Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 14015/2022 Καθορισμός προδιαγραφών ίδρυσης και κανονισμού λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων.

Αριθμ. 14015

ΦΕΚ B' 3739/15.07.2022

Καθορισμός προδιαγραφών ίδρυσης και κανονισμού λειτουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη

Α. τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α' 155) και ειδικότερα της παρ. 3.

2. Του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180).

3. Του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος (Α' 209).

4. Του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (Α' 175).

5. Της περ. 1 της υποπαρ. ΙΔ2 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού» του ν. 4254/ 2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4016/2012 και άλλες διατάξεις» (Α' 85).

6. Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 230) και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο ΛΙ’, όπως αυτό προστέθηκε με τα άρθρα 99-108 του ν. 4926/2022 (Α' 82).

7. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

8. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και ιδίως το άρθρο 22 αυτού.

9. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 157).

10. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

11. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών (Α' 155).

12. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.» (Α' 15).

13. Της υπό στοιχεία T/10.004/2002 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων.» (Β' 1339).

14. Της υπό στοιχεία Τ/6888/2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων» (Β' 959).

15. Της υπό στοιχεία Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/ 31.05.2016 απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Β' 1897).

16. Της υπό στοιχεία 35355/81/Φ.70/28.03.2018 απόφασης του Υπουργού και αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ» (Β'1172).

17. Του Κανονισμού 2016/424 της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ.

Β. Την ανάγκη ορισμού τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ίδρυσης Χιονοδρομικών Κέντρων χιονοδρομικών κέντρων.

Γ. Την υπό στοιχεία 13052/30.06.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας δεν επιφέρει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμός

Τα ΧΙΟΝΟΔΡΟΜIΚΑ ΚΕΝΤΡΑ είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που παρέχουν την δυνατότητα άσκησης στη χιονοδρομία και στις δραστηριότητες του βουνού (π.χ. ορειβατικό σκι, αλπικό σκι κ.λπ.) και αναψυχή. Περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις υποδοχής, χιονοδρομικούς αναβατήρες και τουριστικές εγκαταστάσεις διημέρευσης στην ευρύτερη περιοχή των πιστών, ενώ είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν και κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, συνδεόμενα ή μη, μηχανικά (με αναβατήρα) με τις πίστες του σκι ή τις εγκαταστάσεις διημέρευσης.

Άρθρο 2

Χαρακτηριστικά και επιλογή θέσης

1. Χαρακτηριστικά

α. Τα Χιονοδρομικά Κέντρα είναι δυνατό να δημιουργούνται, είτε αυτοτελώς (χιονοδρομικό κέντρο) είτε με δυνατότητα διαμονής (κέντρο χιονοδρομικού τουρισμού) σε συνδυασμό με ξενοδοχεία τριών (3) ή τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων και υπό την προϋπόθεση ότι τα ξενοδοχεία ανεγείρονται με βάση τις ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές.

β. Στις περιοχές όπου δημιουργούνται χιονοδρομικά κέντρα, πρέπει να υπάρχουν κλιματολογικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την επαρκή χιόνωση και τη διατήρηση του χιονοστρώματος μέχρι το τέλος Μαρτίου.

γ. Προϋπόθεση για την δημιουργία χιονοδρομικού κέντρου είναι η ύπαρξη έκτασης, ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης για τουλάχιστον είκοσι (20) χρόνια.

Εντός της έκτασης αυτής, χωροθετούνται το σύνολο των αναβατήρων, των πιστών σκι, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης.

2. Επιλογή Θέσης Χιονοδρομικών Κέντρων

Τα Χιονοδρομικά Κέντρα κατασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται για την περιοχή από τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις. Τα υποχρεωτικά κριτήρια για την επιλογή θέσης ορίζονται στο ακόλουθο πίνακα.

Α/Α ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Ύπαρξη οδικού δικτύου Σε λειτουργία κατά την έναρξη
2 Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χιονοδρομικού κέντρου εντός της ζώνης προστασίας αρχαιολογικών χώρων  
3 Η δημιουργία χιονοδρομικού κέντρου εντός των ορίων προστασίας Εθνικών Δρυμών επιτρέπεται εφόσον προβλέπεται σε σχετικό διάταγμα περί της οριοθέτησης και του καθορισμού των ζωνών προστασίας και των χρήσεων γης αυτού  
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ  
4 Δρόμος προσπέλασης ασφαλτόστρωτος ελαχίστου πλάτους ασφαλτώ-σεως 5,50μ. μέχρι Εθνικό Επαρχιακό Δίκτυο Ως υπόδειγμα ΙΙ
Σε λειτουργία κατά την έναρξη
5 Εξασφάλιση περιοχής χιονοδρομίας Ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης τουλάχιστον για 20 χρόνια
6 Εξασφάλιση υδροδότησης 40 lt/άτομο ημερήσια
7 Εξασφάλιση δυνατότητας στάθμευσης  
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ  
8 Κλιματολογικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την επαρκή χιόνωση και τη διατήρηση του χιονοστρώματος μέχρι το τέλος Μαρτίου  
9 Ύπαρξη τριών ειδών πιστών τουλάχιστον μιας ανά κατηγορία (5-15% κλίσεις για αρχάριους, έως 30% για προχωρημένους και πάνω από 30% για πολύ καλούς χιονοδρόμους)  
10 Ύπαρξη έκτασης 20 στρεμμάτων τουλάχιστον στη ζώνη αναχώρησης των αναβατήρων κλίσης έως 5% για τις σχολές σκι (πλατό αρχαρίων)  
11 Κατάλληλος προσανατολισμός των πιστών (Β, ΒΔ, Δ) και πιστοποίηση μέσω αεροφωτογραφιών της διατήρησης του χιονοστρώματος μετά το τέλος Μαρτίου  
12 Για τα τουριστικά καταλύματα εντός της έκτασης του χιονοδρομικού κέντρου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ξενοδοχείων  

