Φορολογία εισοδήματος

Τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης για το οικονομικό έτος 2012

Του Γιάννη Σταματόπουλου

Υπολογίστε τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για το οικονομικό έτος 2012 με το εργαλείο του Forin.gr εδώ.

Με το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3986/2011, ορίζονται τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης των φορολογουμένων. Τα τεκμήρια, όπως ισχύουν για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011), είναι τα ακόλουθα:

  1. Κύρια κατοικία
  2. Δευτερεύουσες κατοικίες
  3. Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.
  4. Ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης
  5. Οικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων, δάσκαλοι και λοιπό προσωπικό
  6. Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογούμενου
  7. Αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα
  8. Εξωτερική – εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα)
  9. Ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη

Με το άρθρο 28 του ν. 3986/2011, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των ετησίων αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης για τις κύριες και τις δευτερεύουσες κατοικίες, για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ., για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης καθώς και για τις εξωτερικές και εσωτερικές δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες). Σημειώνεται ότι στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μεταβολές, θα παρατίθενται και τα περσινά δεδομένα (οικ. έτος 2011) για συγκριτικούς σκοπούς.

1. Κύρια κατοικία

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας ορίζεται, μετά τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο άρθρο 16 του Κ.Φ.Ε. από το ν. 3986/2011, κλιμακωτά ως εξής:

Κύρια κατοικία
Τετραγωνικά μέτρα α' κατοικίας Ισχύουσα ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2012 Ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2011
Μέχρι 80 τ.μ. 40 € το τ.μ. 30 € το τ.μ.
81-120 τ.μ. 65 € το τ.μ. 50 € το τ.μ.
121-200 τ.μ. 110 € το τ.μ. 80 € το τ.μ.
201 - 300 τ.μ. 200 € το τ.μ. 150 € το τ.μ.
300 τ.μ. και άνω 400 € το τ.μ. 300 € το τ.μ.

Παραθέτουμε ακολούθως ορισμένα παραδείγματα ούτως ώστε να γίνει σαφής ο τρόπος υπολογισμού των ετησίων αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης.

Για κύρια κατοικία 70 τ.μ., η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται ως εξής: 70 τ.μ. X 40 €/τ.μ. = 2.800 €

Για κύρια κατοικία 90 τ.μ., η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται ως εξής: 80 τ.μ. Χ 40 €/τ.μ. + 10 τ.μ. x 65 €/τ.μ. = 3.200 + 650 = 3.850 €

Για κύρια κατοικία 135 τ.μ., η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται ως εξής: 80 τ.μ. Χ 40 €/τ.μ. + 40 τ.μ. x 65 €/τ.μ + 15 τ.μ. X 110 €/τ.μ. = 3.200 + 2.600 + 1.650 = 7.450 €

Για κύρια κατοικία 250 τ.μ., η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται ως εξής: 80 τ.μ. Χ 40 €/τ.μ. + 40 τ.μ. x 65 €/τ.μ  + 80 τ.μ. X 110 €/τ.μ. + 50 τ.μ. X 200 €/τ.μ. =  3.200 + 2.600 + 8.800 + 10.000 = 24.600

Για κύρια κατοικία 330 τ.μ., η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται ως εξής: 80 τ.μ. Χ 40 €/τ.μ. + 40 τ.μ. x 65 €/τ.μ  + 80 τ.μ. X 110 €/τ.μ. +100 τ.μ. X 200 €/τ.μ. + 30 τ.μ. X 400 €/τ.μ. = 3.200 + 2.600 + 8.800 + 20.000 + 12.000 = 46.600

Στο τέλος της υποενότητας "Κύρια Κατοικία", παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες με τις ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης που αντιστοιχούν σε διαφόρων επιφανειών κύριες κατοικίες.

Βοηθητικοί χώροι κύριας κατοικίας

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται πλέον ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με το άρθρο 16 § 1 περ. α' του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 § 1 του ν. 3986/2011.

Έτσι, για παράδειγμα ένα διαμέρισμα 135 τ.μ. με 50 τ.μ. βοηθητικούς χώρους θα έχει τεκμήριο: 7.450 ευρώ (η κύρια κατοικία) + [50 τ.μ. x 40 ευρώ/ τ.μ.] = 7.450 + 2000 = 9.450 ευρώ.

