Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011 Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση.

Αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ2011

ΦΕΚ 2154/Β/27-9-2011

Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση.

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την Α. 1218/2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του, από το άρθρο 36 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ/152/Α') με το οποίο ορίζεται από 01-09-2011, θετικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για το φυσικό αέριο των περιπτώσεων ιζ' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παράγραφος 1, περιπτώσεις α', β' και γ' του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α'), όπως ισχύει.

3. Τη διάταξη της παραγράφου 3, του άρθρου 74, του ν.2960/2001, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία το φυσικό αέριο υπόκειται σε Ε.Φ.Κ. και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τη στιγμή της προμήθειάς του από το διανομέα ή τον αναδιανομέα.

4. Τις διατάξεις του ν.2960/2001, όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του, από το άρθρο 36 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ/152/Α') και ειδικότερα την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού 36.

5. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 9, του άρθρου 73, του ν.2960/2001 όπως ισχύει, για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

6. Τις διατάξεις του ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179).

7. Τις διατάξεις της αρ. Φ.254/167/22-03-2001 ΑΥΟ (ΦΕΚ 356/Β') με τίτλο «Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών».

8. Τις διατάξεις του άρθρων 5, 13, 21, 27 παρ. στ, 48 παρ. 8 και του παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ».

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α') «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων».

10. Την αρ. ΔΕΦΚ5036604 ΕΞ2011/31.08.2011 Κ.Υ.Α. περί καθορισμού των στοιχείων που διαβιβάζονται από τους διανομείς και τους αναδιανομείς φυσικού αερίου και τους αρμόδιους Διαχειριστές φυσικού αερίου, καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στα πλαίσια επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

12. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών και το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α') «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

13. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ350/8-7-2011 (ΦΕΚ 1603/Β') Απόφασης του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

14. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζονται διαδικασίες εφαρμογής διατάξεων του ν. 2960/2001.

15. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών επιβαρύνσεων επί του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής - ορισμοί

1. Οι διατυπώσεις της παρούσας Απόφασης εφαρμόζονται για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης της περίπτωσης ιζ' καθώς και για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται σε άλλες χρήσεις, ήτοι βιομηχανικές, εμπορικές και λοιπές χρήσεις, της περίπτωσης ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001. Η παρούσα Απόφαση δεν εφαρμόζεται για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων για την προώθηση οχημάτων της περίπτωσης ιστ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001.

2. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, καθίσταται απαιτητός κατά τη στιγμή της παράδοσής του προς κατανάλωση από τον διανομέα ή τον αναδιανομέα, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκατανάλωσης αυτών.

Όταν η παράδοση φυσικού αερίου προς κατανάλωση πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας από διανομέα ή αναδιανομέα που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, αυτός οφείλει να καταγραφεί στη χώρα μας, και να διαθέτει εγκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Εξαγωγές προς τρίτες χώρες καθώς και οι ενδοκοινοτικές αποστολές που διενεργούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα σε συνδυασμό με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, δεν αποτελούν γενεσιουργό αιτία του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του ν.2960/2001.

3. Ως διανομέας και αναδιανομέας φυσικού αερίου θεωρούνται τα πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της αρ. ΔΕΦΚ5036604 ΕΞ2011/31.08.2011 κοινή υπουργική απόφαση.

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας Απόφασης ισχύουν και οι λοιποί ορισμοί του άρθρου 1 της αρ. ΔΕΦΚ5036604 ΕΞ2011/31.08.2011 κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2

Βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων για την περίπτωση προμήθειας - παράδοσης σε πρόσωπα μη δικαιούχα απαλλαγής από την καταβολή του Ε.Φ.Κ.

1. Ο Ε.Φ.Κ. επί του φυσικού αερίου υπολογίζεται βάσει του συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 109 του ως άνω νόμου, όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.3986/2011.

2. Η βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. επί του φυσικού αερίου σε πρόσωπα μη δικαιούχα απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. διενεργείται με την κατάθεση συγκεντρωτικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.), η οποία υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου (εκκαθαριστικός λογαριασμός φυσικού αερίου).

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο Ε.Φ.Κ. θα υπολογίζεται για τις ποσότητες φυσικού αέριου που παραδόθηκαν προς κατανάλωση, από την 1η Σεπτεμβρίου 2011.