Άρθρο 3

Διαδικασία έγκρισης σκοπιμότητας - καταλληλότητας γηπέδου στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του χιονοδρομικού κέντρου

1. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, διαβιβάζει τα δικαιολογητικά της παρ. 2 στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και κατά τη διαδικασία διαβούλευσης γνωμοδοτεί ως προς τη σκοπιμότητα και την καταλληλότητα της εγκατάστασης σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

2. Δικαιολογητικά φακέλου έγκρισης σκοπιμότητας και καταλληλότητας.

Ο ιδιοκτήτης ή φορέας χρήσης της περιοχής υποβάλλει αίτηση στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, που περιέχει όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του φορέα της χρήσης της περιοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος, συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Στον φάκελο της μελέτης περιλαμβάνεται, εκτός των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία διατάξεων, κεφάλαιο σκοπιμότητας - καταλληλότητας, στο οποίο περιγράφονται:

αα. Κλιματολογικά στοιχεία (θερμοκρασίες ετήσιες, μηνιαίες μέγιστες, μηνιαίες ελάχιστες, υγρομετρία, ανεμολόγιο, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, νεφώσεις και ηλιοφάνεια.

ββ. Στοιχεία της υπάρχουσας γενικής και τουριστικής υποδομής της ευρύτερης περιοχής με ιδιαίτερη αναφορά στις δυνατότητες ηλεκτροδότησης (ύπαρξη δικτύου μέσης τάσης, απόσταση από πλησιέστερο σταθμό μέσης τάσης της ΔΕΗ, απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς, κ.λπ.), στη δυνατότητα υδροδότησης και στην περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου (ιδιαίτερα πρέπει να περιγραφεί το φυσικό περιβάλλον και η συμβατότητα της προτεινόμενης εγκατάστασης με τις υφιστάμενες χρήσεις γης).

β. Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000. (Υπόβαθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού) όπου θα σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τυχόν ξενοδοχείων, οι χώροι στάθμευσης, η σύνδεσή του χιονοδρομικού κέντρου με το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό ή και έδρα ΟΤΑ.

γ. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου του χιονοδρομικού κέντρου σε κλίμακα 1:200 ως 1:1000 με υψομετρικές καμπύλες και εξάρτηση των κορυφών από κρατικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ, όπου θα σημειώνονται:

αα. Τα όρια της ιδιοκτησίας,

ββ. οι διαστάσεις και ο υπολογισμός του εμβαδού του γηπέδου,

γγ. οι ισχύοντες όροι δόμησης καθώς και βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙΙ θεωρημένη πρόσφατα από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή υπογεγραμμένοι και σφραγισμένοι αρμοδίως από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα,

δδ. το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η επιτρεπόμενη και πραγματοποιημένη δόμηση - κάλυψη,

εε. τυχόν υφιστάμενα κτίσματα εντός του γηπέδου, για τα οποία να διευκρινίζεται αν πρόκειται να διατηρηθούν, συνυπολογιζόμενα στον συντελεστή δόμησης ή να κατεδαφιστούν,

στστ. ο δρόμος προσπέλασης, το πλάτος και ο χαρακτηρισμός του. Σε περίπτωση που η προσπέλαση γίνεται από δημοτικό, κοινοτικό ή κοινόχρηστο αγροτικό δρόμο, απαιτείται ο χαρακτηρισμός, το πλάτος και η κατάσταση βατότητάς του να βεβαιώνονται από τον αντίστοιχο ΟΤΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ του παραρτήματος,

ζζ. η θέση εισόδου - εξόδου,

ηη. η ακριβής θέση των πιστών και των αναβατήρων (με τον τύπο αυτών), καθώς και των υποδομών τεχνητού χιονιού (λιμνοδεξαμενές, δίκτυα κ.λπ.),

θθ. απόσπασμα δασικού χάρτη (προσωρινά ή οριστικά κυρωμένου), με σημειωμένο το περίγραμμα του γηπέδου και τα έγγραφα / αποφάσεις χαρακτηρισμού της έκτασης.