Τιμές ζώνης

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

Έτσι, για παράδειγμα εάν το ακίνητο του παραδείγματος μας βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ., τότε η αντικειμενική ετήσια δαπάνη προσαυξάνεται κατά 40% ως εξής:

7.450 ευρώ + 7.450 ευρώ x 40% = 7.450 + 2.980 = 10.430 ευρώ

Αντίστοιχα, εάν το ακίνητο του παραδείγματος μας βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ το τ.μ. και άνω, τότε η αντικειμενική ετήσια δαπάνη προσαυξάνεται κατά 70% ως εξής:

7.450 ευρώ + 7.450 ευρώ x 70% = 7.450 +5.215 = 12.665 ευρώ

Μονοκατοικίες

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Εάν, για παράδειγμα, στο αρχικό παράδειγμα, επρόκειτο για μονοκατοικία, τα 7.450 ευρώ προσαυξάνονται κατά 20% ως εξής: 7.450 ευρώ + 7.450 ευρώ x 20% = 7.450 + 1.490 = 8.940 ευρώ

2. Δευτερεύουσες κατοικίες

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση της κύριας κατοικίας.

Εάν για παράδειγμα στο παράδειγμα της κύριας κατοικίας, μιλούσαμε για δευτερεύουσα κατοικία του φορολογούμενου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη θα μειωνόταν στο 50% ως εξής: 7.450 ευρώ x 50% = 3.725 ευρώ.

Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθενται αναλυτικά τα τεκμήρια για συγκεκριμένα τ.μ. επιφάνειας για κατοικίες (διαμερίσματα, μονοκατοικίες, εξοχικά) σε περιοχές όλων των τιμών ζώνης.

Αναλυτικοί πίνακες υπολογισμού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης για τις κύριες και τις δευτερεύουσες κατοικίες

Επιφάνεια Κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.799 € / τ.μ.
  Διαμέρισμα Μονοκατοικία Εξοχικό
60 2.400,00 € 2.880,00 € 1.200,00 €
70 2.800,00 € 3.360,00 € 1.400,00 €
80 3.200,00 € 3.840,00 € 1.600,00 €
90 3.850,00 € 4.620,00 € 1.925,00 €
100 4.500,00 € 5.400,00 € 2.250,00 €
110 5.150,00 € 6.180,00 € 2.575,00 €
120 5.800,00 € 6.960,00 € 2.900,00 €
130 6.900,00 € 8.280,00 € 3.450,00 €
140 8.000,00 € 9.600,00 € 4.000,00 €
150 9.100,00 € 10.920,00 € 4.550,00 €
200 14.600,00 € 17.520,00 € 7.300,00 €
250 24.600,00 € 29.520,00 € 12.300,00 €
300 34.600,00 € 41.520,00 € 17.300,00 €
330 46.600,00 € 55.920,00 € 23.300,00 €

 

Επιφάνεια Κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 € / τ.μ. έως 4.999 € / τ.μ.
  Διαμέρισμα Μονοκατοικία Εξοχικό
60 3.360,00 € 4.032,00 € 1.680,00 €
70 3.920,00 € 4.704,00 € 1.960,00 €
80 4.480,00 € 5.376,00 € 2.240,00 €
90 5.390,00 € 6.468,00 € 2.695,00 €
100 6.300,00 € 7.560,00 € 3.150,00 €
110 7.210,00 € 8.652,00 € 3.605,00 €
120 8.120,00 € 9.744,00 € 4.060,00 €
130 9.660,00 € 11.592,00 € 4.830,00 €
140 11.200,00 € 13.440,00 € 5.600,00 €
150 12.740,00 € 15.288,00 € 6.370,00 €
200 20.440,00 € 24.528,00 € 10.220,00 €
250 34.440,00 € 41.328,00 € 17.220,00 €
300 48.440,00 € 58.128,00 € 24.220,00 €
330 65.240,00 € 78.288,00 € 32.620,00 €

 

Επιφάνεια Κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης άνω των 5.000 € / τ.μ.
  Διαμέρισμα Μονοκατοικία Εξοχικό
60 4.080,00 € 4.896,00 € 2.040,00 €
70 4.760,00 € 5.712,00 € 2.380,00 €
80 5.440,00 € 6.528,00 € 2.720,00 €
90 6.545,00 € 7.854,00 € 3.272,50 €
100 7.650,00 € 9.180,00 € 3.825,00 €
110 8.755,00 € 10.506,00 € 4.377,50 €
120 9.860,00 € 11.832,00 € 4.930,00 €
130 11.730,00 € 14.076,00 € 5.865,00 €
140 13.600,00 € 16.320,00 € 6.800,00 €
150 15.470,00 € 18.564,00 € 7.735,00 €
200 24.820,00 € 29.784,00 € 12.410,00 €
250 41.820,00 € 50.184,00 € 20.910,00 €
300 58.820,00 € 70.584,00 € 29.410,00 €
330 79.220,00 € 95.064,00 € 39.610,00 €

3. Επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3986/2011 στο άρθρο 16 του Κ.Φ.Ε., ορίζεται ως εξής (παρατίθενται για συγκριτικούς σκοπούς και τα περσινά μεγέθη στην τρίτη στήλη):

Κυβικά εκατοστά Ι.Χ. Ισχύουσα ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2012 Ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2011
Μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά 4.000 € 3.000 €
1200 - 2.000 κυβικά εκατοστά + 600 €/100 κ.ε. + 300 €/100 κ.ε.
2.000 - 3.000 κυβικά εκατοστά + 900 €/100 κ.ε. + 500 €/100 κ.ε.
3.000 κυβικά εκατοστά και άνω + 1200 €/100 κ.ε. + 700 €/100 κ.ε.

Παρατηρείται ότι μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά η ετήσια αντικειμενική δαπάνη είναι σταθερή, ενώ άνω των 1.200 κυβικών εκατοστών αυτή αυξάνεται κλιμακωτά όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. Έτσι, για παράδειγμα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών εκατοστών είναι : 4.000 ευρώ + 600 ευρώ x 4 = 6.400 ευρώ.

Παλαιότητα Ι.Χ.

Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής:

Από 5 έως 10 έτη 30%
Πάνω από 10 έτη 50%

Έτσι, για παράδειγμα, εάν το αυτοκίνητο του παραδείγματος μας είναι 6 ετών, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη μειώνεται κατά 30% ως εξής: 6.400 – 6.400 x 30% = 4.480 ευρώ.

Παρατίθενται αναλυτικά στη συνέχεια τα τεκμήρια για Ι.Χ. με κυβισμό από 1000 έως 3500 κυβικά σε συνάρτηση με την παλαιότητα τους. Τονίζεται ότι στη δεύτερη γραμμή αναγράφονται αναλυτικά τα έτη πρώτης κυκλοφορίας προς διευκόλυνση των αναγνωστών.

  Μέχρι και 5 έτη Από 5 έτη έως 10 έτη Πάνω από 10 έτη
Κυβικά εκατοστά Έτος πρώτης κυκλοφορίας
2011, 2010, 2009, 2008, 2007
Έτος πρώτης κυκλοφορίας
2006, 2005, 2004, 2003, 2002
Έτος πρώτης κυκλοφορίας
2001 και πριν
1000 4.000,00 2.800,00 2.000,00
1200 4.000,00 2.800,00 2.000,00
1300 4.600,00 3.220,00 2.300,00
1400 5.200,00 3.640,00 2.600,00
1500 5.800,00 4.060,00 2.900,00
1600 6.400,00 4.480,00 3.200,00
1700 7.000,00 4.900,00 3.500,00
1800 7.600,00 5.320,00 3.800,00
2000 8.800,00 6.160,00 4.400,00
2500 13.300,00 9.310,00 6.650,00
3000 17.800,00 12.460,00 8.900,00
3500 23.800,00 16.660,00 11.900,00

Αντίκες και αναπηρικά αυτοκίνητα

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας (αντίκες) το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους.

Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής • για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή • για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνηση τους.

Αντικειμενική δαπάνη των Ι.Χ. εταιρειών

Στις περιπτώσεις εταιριών ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή ανωνύμων ή αστικών, καθώς και των κοινωνιών και κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι οποίες έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των:

i) ομόρρυθμων ή απλών, εκτός των ετερόρρυθμων, εταίρων ή κοινωνών ή μελών της κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία, προκειμένου περί ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή αστικών εταιριών ή στην κοινωνία ή στην κοινοπραξία, ii) των φυσικών προσώπων, μελών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών, κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης, όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της, iii) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που είναι και εταίροι της, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης και iv) των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων, διοικητών ανωνύμων εταιριών και προέδρων των διοικητικών συμβουλίων τους, επιμεριζόμενη ισομερώς μεταξύ τους.

