Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 22774/2023 Καθορισμός προδιαγραφών ίδρυσης και κανονισμού λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων. Τροποποίηση απόφασης

Aριθμ. 22774

ΦΕΚ B' 6867/08.12.2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14015/12.07.2022 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών ίδρυσης και κανονισμού λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων» (Β’ 3739).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155) και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού,

2. του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 180),

3. του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α’ 209),

4. του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (Α’ 175),

5. της περ. 1 της υποπαρ. ΙΔ 2 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4016/2012 και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),

6. του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230) και συγκεκριμένα του Κεφαλαίου ΛΙ’, όπως αυτό προστέθηκε με τα άρθρα 99-108 του ν. 4926/2022 (Α’ 82),

7. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

8. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως του άρθρου 22 αυτού,

9. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157),

10. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

11. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

12. της υπό στοιχεία Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/ 31.05.2016 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Β’ 1897),

13. της υπό στοιχεία 35355/81/Φ.70/28.03.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ» (Β’ 1172),

14. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/9/ΕΚ (L 81) και

15. της υπ’ αρ. 14015/12.07.2022 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών ίδρυσης και κανονισμού λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων» (Β’ 3739).

Β. Την ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου του τεχνικού φακέλου, που οφείλουν οι φορείς λειτουργίας της δραστηριότητας χιονοδρομικού κέντρου να διαθέτουν, για κάθε εγκατάσταση με συρματόσχοινα, στις τεχνικές απαιτήσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία κατασκευής και πρώτης λειτουργίας της εγκατάστασης.

Γ. Την υπ’ αρ. 22461/01.12.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας δεν προκαλεί δαπάνη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 14015/12.07.2022 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών ίδρυσης και κανονισμού λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων» (Β’ 3739), ως εξής:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 14015/12.07.2022 (Β’ 3739) απόφασης καταργείται.

2. Η παρ. 9 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 14015/12.07.2022 (Β’ 3739) απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Τήρηση φακέλου

Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί στο αρχείο του για επίδειξη στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου.

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα του χιονοδρομικού κέντρου:

Α) Για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία πριν την 16η Ιανουαρίου 2004, στον φάκελο τηρούνται τα εξής:

1. Ειδικός Κανονισμός Εκμετάλλευσης και τεχνικά έντυπα εγκατάστασης που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την υπό στοιχεία Τ/10.004/01.10.2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων» (Β’ 1339).

2. Ψηφιακή Βεβαίωση, μέσω gov.gr, μηχανικού περί της στατικής επάρκειας δομικών κατασκευών εγκατάστασης ή τεχνική Έκθεση Δομικής Τρωτότητας πολιτικού μηχανικού, που χορηγείται κατόπιν ταχέως οπτικού ελέγχου, μακροσκοπικού και πρωτοβάθμιου.

3. Βεβαίωση εκδοθείσα από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για την τήρηση μητρώων εκμετάλλευσης, συρματόσχοινων και παραπόνων των επιβατών που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία Τ/10.004/01.10.2002 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων» (Β’ 1339).

4. Πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η τήρηση των όρων του Ειδικού Κανονισμού Εκμετάλλευσης και ιδίως της τήρησης των όρων του Σχεδίου Διάσωσης και Εκκένωσης και των Όρων Συντήρησης, το οποίο θα χορηγείται μετά από διενέργεια Επιθεωρήσεων, Επαληθεύσεων και Δοκιμών.

5. Πιστοποιητικό περί της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, το οποίο θα χορηγείται μετά από τη διενέργεια Επιθεωρήσεων, Επαληθεύσεων και Δοκιμών.

Β) Για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία μετά την 16η Ιανουαρίου 2004 και πριν την 21η Απριλίου του 2018, στον φάκελο τηρούνται τα εξής:

1. Ανάλυση ασφάλειας με συνακόλουθη κατάρτιση καταλόγου κινδύνων και επικίνδυνων καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 και το παράρτημα ΙΙΙ του π.δ. 12/2004 (Α’ 7).

2. Έκθεση ασφάλειας με αναφορά αποτελεσμάτων της ανάλυσης ασφάλειας του π.δ. 12/2004 και μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των κινδύνων και με κατάλογο κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας και υποσυστημάτων της εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 12/2004.

3. Δηλώσεις πιστότητας (συμμόρφωσης) κατασκευαστικών στοιχείων και υποσυστημάτων της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 10, αντίστοιχα, του π.δ. 12/2004.

4. Πιστοποιητικά έγκρισης κοινοποιημένων φορέων αναφορικά με τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας και υποσυστήματα της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 10, αντίστοιχα, του π.δ. 12/2004.

5. Σήμανση CE επί των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας της εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του π.δ. 12/2004.

6. Ειδικός Κανονισμός Εκμετάλλευσης και τεχνικά έντυπα εγκατάστασης που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την υπό στοιχεία Τ/10.004/01.10.2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων» (Β’ 1339).