Στο τοπογραφικό διάγραμμα αναγράφονται επίσης οι τίτλοι ιδιοκτησίας ή η παραχώρηση χρήσης γης, οι συμβάσεις σύστασης δικαιώματος επιφάνειας ή μισθωτικής ή άλλης σύμβασης (εάν ο φοράς δεν είναι ο ιδιοκτήτης), δυνάμει της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης έλκει δικαιώματα επί του γηπέδου και μεταγραφή αυτών, οι εγκρίσεις τυχόν συναρμόδιων φορέων, οι οικοδομικές άδειες τυχόν υφιστάμενων κτιρίων, οι τυχόν δηλώσεις ρύθμισης αυθαιρέτων σύμφωνα με τους ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του φορέα της δραστηριότητας, στην οποία δηλώνεται ότι είναι κύριος του γηπέδου, όπως αυτό αποτυπώνεται στο υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ…

Σε περίπτωση περισσοτέρων εξ αδιαιρέτου συγκυρίων υποβάλλονται είτε μεμονωμένες δηλώσεις είτε κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από όλους. Ο κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό συγκυριότητάς του και το άθροισμα των ποσοστών πρέπει να καλύπτει το 100% της κυριότητας του γηπέδου.

Εάν ο φορέας της δραστηριότητας δεν είναι κύριος του γηπέδου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται το είδος του δικαιώματος που ασκεί επί του γηπέδου.

Επίσης δηλώνεται ότι η έκταση του γηπέδου είναι ενιαία και δεσμεύεται εξ ολοκλήρου για τη δημιουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου. Σε περίπτωση μελλοντικής μεταβολής του εμβαδού του γηπέδου, θα υποβληθούν εκ νέου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εκ νέου έγκρισης λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

ε. Λοιπές βεβαιώσεις έγγραφα από συναρμόδιους φορείς:

αα. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης, εφόσον το χιονοδρομικό κέντρο υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού, ότι υπάρχει δυνατότητα παροχής τόσων λίτρων ημερήσια, όσων προβλέπονται για τη δυναμικότητά του.

ββ. Εφόσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση ή πηγή θα προσκομίζεται άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1739/1987 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων.

γγ. Έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής Υπηρεσίας, εφόσον απαιτείται.

δδ. Έγκριση της αρμόδιας δασικής αρχής, εφόσον απαιτείται.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, συνοδευόμενα από 2 CD, όπου περιέχονται όλα τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, ενώ το δικαιολογητικό γ (τοπογραφικό διάγραμμα) υποβάλλεται εις τριπλούν.

Άρθρο 4

Προδιαγραφές εγκαταστάσεων χιονοδρομίας

1. Οι υποχρεωτικές για κάθε κατηγορία χιονοδρομικού κέντρου προδιαγραφές καθώς και οι προδιαγραφές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ορίζονται στους ακόλουθους πίνακες.

Πίνακας 1. Τεχνικές προδιαγραφές εγκαταστάσεων

Α/Α ΧΩΡΟΙ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘ. ΧΟΡΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΜΒΑΔΑ Χ.Κ «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΜΒΑΔΑ Χ.Κ. «ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
1. Είσοδος ανεμοφράκτης >2 ΝΑΙ 8μ2
2. Τηλεφωνικό κέντρο   ΝΑΙ
3. Γραφείο Διευθυντή 1 16,00 μ2
4. Γραφείο προϊσταμένου εκμετάλλευσης αναβατήρων 1 16,00 μ2
5. Γραφείο πιστερ 1 10,00 μ2
6. Πληροφορίες πάγκος / Γραμματεία 1 10,00 μ2
7. Αίθουσες παραμονής   10% σε μ2 του αθροίσματος των ωριαίων παροχών των αναβατήρων 5% σε μ2 του αθροίσματος των ωριαίων παροχών των αναβατήρων
8. Λογιστήριο 1 20,00 μ2
9. W.C.αναμονής 3 + 3/ 2.000 άτομα ωριαίας παροχής αναβατήρων
10. Ενοικιάσεις εξοπλισμού 1 40,00 μ2
11. Σνακ - Μπαρ Παρασκευαστήριο και σέρβις   25.00 μ2
12. Εκδοτήρια καρτών εισιτηρίων 1 πλέον 1/2.000 άτομα ωριαίας παροχής
13. Χώρος φύλαξης εξοπλισμού με ερμάρια 1 Προαιρετικό 60,00 μ2
14. Εστιατόριο 1 80,00 μ2 χώρος Προαιρετικό
15. Δωμάτια προσωπικού για διανυκτέρευση 2 + 2    
16. Ιατρείο χώρος / πρώτων Βοηθειών 1 10 μ2
17. Καταστήματα πώλησης εξοπλισμού 1 Προαιρετικό
18. Παρατηρητήριο ασφάλεια, σκιέρ 1 20,00 μ2 20,00 μ2
19. Γραφείο σχολής σκι 1 20,00 μ2
20. Αποθήκες διάφορες αθροιστ. 100 μ2 30 μ2
21. Μϊηϊ market 1 5 μ2 10 μ2
22. Χώροι βοηθητικού προσωπικού 1 20 μ2
23. Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων >1 50 θέσεις /1.000 άτομα ωριαίας παροχής
24.