Αν στις πιο πάνω περιπτώσεις οι εταίροι των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων ή περιορισμένης ευθύνης ή αστικών εταιριών, καθώς και των κοινωνιών ή κοινοπραξιών είναι νομικά πρόσωπα, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν στην κυριότητα ή την κατοχή τους λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των φυσικών προσώπων, που μετέχουν σε αυτά τα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 107, καθώς και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει με βάση αυτοκίνητα αυτής της περίπτωσης, ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή ιδιοκτησίας ή κατοχής γραφείου, υποκαταστήματος ή πρακτορείου της αλλοδαπής επιχείρησης εγκατεστημένου στην Ελλάδα, βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή την αλλοδαπή επιχείρηση ή προΐσταται του γραφείου ή υποκαταστήματος ή πρακτορείου. Η αντικειμενική αυτή δαπάνη βαρύνει καθένα από τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας τους και δεν μπορεί για καθένα από αυτά τα πρόσωπα και για κάθε εταιρία να είναι ανώτερη από τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας.

Σύζυγος και προστατευόμενα μέλη

Αν ο φορολογούμενος, η σύζυγος του και τα προστατευόμενα μέλη είναι κύριοι ή κάτοχοι και άλλων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει για τα αυτοκίνητα αυτά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης.

Ανήλικος κάτοχος ΙΧ

Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο, λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και αν αυτός έχασε τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα.

Μεταβίβαση ΙΧ κατά τη διάρκεια του έτους

Αν αποκτηθεί ή μεταβιβασθεί με οποιονδήποτε τρόπο επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κατά τη διάρκεια του έτους, η αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Τα ίδια εφαρμόζονται και σε περίπτωση ακινησίας ή ολοκληρωτικής καταστροφής του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία.

Εικονική μεταβίβαση

Αν μεταβιβασθεί ή αποκτηθεί εικονικά αυτοκίνητο από περισσότερα πρόσωπα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη του ισχύει αυτοτελώς στο σύνολο της για καθέναν από τους συμβαλλομένους. Εικονική θεωρείται η μεταβίβαση ή η κτήση που πραγματοποιείται ιδίως μεταξύ συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ` ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι και τον τρίτο βαθμό, επιτρέπεται όμως η ανταπόδειξη.

Συγκυριότητα

Όταν η συγκυριότητα είναι πραγματική, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιμερίζεται κατά το λόγο των ιδανικών μεριδίων καθενός συγκυρίου.

Εκπαιδευτές οδηγών – Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων

Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη.

Ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων ιδιωτικής ή μικτής χρήσης

Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή μικτής χρήσης, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, βαρύνει το μισθωτή τους. Οι διατάξεις για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. εφαρμόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των αυτοκινήτων μικτής χρήσης και των αυτοκινήτων τύπου JEEP.

4. Ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, ορίζεται όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης δε σημειώθηκε καμία μεταβολή με το ν. 3986/2011.

5. Οικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων, δάσκαλοι και λοιπό προσωπικό

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Σημειώνεται επίσης ότι στη συγκεκριμένη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης δε σημειώθηκε καμία μεταβολή με το ν. 3986/2011.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.

6. Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογούμενου

Γενικά

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν εκτιμάται με βάση το κόστος τελών ελλιμενισμού, ασφαλίστρων, καυσίμων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα με τα μέτρα ολικού μήκους του σκάφους, ως εξής:

6α. Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη

Ολικό μήκος Ισχύουσα ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2012 Ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2011
Μέχρι 5 μέτρα 4.000 € 3.000 ευρώ
Πάνω από 5 μέτρα + 2.000 € το μέτρο 4.000 ευρώ

Παρατηρείται ότι η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου υπολογίζεται πλέον κλιμακωτά πάνω από τα 5 μέτρα και για κάθε επιπλέον των 5 μέτρο, σε αντίθεση με τα όσα ίσχυσαν κατά την περσινή χρονιά. Έτσι, για παράδειγμα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για το οικονομικό έτος 2012 για ένα ταχύπλοο 4 μέτρων θα είναι 4.000 ευρώ, για ένα ταχύπλοο 6 μέτρων θα είναι 6.000 ευρώ (4.000 + 1 x 2.000) ενώ για ένα ταχύπλοο 10 μέτρων θα είναι 14.000 ευρώ (4.000 + 5 x 2.000).