7. Ψηφιακή Βεβαίωση, μέσω gov.gr, μηχανικού περί της στατικής επάρκειας δομικών κατασκευών εγκατάστασης ή τεχνική Έκθεση Δομικής Τρωτότητας πολιτικού μηχανικού, που χορηγείται κατόπιν ταχέως οπτικού ελέγχου, μακροσκοπικού και πρωτοβάθμιου.

8. Βεβαίωση εκδοθείσα από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για την τήρηση μητρώων εκμετάλλευσης, συρματόσχοινων και παραπόνων των επιβατών που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία Τ/10.004/01.10.2002 απόφασης «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων» (Β’ 1339).

9. Πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η τήρηση των όρων του Ειδικού Κανονισμού Εκμετάλλευσης και ιδίως της τήρησης των όρων του Σχεδίου Διάσωσης και Εκκένωσης και των Όρων Συντήρησης, το οποίο θα χορηγείται μετά από διενέργεια Επιθεωρήσεων, Επαληθεύσεων και Δοκιμών.

10. Πιστοποιητικό περί της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, το οποίο θα χορηγείται μετά από τη διενέργεια Επιθεωρήσεων, Επαληθεύσεων και Δοκιμών.

Γ) Για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία μετά την 21η Απριλίου του 2018, στον φάκελο τηρούνται τα εξής:

1. Ανάλυση ασφάλειας στην οποία περιλαμβάνεται κατάρτιση καταλόγου κινδύνων και επικίνδυνων καταστάσεων και συνακόλουθη αναφορά στα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των κινδύνων καθώς και στον κατάλογο κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας και υποσυστημάτων της εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/424.

2. Έκθεση ασφάλειας με αναφορά αποτελεσμάτων της ανάλυσης ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/424.

3. Δηλώσεις συμμόρφωσης κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας και υποσυστημάτων της εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/424.

4. Πιστοποιητικά έγκρισης κοινοποιημένων φορέων αναφορικά με τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας και υποσυστήματα της εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/424.

5. Σήμανση CE επί των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας και των υποσυστημάτων της εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/424.

6. Ειδικός Κανονισμός Εκμετάλλευσης και τεχνικά έντυπα εγκατάστασης που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την υπό στοιχεία Τ/10.004/01.10.2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων» (Β’ 1339).

7. Ψηφιακή Βεβαίωση, μέσω gov.gr, μηχανικού περί της στατικής επάρκειας δομικών κατασκευών εγκατάστασης ή τεχνική Έκθεση Δομικής Τρωτότητας πολιτικού μηχανικού, που χορηγείται κατόπιν ταχέως οπτικού ελέγχου, μακροσκοπικού και πρωτοβάθμιου.

8. Βεβαίωση εκδοθείσα από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για την τήρηση μητρώων εκμετάλλευσης, συρματόσχοινων και παραπόνων των επιβατών που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία Τ/10.004/01.10.2002 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων» (Β’ 1339).

9. Πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η τήρηση των όρων του Ειδικού Κανονισμού Εκμετάλλευσης και ιδίως της τήρησης των όρων του Σχεδίου Διάσωσης και Εκκένωσης και των Όρων Συντήρησης, το οποίο θα χορηγείται μετά από διενέργεια Επιθεωρήσεων, Επαληθεύσεων και Δοκιμών.

10. Πιστοποιητικό περί της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, το οποίο θα χορηγείται μετά από τη διενέργεια Επιθεωρήσεων, Επαληθεύσεων και Δοκιμών».

3. Μετά το άρθρο 8 της υπ’ αρ. 14015/12.07.2022 (Β’ 3739) απόφασης προστίθεται άρθρο 8Α ως εξής:

«Άρθρο 8Α

Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι τον καθορισμό των ειδικότερων προϋποθέσεων διαπίστευσης, η έγκριση του ειδικού κανονισμού εκμετάλλευσης και λειτουργίας των αναβατήρων της παρ. 7, η διενέργεια των επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων και δοκιμών της παρ. 8 και η έκδοση των πιστοποιητικών της παρ. 9 του άρθρου 5 της παρούσας, καθώς και του σχεδίου διάσωσης της παρ. 3 του άρθρου 6 της παρούσας, πραγματοποιούνται από φορείς που αποδεδειγμένα διαθέτουν τα τεχνικά και επιστημονικά προσόντα, την κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρογνωμοσύνη στο εν λόγω πεδίο ή από οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης, του οποίου η εξειδίκευση και εμπειρογνωμοσύνη στο εν λόγω πεδίο τεκμαίρεται με την κοινοποίησή του για τον Κανονισμό ΕΕ 2016/424 στο ευρωπαϊκό σύστημα SMCS (NANDO)».

4. Το άρθρο 9 της υπ’ αρ. 14015/12.07.2022 (Β’ 3739) απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

1. Η υπό στοιχεία Τ/10.004/01.10.2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων» (Β’ 1339) καταργείται, με την επιφύλαξη των περ. Α), Β) και Γ) της παρ. 9 του άρθρου 5 της παρούσας.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Τ/6888/04.07.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων» (Β’ 959).

3. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 14015/12.07.2022 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών ίδρυσης και κανονισμού λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων» (Β’ 3739).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2023

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!