Επικάλυψη των δαπέδων συνολικά με αντιολισθητικό υλικό, σκάλες τύπου «ορσογκριλ»

Σκαλοπάτια: ριχτι/πάτημα 17:30

  Υποχρεωτικό

Πίνακας 2. Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1. Ελάχιστη ωριαία παροχή αναβατήρων (άτομα ανά ώρα) >2 1 4.5
2. Διαστρωτικά μηχανήματα ισχύος >150 HP 1 τουλάχιστον 1/1.500 άτομα παροχής αναβατήρων
3. Διαστρωτικά μηχανήματα ισχύος >150 ΗΡ με καμπίνα για ασθενοφόρο και απεγκλωβισμούς 1 προαιρετικό υποχρεωτικό
4. Ασθενοφόρο αυτοκίνητο 1 υποχρεωτικό
5. Συρόμενος αναβατήρας σχολής σκι Baby lift 1 προαιρετικό
6. Πίστα half pipe 1 προαιρετικό
7. Πίστα αντοχής 1 προαιρετικό
8. Εκχιονιστικό μηχάνημα με μαχαίρι ή ανέμη 1 υποχρεωτικό
9. Ανεξάρτητη ηλεκτροδότηση (Η/Ζ) για το σύνολο των εγκαταστάσεων 1 υποχρεωτικό
10. Δίκτυο ασύρματης επικοινωνίας 1 υποχρεωτικό
11. Μια σειρά απεγκλωβισμού για κάθε εναέριο αναβατήρα 1 υποχρεωτικό

Πίνακας 3. Προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Α/Α Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΜΒΑΔΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Κεντρική θέρμανση κυρίων χωρών 1 τουλάχιστον εναλλαγή του αέρα την ώρα με απόρριψη και είσοδο φρέσκου
2 Κεντρικό μηχανοστάσιο 50,00 μ2
3 Γραφείο Τεχνιτών 5,00 μ2
4 W.C. 5,00 μ2
5 Εργαστήριο επισκευών 60,00 μ2
6 Αποθήκη υλικού εγκαταστάσεων 100,00 μ2
7 Χώρος ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και υποσταθμού 50,00 μ2
8 Χώρος συνεργείου οχημάτων - αναβατήρων (ισόγειος με άμεση πρόσβαση από τις πίστες και το οδικό δίκτυο) 100,00 μ2

Πίνακας 4. Στοιχεία αναβατήρων

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (για υπολογισμό δυναμικότητας)
1 Συρόμενος αναβατήρας 500 άτομα / ώρα
2 Διθέσιος εναέριος σταθερός αναβατήρας 1.000 άτομα / ώρα
3 Τριθέσιος εναέριος σταθερός αναβατήρας 1.500 άτομα / ώρα
4 Τετραθέσιος εναέριος σταθερός αναβατήρας 2.000 άτομα / ώρα
5 Τετραθέσιος εναέριος αποσυμπλεκόμενος αναβατήρας 2.500 άτομα / ώρα
6 Τηλεκαμπίνες άνω των 4 θέσεων 1.500 άτομα / ώρα
7 Τελεφερίκ παροχή που προκύπτει από τα στοιχεία του κατασκευαστή ανά περίπτωση (άτομα/ώρα)
8 Διαστρωτικό μηχάνημα πίστας ισχύς > 150 ΗΡ

Άρθρο 5

Κανονισμός λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων

Ο κανονισμός αναφέρεται σε θέματα λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων.

1. Προσωπικό

Ο φορέας δραστηριότητας του Χιονοδρομικού Κέντρου ορίζει έναν υπεύθυνο εγκατάστασης, ο οποίος διαθέτει την τεχνογνωσία ώστε να έχει την τεχνική διεύθυνση του συνόλου των εγκαταστάσεων και των αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/424 .Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης δύναται να παραχωρεί κατ’ εξουσιοδότηση όλες ή μέρος των αρμοδιοτήτων του σε άλλους μηχανικούς, που διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις.

Η λειτουργία κάθε αναβατήρα πραγματοποιείται υπό την ευθύνη ενός χειριστή τοποθετημένου κατ’ εντολή των ιεραρχικώς προϊσταμένων του.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών από τους υπευθύνους χειρισμού και κάθε άλλο εργαζόμενο του οποίου η εργασία επηρεάζει την ασφάλεια και τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου. Οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την οδήγηση οχημάτων υπό την επήρεια μέθης εφαρμόζονται και στην προκειμένη περίπτωση.

2. Πυροπροστασία και ιατρική βοήθεια

Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που εξασφαλίζουν την πυρανίχνευση και πυροπροστασία της εγκατάστασης. Οφείλει να προβλέπει όλες τις διατάξεις για να εξασφαλίζει στους χρήστες, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, την απαιτούμενη ιατρική βοήθεια (κυρίως τις πρώτες βοήθειες), έχοντας ενδεχομένως εκπαιδεύσει άτομα από το προσωπικό με σεμινάρια πρώτων βοηθειών

3. Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου

Στους αναβατήρες που είναι προσπελάσιμοι στους χιονοδρόμους με τα χιονοπέδιλα στα πόδια, οι υπεύθυνοι των σταθμών οφείλουν να προσέχουν τη συντήρηση των περιοχών αναχώρησης και άφιξης, καθώς επίσης και την προσπέλαση και αποχώρηση των χιονοδρόμων, με τέτοιο τρόπο ώστε η διακίνηση τους να είναι άνετη και ασφαλής. Ειδικότερα, η χιόνωση οφείλει να είναι επαρκής, το πρόσθετο χιόνι που πέφτει πρέπει να απομακρύνεται, οι διαμήκεις και κατά πλάτος κλίσεις οφείλουν να διατηρούνται στην άριστη τιμή τους και οι γραμμές επιβίβασης πρέπει να παραμένουν τελείως εμφανείς.