Αναλυτικά, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη των μηχανοκίνητων σκαφών ανοικτού τύπου με βάση το ολικό μήκος έχει ως εξής:

Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη
Ολικό μήκος Ετήσια αντικειμενική δαπάνη
4 4.000,00 €
5 4.000,00 €
6 6.000,00 €
7 8.000,00 €
8 10.000,00 €
9 12.000,00 €
10 14.000,00 €


6β. Μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη (ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα) με χώρο ενδιαίτησης
 

Ολικό μήκος Ισχύουσα Ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2012 Ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2011
Μέχρι 7 μέτρα 12.000 € 8.000 ευρώ
Πάνω από 7 μέτρα έως 10 μέτρα 3.000 €  ανά επιπλέον μέτρο μήκους +2.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους
Πάνω από 10 μέτρα έως 12 μέτρα 7.500 €  ανά επιπλέον μέτρο μήκους +5.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους
Πάνω από 12 μέτρα μέχρι 15 μέτρα 15.000 € ανά επιπλέον μέτρο μήκους +10.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους
Πάνω από 15 μέτρα έως 18 μέτρα 22.500 € ανά επιπλέον μέτρο μήκους +15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους
Πάνω από 18 μέτρα έως 22 μέτρα 30.000 € ανά επιπλέον μέτρο μήκους +20.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους
Πάνω από 22 μέτρα 50.000 € ανά επιπλέον μέτρο μήκους +35.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους


Παρατηρείται ότι για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη μέχρι επτά μέτρα η ετήσια αντικειμενική δαπάνη είναι σταθερή και ίση με 8.000 ευρώ. Από 7 μέτρα και άνω, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαμορφώνεται κλιμακωτά. Έτσι, για παράδειγμα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ένα μηχανοκίνητο σκάφος με χώρο ενδιαίτησης με ολικό μήκος 11 μέτρα είναι: 8.000 ευρώ + 2.000 ευρώ/μέτρο x 3 μέτρα + 5.000 ευρώ/μέτρο x 1 μέτρο = 19.000 ευρώ.

Ιστιοφόρα σκάφη

Τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη.

Πλοία αναψυχής από ξύλο που κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευασθεί στην Ελλάδα

Κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) μειώνεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων "τρεχαντήρι", "βαρκαλάς", "πέραμα", "τσερνίκι" και "λίμπερτυ", που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

Παλαιότητα σκαφών

Η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη.

Έτσι, στο παράδειγμα του μηχανοκίνητου σκάφους με χώρο ενδιαίτησης με ολικό μήκος 11 μέτρα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη μειώνεται από 19.000 ευρώ σε ευρώ, αν το σκάφος αυτό ήταν 7 ετών, αφού 19.000 – 19.000*15%= 19,000-2.850=16150 ευρώ.

Μόνιμο πλήρωμα

Για σκάφη με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος.

Σκάφη επαγγελματικής χρήσης

Τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη. Οι διατάξεις για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ., εκτός αυτών που αναφέρονται στην παλαιότητα των αυτοκινήτων, εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.

Ορισμοί σκαφών σύμφωνα με το ν. 2743/1999

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2743/1999, ως «πλοίο αναψυχής» θεωρείται κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, το οποίο, είτε διαθέτει είτε όχι χώρους ενδιαίτησης, έχει τη δυνατότητα, από τη γενική κατασκευή του, να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης.

«Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής» είναι το πλοίο αναψυχής, που έχει μεταφορική ικανότητα μέχρι και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει χώρους ενδιαίτησης, πέραν αυτών του πληρώματος, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση.

"Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής" είναι το πλοίο αναψυχής που δεν είναι επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Ορίζεται, επίσης, από το άρθρο 1 του ν. 2743/1999 ότι ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής είναι το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, φέρει βοηθητικό κινητήρα πρόωσης και συγκεντρώνει τα κριτήρια καθορισμού του ως ιστιοφόρου, όπως αυτά ισχύουν.

«Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής» είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο διαθέτει μηχανή, ως κύριο μέσο πρόωσης για ναυσιπλοϊα, και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, το οποίο και αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφαλείας.

Τέλος, αναφέρεται ρητά ότι οι χώροι ενδιαίτησης είναι οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτησης και υγιεινής του πλοίου.

