Μητρώο

Αριθ. 1075531/3591-11/0016/20-9-2002 Συμπλήρωση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1223/1999 περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Αριθ. 1075531/3591-11/0016

ΦΕΚ 1278/Β/2002

Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 τ. Α'), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107 τ.Α'), το άρθρο 25 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238 τ. Α') και το άρθρο 18 Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 τ. Α').

2. Την 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 (ΠΟΛ 1223) (ΦΕΚ 2134τ.Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της προαναφερθείσας απόφασης με τις οποίες καθορίζονται οι απαλλαγές και εξαιρέσεις από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας.

4. Το γεγονός ότι έκτακτα καταστροφικά φαινόμενα (πλημμύρες, σεισμοί, θεομηνίες κ.ά) δημιουργούν προβλήματα σε συναλλασσομένους με τον ΕΟΜΜΕΧ για την είσπραξη εκτάκτων επιχορηγήσεων και δανείων από τον Οργανισμό.

5. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 τ. Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. To γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Στο άρθρο 3 της 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 τ. Β') Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«Οι δικαιούχοι εκτάκτων επιχορηγήσεων και δανείων από τον ΕΟΜΜΕΧ, που πλήττονται από έκτακτα καταστροφικά φαινόμενα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2002

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!