Μετά από κάθε διακοπή λειτουργίας μεγαλύτερης από ένα (1) μήνα, δεν επιτρέπεται να μπει κανένας επιβάτης σε όχημα με αποσυμπλεκόμενους αναρτήρες, προτού ελεγχθεί η σωστή λειτουργία των αναρτήρων αυτών κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής διαδρομής.

4. Δυσχέρειες και ατυχήματα κατά τη λειτουργία των αναβατήρων

Σε περίπτωση απρόοπτης διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης ή της ενεργοποίησης μιας διάταξης ασφαλείας, επιβάλλεται η αναζήτηση και η άρση κατά το δυνατόν των αιτιών της διακοπής αυτής. Η επανάληψη της κίνησης δεν μπορεί να γίνει παρά μόνον όταν είναι απολύτως βέβαιο ότι οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας έχουν επιβεβαιωθεί. Το κοινό πρέπει να πληροφορηθεί για τη συμπεριφορά που πρέπει να τηρήσει σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας. Εάν η διακοπή λειτουργίας παρατείνεται, πρέπει να ανακοινωθεί η πιθανή διάρκειά της.

Εάν διαπιστωθούν δυσχέρειες λειτουργίας ή βλάβες ενώ μεταφέρονται χρήστες, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα που προσδιορίζονται στον ειδικό κανονισμό εκμετάλλευσης και λειτουργίας των αναβατήρων της παρ. 8.

Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ενημερώνει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, ως αρμόδια ελεγκτική αρχή, και την αστυνομία για κάθε σωματικό ατύχημα. Το ίδιο ισχύει για κάθε ατύχημα που έγινε αιτία να επισημανθεί ότι οι κανονισμοί ή οι οδηγίες που ισχύουν είναι ατελείς ή ότι το προσωπικό διέπραξε ένα σφάλμα στη λειτουργία της εγκατάστασης.

Σε αυτήν την περίπτωση η λειτουργία δεν μπορεί να επαναληφθεί παρά με την χορήγηση έγκρισης λειτουργίας των εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα από διαπιστευμένο φορέα.

Ο φορέας της δραστηριότητας πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα και να δίνει οδηγίες για τη διευκόλυνση των ερευνών της αστυνομίας και της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής όπως: διατήρηση της καταστάσεως των χώρων, διατήρηση της καταστάσεως των εξαρτημάτων, χωρίς να παραβλέπονται τα απαραίτητα μέτρα για τη βοήθεια των τραυματισμένων και την ασφάλεια των επιβατών.

5. Διάσωση των επιβατών

Ο φορέας της δραστηριότητας ή ο υπεύθυνος της εγκατάστασης πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα για να εξασφαλίσει, εάν παραστεί ανάγκη, τη διάσωση των επιβατών. Η επιχείρηση διάσωσης και η προετοιμασία της καθορίζονται στον ειδικό κανονισμό εκμετάλλευσης και λειτουργίας των αναβατήρων.

Ένα σχέδιο διάσωσης οφείλει να εξασφαλίζει σε της της περιπτώσεις την πλήρη εκκένωση των επιβατών υπό συνθήκες ασφαλείας και αποτελεσματικότητας.

Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης οφείλει να ενεργοποιήσει και να διευθύνει την επιχείρηση διάσωσης.

Μετά τη διάσωση των επιβατών, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επαναλειτουργία της εγκατάστασης επαναπροσδιορίζονται.

6. Συντήρηση του εξοπλισμού

Η εγκατάσταση και το σύνολο του εξοπλισμού οφείλουν να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση καθαριότητας και συντήρησης. Κανένα εύφλεκτο προϊόν (ξύλα, πανιά, χαρτιά, λιπαντικά) υπαίτιο να προκαλέσει ή να τροφοδοτήσει φωτιά δεν πρέπει να είναι αποθηκευμένο ή τοποθετημένο σε χώρο των σταθμών παρά σε ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα εκτός αυτών.

Η συντήρηση και η πρακτική της οργάνωσης ανήκουν στην άμεση ευθύνη του υπευθύνου της εγκατάστασης.

Οι εντολές και οι γραπτές οδηγίες που έχουν δοθεί στο προσωπικό βασίζονται στο εγχειρίδιο συντήρησης και ελέγχου του κατασκευαστή, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η συντήρηση των συρματόσχοινων πρέπει να πραγματοποιείται με τις συνθήκες που προσδιορίζονται στον κανονισμό.

Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης πρέπει να εξασφαλίζει εγκαίρως την ανανέωση των χρωματισμών, προστατευτικών επικαλύψεως και πυρίμαχων προϊόντων.

7. Ειδικός Κανονισμός Εκμετάλλευσης και Λειτουργίας των Αναβατήρων

Ο Ειδικός Κανονισμός Εκμετάλλευσης και Λειτουργίας των Αναβατήρων αποτελεί τμήμα του ευρύτερου κανονισμού λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου.