Αναλυτικά, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη των μηχανοκίνητων ή μικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης βάσει του ολικού μήκους αλλά και του έτους νηολόγησης, έχει ως εξής:

  Ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης
Ολικό μήκος Έτος νηολόγησης
2011, 2010, 2009, 2008, 2007
Έτος νηολόγησης
2006, 2005, 2004, 2003, 2002
Έτος νηολόγησης
2001 και πριν
5 μέτρα 12.000 € 10.200 € 8.400 €
6 μέτρα 12.000 € 10.200 € 8.400 €
7 μέτρα 12.000 € 10.200 € 8.400 €
8 μέτρα 15.000 € 12.750 € 10.500 €
9 μέτρα 18.000 € 15.300 € 12.600 €
10 μέτρα 21.000 € 17.850 € 14.700 €
11 μέτρα 28.500 € 24.225 € 19.950 €
12 μέτρα 36.000 € 30.600 € 25.200 €
13 μέτρα 51.000 € 43.350 € 35.700 €
14 μέτρα 66.000 € 56.100 € 46.200 €
15 μέτρα 81.000 € 68.850 € 56.700 €
16 μέτρα 103.500 € 87.975 € 72.450 €
17 μέτρα 126.000 € 107.100 € 88.200 €
18 μέτρα 148.500 € 126.225 € 103.950 €
19 μέτρα 178.500 € 151.725 € 124.950 €
20 μέτρα 208.500 € 177.225 € 145.950 €
21 μέτρα 238.500 € 202.725 € 166.950 €
22 μέτρα 268.500 € 228.225 € 187.950 €
23 μέτρα 318.500 € 270.725 € 222.950 €
24 μέτρα 368.500 € 313.225 € 257.950 €
25 μέτρα 418.500 € 355.725 € 292.950 €

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το μήκος του σκάφους δεν είναι ακέραιος αριθμός μέτρων, τότε υπολογίζεται η αντικειμενική δαπάνη με βάση τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό μέτρων, όπως ορίζεται στην Εγκ. ΠΟΛ. 1110/1997. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπ. Οικονομικών, για ένα σκάφος μήκους 7,2 μέτρων, η αντικειμενική δαπάνη θα υπολογιστεί με ολικό μήκος σκάφους 8 μέτρα.

7. Αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογούμενου

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν, η οποία ορίζεται ως εξής:

Ανεμόπτερα

Για ανεμόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.

Αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα καθώς και ελικόπτερα

Ίππους ισχύος κινητήρα Ετήσια αντικειμενική δαπάνη
0-150 65.000 ευρώ
150 και άνω 500 ευρώ για κάθε ίππο

Παρατηρείται ότι, για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα καθώς και ελικόπτερα με ισχύ κινητήρα μέχρι 150 ίππους η ετήσια αντικειμενική δαπάνη είναι σταθερή και ίση με 65.000 ευρώ. Από 150 ίππους και άνω, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαμορφώνεται κλιμακωτά.

Έτσι, για παράδειγμα, για ένα αεροσκάφος με ισχύ κινητήρα 140 ίππους, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη είναι 65.000 ευρώ ενώ για ένα αεροσκάφος με ισχύ κινητήρα 162 ίππους, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη είναι 65.000 ευρώ + (500 ευρώ/ίππο x 12 ίππους) = 65.000 ευρώ + 6000 ευρώ = 71.000 ευρώ.

Αεριοπροωθούμενα (JET)

Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης.

Οι διατάξεις για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ., εκτός της ακινησίας και παλαιότητας, εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. που αφορούν αεροσκάφη, ελικόπτερα κ.λπ. δε μεταβλήθηκαν με το ν. 3986/2011.

8. Εξωτερική – εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα)

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης που προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται, ανάλογα με την επιφάνεια της, ανά κλίμακα, ως εξής:

Εξωτερική δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα)
Τετραγωνικά μέτρα Ισχύουσα ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2012 Ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2011
0-60 160 € το τ.μ. 100 € το τ.μ.
60 και άνω 320 € το τ.μ. 200 € το τ.μ.


Παρατηρείται ότι η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για τις εξωτερικές πισίνες υπολογίζεται κλιμακωτά ανάλογα με την επιφάνεια τους. Για παράδειγμα, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για μία εξωτερική πισίνα 65 τ.μ. είναι 60 τ.μ. x 160 ευρώ + 5 τ.μ. x 320 ευρώ = 9.600 + 1.600 = 11.200 €

Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.

Εσωτερική δεξαμένη κολύμβησης
Τετραγωνικά μέτρα Ισχύουσα ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2012 Ετήσια αντικειμενική δαπάνη - Οικ. έτος 2011
0-60 320 € το τ.μ. 200 € το τ.μ.
60 και άνω 640 € το τ.μ. 400 € το τ.μ.

Όμοια, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για μία εσωτερική πισίνα 65 τ.μ. είναι 60 τ.μ. x 200 ευρώ + 5 τ.μ. x 400 ευρώ = 12.000 + 2.000 = 14.000 ευρώ.

9. Ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη

Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

10. Γενικά

Συνταξιούχοι - Μείωση ετησίων αντικειμενικών δαπανών κατά 30%

Σύμφωνα με το άρθρο 18 περ. ζ' του Κ.Φ.Ε. "Οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΦΕ προκειμένου για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο έτος (65ο) της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις."

Αμφισβήτηση ετήσιου συνολικού ποσού αντικειμενικής δαπάνης

Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία.

Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:

α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,

β) είναι φυλακισμένοι,

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,

δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,

ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές,

στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητα τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και

ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

Οταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωση του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Στις πιο πάνω α` και ε` περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Νικος
16/10/2012 08:59:22

Πόσο αχρηστος και επικινδυνος πρεπει να εισαι όταν υπολογιζεις οτι ενα αυτοκινητο 1600κε πρεπει να φορολογηθει με τεκμηριο 6400 ευρω? Δηλαδή πως γινεται με βάση το άδειο τους κεφάλι να ξοδέψει κάπιος 6400 ευρω σε ένα χρόνο? Θα κάνει 64000 χιλιομετρα? Υπολογιζουν και τα έξοδα ασφαλιστρων που έχουν μέσα φόρους? Υπολογίζουν τα τέλη κυκλοφοριας που είναι φόρος? Πάλι θα πληρώνουμε φόρους επι φόρων? Υπολογίζουν τα δωρεάν σερβις που έχω επειδη το αυτοκινητο μου είναι καινούργιο? Το χρησιμοποιώ ελάχιστα γιατι εμεινα ανεργος και κάνω 6000 χμλ το χρονο και φένεται και απο τα σερβις. Με βαση την μεση καταναλωση του αυτα κόστισαν 600 ευρώ και όχι 6400 ευρω!!!! Αυτο είναι ένα κοστος μετακινησης. Οταν περνεις το μεσα μαζικης μεταφορας πληρωνεις εισητηριο ή μηνιαία κάρτα. Μήπως πρεπει να έίναι και αυτή τεκμηριο και ποια η διαφορα? Αντιδράστε επιτελους στα άδικα τεμκηρια.
Το ίδιο με τα σπιτια. Ο ιδιοκτητης, δεν του φτανουν τα χαρατσια, γιατι πρεπει να θεωρειται οτι ξοδεψε πχ 3000 ευρω επειδη μονο και μονο έχει σπιτι? Καθε χρονο το βαφει και αλλάζει τα πλακακια και ολες τις βρισες? Αν δεν εχει τετοια υπεροκγα έξοδα συντηρησης γιατι να μην ειχε τοτε τεκμηριο και ο ενοικιαστης?

sotiris
27/09/2012 06:18:05

4.200 kυβικά συγνώμη

sotiris
27/09/2012 05:54:51

Καλησπέρα θα χρειαστώ τη βοήθεια σας γιατί έχω ΄χασει το μπούσουλα Πραγματικά!
Μου μεταβίβασν πρόσφατα οι θείοι μου μια jaguar XJ του ιανουάριος 2004 2200 κυβικά και 300 ίπποι!
Πόσα χρήματα θα χρειάζομαι κάθε χρόνο για τη φορολογία τεκμηρια και ότι αλλο είναι? ΠΑΡΑΚΑΛΩΩΩ ΚΑΠΟΙΟΣΣ!!!
ΜΕ εκτίμηση!

Nikos
12/07/2012 10:46:05

Εργαζομαι και ζω 11 πιστοποιημενα χρονια στο εξωτερικο, ενω η οικογενεια μου ζει στην Ελλαδα. Το αστειο φορολογικο συστημα με θεωρει κατοικο Ελλαδας αν και σ΄ετησια βαση διαμενω εκτος Ελλαδας για περισσοτερο απο 320 μερες.
Το αθλιο συστημα απαιτει μεταναστευση ολης της οικογενεια η διαζυγιο ωστε να δεχτει τη δήλωση μου σαν Ελληνα εξωτερικου.
Δηλαδη πρεπει να σταματησουν οι σπουδες των παιδιων απο τα Ελληνικα πανεπιστημια η νομικα να διαλυσουμε την οικογενεια.
Προφανως το ΅κρατος΅ πρεπει να με βαλει στη γωνια επειδη επι 11 συναπτα ετη στηριζω την οικονομια της χωρας εισαγοντας συναλλαγμα.
....προσπαθω να πεισω τη συζυγο να μου δωσει διαζυγιο, ωστε να εχω διπλο οφελος !!!

