορέα/Υπουργείο.

6. Ειδικά στην περίπτωση επιστροφής παραβόλου τελών χαρτοσήμου για την άδεια θρησκευτικού γάμου, η διαδικασία επιστροφής πραγματοποιείται από το ληξιαρχείο στο οποίο επρόκειτο να δηλωθεί ο γάμος, αφού προσκομιστεί από τον αιτούντα την επιστροφή, βεβαίωση μη χρήσης του παραβόλου, η οποία χορηγείται από τον Ιερό Ναό που επρόκειτο να τελεστεί ο θρησκευτικός γάμος, κατ'ανάλογη εφαρμογή με την διαδικασία επιστροφής στις περιπτώσεις μη χρήσης παραβόλου χαρτοσήμου για άδεια πολιτικού γάμου.

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.

Γεώργιος Πιτσιλής

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!