Ο φορέας δραστηριότητας του Χιονοδρομικού Κέντρου αναθέτει στον Υπεύθυνο της Εγκατάστασης τη διενέργεια ανάλυσης της ασφάλειας της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης με συρματόσχοινα και έχει την ευθύνη υποβολής των δικαιολογητικών προς διαπιστευμένο φορέα για την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/424 της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ.

Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει τον Ειδικό Κανονισμό Εκμετάλλευσης και Λειτουργίας των Αναβατήρων σε διαπιστευμένο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17021 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα που είναι αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο, για την έγκρισή του, με συνημμένα αντίγραφα:

α) την προβλεπόμενη στον Κανονισμό (άρθρο 8) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (safety analysis) της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης και της συνακόλουθης ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (safety report)

β) την προβλεπόμενη στον Κανονισμό (άρθρο 9) Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ και τα σχετικά με τη συμμόρφωση των υποσυστημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας έγγραφα

γ) Φάκελο που αφορά στα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης με συρματόσχοινα. Στον φάκελο περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες προϋποθέσεις και περιορισμοί λειτουργίας, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, εποπτείας, προσαρμογής και συντήρησης της εγκατάστασης με συρματόσχοινα. Αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων διατηρούνται στην εγκατάσταση με συρματόσχοινα.

Ο φορέας της δραστηριότητας κοινοποιεί την χορηγηθείσα έγκριση κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, κατά την αίτηση έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας του χιονοδρομικού κέντρου.

Εάν σημαντικά χαρακτηριστικά, υποσυστήματα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας υφιστάμενων εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα υποστούν τροποποιήσεις οι οποίες απαιτούν τη χορήγηση νέας έγκρισης προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία, οι εν λόγω τροποποιήσεις και οι επιπτώσεις τους επί του συνόλου της εγκατάστασης με συρματόσχοινα πρέπει να πληρούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II του Κανονισμού 2016/424 ΕΕ.

Τα Χιονοδρομικά Κέντρα που λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας κατά τη δημοσίευση της παρούσας οφείλουν εντός δεκαοκτώ μηνών να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού την έγκριση κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα της δραστηριότητάς τους.

8. Επιθεωρήσεις

Ο εγκεκριμένος ειδικός κανονισμός εκμετάλλευσης και λειτουργίας των αναβατήρων προσδιορίζει τη συχνότητα και το περιεχόμενο των επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων και περιοδικών δοκιμών λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών του Κανονισμού 2016/424 ΕΕ και αυτών που προβλέπονται από το εγχειρίδιο συντήρησης και επιτήρησης του κατασκευαστή.

Πριν την έναρξη λειτουργίας για το κοινό των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου απαιτείται η πραγματοποίηση εξέτασης του συνόλου των εγκαταστάσεων δια μέσω των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων και δοκιμών.

9. Τήρηση φακέλου

Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί στο αρχείο του για επίδειξη στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου.

Άρθρο 6

Διάσωση των επιβατών στους εναέριους Αναβατήρες

1. Στόχοι

Οι διατάξεις ασφαλείας πρέπει να εξασφαλίζουν, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, την διάσωση των επιβατών σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3) ώρες και σε ικανοποιητικές συνθήκες ασφαλείας και αποτελεσματικότητας.

Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ώρα που ο φορέας της δραστηριότητας ή ο υπεύθυνος της εγκατάστασης αποφασίζει να προβεί στην εκκένωση της γραμμής και λήγει την ώρα κατά την οποία οι επιβάτες έχουν φθάσει σε σημεία από τα οποία μπορούν να κατευθυνθούν, χωρίς κίνδυνο και με ίδια μέσα, σε έναν σταθμό ή ένα καταφύγιο.

Η απόφαση της διάσωσης οφείλει να έχει ληφθεί το ταχύτερο δυνατόν και εν πάση περιπτώσει, σε χρόνο μικρότερο των 30 λεπτών μετά την διακοπή λειτουργίας της εγκαταστάσεως.

2. Πληροφόρηση

Το κοινό πρέπει να πληροφορείται, από μία κατάλληλη σήμανση τοποθετημένη στους σταθμούς και στα οχήματα, τη συμπεριφορά που πρέπει να τηρήσει σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης.

Από την διακοπή λειτουργίας αυτή και μέσα σε μία προθεσμία τριάντα (30) λεπτών, το κοινό πρέπει να καθησυχάζεται και να πληροφορείται για την πιθανή διάρκεια της ακινητοποίησης.

3. Σχέδιο διάσωσης

Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται στη σύνταξη ενός σχεδίου διάσωσης, το οποίο αποτελεί προσάρτημα του ειδικού κανονισμού εκμετάλλευσης και λειτουργίας των αναβατήρων της παρ. 8 του άρθρου 5.

Στο σχέδιο διάσωσης προσδιορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης διάσωσης, ο ορισμός των σημείων συγκέντρωσης των επιβατών, τα μέσα και οι τρόποι διάσωσης από τα διάφορα σημεία του χιονοδρομικού κέντρου, ο μέγιστος χρόνος λήψης απόφασης προ της ενεργοποίησης των επιχειρήσεων, ο τρόπος πληροφόρησης των χρηστών και των αρμοδίων αρχών, οι ομάδες διάσωσης και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια κρίνεται σημαντική για την επιτυχημένη έκβαση της διάσωσης των χρηστών.