3. Υπόχρεοι της υποβολής της ως άνω Δ.Ε.Φ.Κ. είναι οι διανομείς και οι αναδιανομείς φυσικού αερίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της αρ. ΔΕΦΚ5036604 ΕΞ2011/31.08.2011 κοινή υπουργική απόφαση.

4. Η κατά τα ανωτέρω Δ.Ε.Φ.Κ. συνοδεύεται από συγκεντρωτική κατάσταση επί της οποίας προσδιορίζονται η χρονική περίοδος μέτρησης του φυσικού αερίου, η μονάδα μέτρησης σε gigajoule και KWh και οι ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν προς κατανάλωση.

5. Με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) καθώς και το ειδικό τέλος 5%ο όπως προβλέπεται από τον ν.2093/92 και τον ν.2960/2001. Το τέλος αυτό διευκρινίζεται ότι αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού (ν.3697/2008). Ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται με τους οικείους κατά περίπτωση φορολογικούς συντελεστές επί του ποσού του Ε.Φ.Κ.

6. Ως αρμόδια αρχή βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων επί του παραδιδόμενου φυσικού αερίου σε πρόσωπα μη δικαιούχα απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. ορίζεται η κατά τόπο αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της έδρας του διανομέα ή του αναδιανομέα. Ειδικότερα για την Νομαρχία Αττικής και Θεσσαλονίκης ως αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ορίζονται το Δ' Τελωνείο Ε.Σ. Πειραιά και ΣΤ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Άρθρο 3

Παράδοση φυσικού αερίου από διανομείς ή αναδιανομείς σε Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές, Διεθνείς Οργανισμούς, Ένοπλες Δυνάμεις των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ και τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα Αμερικανικές Δυνάμεις.

1. Απαλλάσσεται από τον Ε.Φ.Κ και το Φ.Π.Α το φυσικό αέριο που παραδίδεται από τον διανομέα ή τον ανα-διανομέα σε Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, σε αναγνωρισμένους από την Ελλάδα Διεθνείς Οργανισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Συμφωνία ίδρυσης ή τη Σύμβαση έδρας τους, στις Ένοπλες Δυνάμεις των άλλων κρατών μελών της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα Αμερικανικές Δυνάμεις και στο προσωπικό τους.

2. Οι απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ και το Φ.Π.Α του φυσικού αερίου που παραδίδεται από τον διανομέα ή αναδι-ανομέα σε Διπλωματικές και Προξενικές Αποστολές ή το προσωπικό τους καθώς και στους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς παρέχεται μόνο εφόσον η διανομή φυσικού αερίου πραγματοποιείται μέσω μετρητών, η εγκατάσταση και η χρήση των οποίων δηλώνεται από τα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Οι απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ και το Φ.Π.Α του φυσικού αερίου που παραδίδεται από τον διανομέα ή τον αναδιανομέα στις Ένοπλες Δυνάμεις των άλλων κρατών μελών της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ή τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα Αμερικανικές Δυνάμεις και το προσωπικό τους παρέχεται μόνο εφόσον η διανομή φυσικού αερίου πραγματοποιείται μέσω μετρητών, η εγκατάσταση και η χρήση των οποίων δηλώνεται από τα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα στους οικείους διανομείς ή αναδιανομείς.

4. Στην ανωτέρω αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών και στους διανομείς ή αναδιανομείς δηλώνεται κατά περίπτωση κάθε μεταβολή ή αλλαγή των μετρητών ή των χρηστών αυτών.

5. Για την εφαρμογή των ως άνω παραγράφων κατατίθεται από τον διανομέα ή τον αναδιανομέα συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και το Φ.Π.Α. για την ποσότητα φυσικού αερίου που παραδίδεται από αυτόν στα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα.

Η ως άνω Δ.Ε.Φ.Κ. υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου (εκκαθαριστικός λογαριασμός φυσικού αερίου).

6. Η κατά τα ανωτέρω Δ.Ε.Φ.Κ. συνοδεύεται από συγκεντρωτική κατάσταση επί της οποίας προσδιορίζονται η χρονική περίοδος μέτρησης, η μονάδα μέτρησης και οι ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου.