Το σχέδιο διάσωσης θα πρέπει να δοκιμαστεί προ της ενεργοποίησής του, προκειμένου να επαληθευθεί ότι όλα τα προτεινόμενα μέσα επέμβασης είναι πραγματοποιήσιμα και ότι είναι εφικτοί οι προβλεπόμενοι χρόνοι διάσωσης.

Το σχέδιο διάσωσης κοινοποιείται στους οργανισμούς που καλούνται να επέμβουν κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης διάσωσης και λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις τους. Στη συνέχεια υποβάλλεται για έγκριση μαζί με τον ειδικό κανονισμό εκμετάλλευσης και λειτουργίας των αναβατήρων της παρ. 8 του άρθρου 5, σε διαπιστευμένο φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17021 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα που είναι αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο.

Το προσωπικό που καλείται να συμμετάσχει σε μια επιχείρηση διάσωσης, θα πρέπει να υποστεί εκπαίδευση και περιοδική εξάσκηση.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις του φορέα του χιονοδρομικού κέντρου

1. Σχεδιάγραμμα εγκαταστάσεων χιονοδρομικού κέντρου

Το σχεδιάγραμμα όλων των εγκαταστάσεων της Μονάδας υποχρεωτικά αναρτάται στην υποδοχή και πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από τις συμβουλές για ασφαλή χιονοδρομία, τις παρακάτω πληροφορίες σε καθημερινή βάση:

α) Καιρικές συνθήκες

β) Θερμοκρασία αέρος + chilly wind

γ) Πίστες και αναβατήρες σε λειτουργία

δ) ποσότητα χιονιού

ε) Ποιότητα χιονιού

2. Ωράριο λειτουργίας

Οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται από τον φορέα της δραστηριότητας Το ωράριο δεν επεκτείνεται πέραν της δύσης του ηλίου.

Σε ειδικές περιπτώσεις το ωράριο λειτουργίας δύναται να παραταθεί μετά τη δύση του ηλίου, με την προϋπόθεση της προηγούμενης άδειας του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και εφόσον υπάρχει εγγύηση από τους υπευθύνους του χιονοδρομικού κέντρου ότι πληρούνται οι όροι ασφαλείας για τους χιονοδρόμους, επισκέπτες και προσωπικό.

3. Διακοπή λειτουργίας

Ο υπεύθυνος εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να διακόψει τη λειτουργία των αναβατήρων τμήματος ή ολόκληρου του κέντρου σε περιπτώσεις ανάγκης ή όταν:

α) Οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες.

β) Υπάρχει μηχανική βλάβη.

γ) Η ποιότητα του χιονιού καθιστά την χιονοδρομία επικίνδυνη.

Εκτός από τις ανωτέρω περιπτώσεις η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου ή τμήματος αυτού διακόπτεται εφόσον κριθεί ότι για οιονδήποτε λόγο κινδυνεύει η ασφάλεια πελατών ή προσωπικού.

4. Ιατρείο

Ο χώρος ιατρείου περιέχει απαραίτητα πλήρη οργάνωση για Πρώτες Βοήθειες με ειδικά φορεία μεταφοράς τραυματιών, ενώ γιατρός και ασθενοφόρο βρίσκονται σε επιφυλακή κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου.

5. Δυσκολία πιστών

Με φροντίδα του υπευθύνου της εγκατάστασης αξιολογείται η δυσκολία κάθε πίστας και ο σχετικός χαρακτηρισμός αποτυπώνεται στην κάρτα διαδρομών ή σε χάρτη που διανέμεται στην είσοδο.

Στο σημείο επιβίβασης (αρχή) κάθε αναβατήρα υπάρχει προειδοποίηση για τη δυσκολία των πιστών που εξυπηρετεί.

6. Λειτουργία πιστών

Στην αρχή κάθε πίστας πρέπει να υπάρχουν ανηρτημένες πινακίδες οδηγιών και καθοδήγησης των χιονοδρόμων, ενώ σε όλο το μήκος τους τοποθετούνται πάσσαλοι οριοθέτησης του ασφαλούς τμήματος αυτών κατά διαστήματα μικρότερα των 30 μέτρων και πινακίδες με αρίθμηση.

Σε επικίνδυνα σημεία, όπου υπάρχει κοντινή διέλευση χιονοδρόμων πρέπει να τοποθετούνται δίχτυα ή σχοινιά και πινακίδες επισήμανσης κινδύνου.

Οι πίστες εκμάθησης για αρχαρίους είναι πάντοτε περιφραγμένες.

Οι πυλώνες των αναβατήρων που τυχόν βρίσκονται μέσα σε πίστα καλύπτονται υποχρεωτικά, στο κατώτερο μέρος και στο σημείο φοράς καθόδου της πίστας με στρώματα ασφαλείας πρόσκρουσης πάχους τουλάχιστον 20 εκατοστών, σύμφωνα και με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

7. Άτομα με ειδικές ανάγκες

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

8. Ανάρτηση στον χώρο υποδοχής

Τα σχετικά τιμολόγια εισιτηρίων καρτών και το ωράριο λειτουργίας πρέπει να είναι αναρτημένα σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής του Κέντρου.

Άρθρο 8

Χρήση των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου

1. Η χρήση των εγκαταστάσεων επιτρέπεται με το ανάλογο εισιτήριο κάρτα που είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται μαζί με το εισιτήριο, οι τιμές δε είναι αναρτημένες στα εκδοτήρια.

Ο φορέας του χιονοδρομικού κέντρου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια εισιτηρίων ή εξοπλισμού όσων χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας κατά την ώρα έναρξης λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου δίνονται τρεις αναστολές ανά ώρα (9π.μ., 10π.μ., 11π.μ.).

Εάν συνεχιστεί η κακοκαιρία διακόπτεται οριστικά η λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου

Σε περίπτωση μη λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου λόγω κακοκαιρίας και αφού έχουν δοθεί οι τρεις αναστολές επιστρέφεται το αντίτιμο των εισιτηρίων που έχουν εκδοθεί.

2. Η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται πάντα με προσοχή σύμφωνα με τις ενημερωτικές πινακίδες και τις υποδείξεις του προσωπικού λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου.

Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου ο υπαίτιος τιμωρείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Η είσοδος και η χρήση των εγκαταστάσεων απαγορεύεται σε άτομα τα οποία ευρίσκονται καταφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων συναφών εξαρτησιογόνων ουσιών.

4. Το χιονοδρομικό κέντρο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Ο φορέας του χιονοδρομικού κέντρου, σε περίπτωση ατυχήματος μέσα στον ελεγχόμενο χώρο υποχρεούται στην άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και στη φροντίδα μεταφοράς στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

5. Η χρήση των αναβατήρων γίνεται με τις υποδείξεις των υπαλλήλων του χιονοδρομικού κέντρου.

1. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας των αναβατήρων οι πελάτες παραμένουν στις θέσεις τους μέχρι την επαναλειτουργία τους ή μέχρι να ενημερωθούν από το προσωπικό.

6. Η χρήση των εναέριων αναβατήρων απαγορεύεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών ή κάτω του 1,25μ. ύψους εφόσον δεν συνοδεύονται από ενήλικες.

7. Ο χιονοδρόμος υποχρεούται να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιες πίστες μπορεί να χρησιμοποιήσει και παράλληλα να συμβουλεύεται τις πινακίδες που είναι τοποθετημένες σε αυτές.

Δεδομένου ότι οι πίστες παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας οι σχετικές διαδρομές χαρακτηρίζονται με μαύρο, κόκκινο, μπλε και πράσινο χρώμα (μαύρο η δυσκολότερη, πράσινο η ευκολότερη).

8. Οι χιονοδρόμοι υποχρεούνται να έχουν στα πέδιλα εξάρτημα πέδησης, οι δε snowboarders να έχουν τοποθετήσει το ειδικό λουρί ασφαλείας.

9. Ο χιονοδρόμος πρέπει να ανεβαίνει από την άκρη της πίστας, υποχρεούται δε να τηρεί οπωσδήποτε τη σηματοδότηση και τις πινακίδες που δείχνουν τον κίνδυνο.

Πρέπει να ακολουθεί τους σημασμένους διαδρόμους κίνησης και να μην παραμένει στο βουνό μετά από την ώρα που το χιονοδρομικό κέντρο ανακοινώνει ότι κλείνει.

10. Ο χιονοδρόμος που θέλει να μπει στην πίστα πρέπει από πριν να βεβαιωθεί κοιτάζοντας προς τα πάνω και προς τα κάτω εάν μπορεί να το κάνει αυτό, χωρίς να προκαλέσει κίνδυνο στον εαυτό του ή στους άλλους.

Να μην σταματά στη μέση σε αθέατα ή στενά σημεία της πίστας και να μην εισέρχεται ποτέ σε κλειστή πίστα.

11. Ο χιονοδρόμος που ακολουθεί άλλον οφείλει να κρατάει τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων απόσταση και τυχόν προσπέρασμα να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην βάλει σε κίνδυνο τον προηγούμενο ή τον επόμενό του.

Υπεύθυνος για κάθε σύγκρουση είναι πάντοτε ο χιονοδρόμος που ακολουθεί.

12. Εμπλεκόμενος ή μάρτυρας σε ατύχημα υποχρεούται να αναφέρει το συμβάν το ταχύτερο δυνατόν στη Διεύθυνση του χιονοδρομικού κέντρου προσδιορίζοντας ειδικότερα το όνομα της πίστας, τον αριθμό της πινακίδας και το είδος του ατυχήματος.

13. Οι επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις του προσωπικού.

Η είσοδος στις πίστες μη χιονοδρόμων δεν επιτρέπεται.

Οι επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου οφείλουν να μην ρυπαίνουν τους χώρους των εγκαταστάσεων.

Επίσης οφείλουν να πληροφορούνται εκ των προτέρων για τις συνθήκες πρόσβασης στο χιονοδρομικό κέντρο και να λαμβάνουν κατά περίπτωση τα απαραίτητα μέτρα π.χ. αντιολισθητικές αλυσίδες κ.λπ.

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής το Παράρτημα.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται:

α) Η υπό στοιχεία T/10.004/2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων.» (Β' 1339),

β) η υπό στοιχεία Τ/6888/2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων» (Β' 959).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!