7. Ως αρμόδια αρχή για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ και τον Φ.Π.Α του παραδιδόμενου από τον διανομέα ή αναδιανομέα φυσικού αερίου στα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου ορίζεται η κατά τόπο αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της έδρας του διανομέα ή αναδιανομέα. Ειδικότερα για τη Νομαρχία Αττικής και Θεσσαλονίκης ως αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ορίζονται το Δ' Τελωνείο Ε.Σ. Πειραιά και το ΣΤ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις διανομέων και αναδιανομέων

1. Οι διανομείς και οι αναδιανομείς φυσικού αερίου οφείλουν να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα ώστε οι εκδοθέντες εκκαθαριστικοί λογαριασμοί φυσικού αερίου να φέρουν σε ιδιαίτερη θέση τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τον Ε.Φ.Κ. και το ειδικό τέλος 5%.

Στα τηρούμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/92) σχετικά βιβλία, οι διανομείς και οι αναδιανομείς οφείλουν να καταχωρούν σε ιδιαίτερους λογαριασμούς του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου τον οφειλόμενο Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό του Ε.Φ.Κ. με βάση τον οικείο συντελεστή Φ.Π.Α. και το ειδικό τέλος 5% του ν.2960/2001 που περιέρχεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στις αρμόδιες προς τούτο Τελωνειακές Αρχές, προκειμένου οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες να μπορούν να προβαίνουν σε διασταυρωτικούς ελέγχους σε σχέση με τις υποβληθείσες Δ.Ε.Φ.Κ. και τους εκδοθέντες εκκαθαριστικούς λογαριασμούς φυσικού αερίου. Οι διανομείς και οι αναδιανομείς που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου καταχωρούν σε ιδιαίτερες στήλες του προβλεπόμενου από το Π.Δ.186/92 βιβλίου δεύτερης κατηγορίας τον οφειλόμενο Ε.Φ.Κ., το ειδικό τέλος 5%ο και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

2. Οι διανομείς και οι αναδιανομείς φυσικού αερίου οφείλουν να διατηρούν στο αρχείο τους, κατά περίπτωση, όλα τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά στα οποία δηλώνονται τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης και τα στοιχεία των μετρητών φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται από τα πρόσωπα αυτά.

3. Οι διανομείς και οι αναδιανομείς υποχρεούνται να δέχονται τους ελέγχους των αρμοδίων αρχών εποπτείας και ελέγχου και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις τους.

4. Παράλληλα και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου κατατίθεται από τους διανομείς και τους αναδιανομείς στην κατά τόπο αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της έδρας τους, εγγύηση χρηματική, τραπεζική ή Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 10% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν κατά το προηγούμενο έτος και η οποία κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Για το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητας κατατίθεται εγγύηση ίση με το 10% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο φυσικό αέριο που κατά τη δήλωση του ενδιαφερομένου πρόκειται να παραδοθεί.

Άρθρο 5 Έλεγχοι

1. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή στην οποία έχουν υποβληθεί οι Δηλώσεις Ε.Φ.Κ. αποστέλλει αντίγραφα αυτών στην Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, η οποία αρμοδίως προβαίνει στους σχετικούς ελέγχους.

2. Η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής αρμοδίως προβαίνει σε ελέγχους για τη διαπίστωση τήρησης από τους διανομείς και τους αναδιανομείς φυσικού αερίου των οριζομένων στην παρούσα όρων και προϋποθέσεων, καθώς και στις σχετικές διασταυρώσεις των ποσοτήτων φυσικού αερίου βάσει των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. και των στοιχείων που της αποστέλλονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 της αρ. ΔΕΦΚ5036604 ΕΞ2011/31.08.2011 κοινή υπουργική απόφαση.

3. Η ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής πραγματοποιεί ετήσιο τακτικό έλεγχο των διανομέων και των αναδιανομέων φυσικού αερίου. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη σύμπραξη υπαλλήλου της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), εφόσον κρίνεται ότι απαιτούνται τεχνικές γνώσεις και η συμμετοχή του κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη διενέργεια του ελέγχου. Η αρμόδια αρχή ελέγχου προβαίνει στη σύνταξη σχετικής Έκθεσης, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται αρμοδίως στις σχετικές Διευθύνσεις 33η Ελέγχου Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο.

4. Η ΕΛΥΤ Αττικής δύναται να διενεργήσει έκτακτο έλεγχο σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, οι δε διανομείς και αναδιανομείς φυσικού αερίου υποχρεούνται να δέχονται τους ως άνω ελέγχους και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της.

5. Ανεξάρτητα από την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, δύναται να εφαρμοστούν και οι διατάξεις περί λαθρεμπορίας του ν.2960/2001, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.

Άρθρο 6 Τελικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!