ΒΙLLY
04/07/2012 20:29:50

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΙ, ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΚΕΙΠΤΟΥΝ ΔΙΟΤΙ Η ΖΩΗ ΡΕΕΙ. ΚΑΛΟΥΜΕΘΑ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ ΤΩΝ ΚΑΥΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ Π.Χ. ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, Α Σ Τ Α Θ Ε Σ Τ Α Τ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΟΣΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ.
ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΑΠ΄ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ.

Μαρία
01/07/2012 04:43:34

΄
Καλησπέρα,

Έχω απολυθεί 31/01/2012 και με ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να συμπληρώσω αυτή την πληροφορία στην δήλωση για το 2011. Έψαξα το έντυπο αλλά δεν βρίσκω κάποιο σημείο να αναφέρεται σε αυτό.

Υπάρχει όντως τέτοια πρόβλεψη στο Ε1 ή είχα λάθος πληροφόρηση;

Σας ευχαριστώ πολύ.

Ζohios
28/06/2012 17:54:11

Αγαπητοί μου...
Πληρώ τα κριτήρια για το επίδομα των νοικοκυριών που διαβιούν σε αρεινές και μειονεκτικές περιοχές.Πηγαίνοντας όμως στην εφορία μου είπαν οτι μόνο και μόνο επειδή είμαι παντρεμένος (3 παιδιά) υπερβαίνω το κριτήριο των 4700€ ,και ας έχω αρκετά λιγότερα ,αφού αποκτάω αυτόματα "αντικειμενικά 5000€ ,οπότε δεν το δικαιούμαι!
Ερωτώ ,αν κάποιος γνωρίζει να μου πει ,τι σόι επίδομα στις μειονεκτικές οικογένειες είναι αυτό αφού μόνο που είναι οικογένειες ,μένουν εκτός......!
ευχαριστώ!

zois
26/06/2012 14:03:22

Καλημέρα, γίνεται τα τεκμήρια διαβίωσης να μειωθούν για έναν μισθωτό και αν ναι πως;

ευχαριστώ

maria
22/06/2012 05:01:13

τα παιδια τελικα εχουν τεκμηριο? εχουμε μια βαρκα 3,70 με μηχανη 8 ιππων και νοηλογηθηκε το 1998 τι τεκμηριο εχει?

ρωμιος χριστιανος δουλος
19/06/2012 07:46:49

ο νικος καλογεροπουλος ειπε:
τοσο ξυλο απο τα ματ, τοσα χαρατσια και φοροι στους ανεργους και βγαλατε ΝΔ;
απο αυριο με τις υγειες σας.

Αλεξης
17/06/2012 17:05:48

Παιδιά θέλω να ρωτήσω τα jet ski έχουν τεκμήριο?

panos
08/06/2012 20:33:33

Το 1997 ειχα την ατυχή έπνευση από αγάπη για την θάλασσα, να φτιαξω ένα σκάφος ξύλινο παραδοσιακό 10μ σε καραβομαραγκο, με πολύ προσωπική εργασία, στερούμενος ακριβού σπιτιού και αυτοκινήτου!
Από τότε μέχρι σήμερα το έχω σκυλομετανοιώσει, όχι μόνο για τα παραπάνω λεφτά που μου χρέωσε ο κλέφτης ο καραβομαραγκός (εκτός συμφωνίας), αλλά και για τον αρνητικό τρόπο αντιμετώπισης από γνωστούς και φίλους , του γεγονότος ότι απέκτησα σκάφος!
Αμέσως έγινα ο λεφτάς, ο μπρούκλης, ο σκαφάτος, αυτός που τόλμησε να φτιάξει σκάφος, αντί να αγοράσει ένα ακριβό ατοκίνητο ή ένα οικόπεδο!
Ακόμα και από τα υποτιθέμενα όργανα της τάξης, τους πανηλίθιους, τους βρωμερούς του εκάστοτε λιμεναρχείου, οι οποίοι προσπαθούν να σε τρελάνουν με κάθε τρόπο και να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη, όσο και αν είσαι τυπικός και νόμιμος στα χαρτιά σου και στις κινήσεις σου!

Κατά την γνώμη τους, όλοι εμείς που τολμήσαμε να έχουμε πλεούμενο, πρέπει να υποστούμε την εσχάτη των φορολογηκών επιβαρύνσεων!

Φαίνεται ότι για τον σημερινό Ελληνα, η θάλασσα περιορίζεται στο μπάνιο, στην παραθαλάσσια φραπεδιά, το ούζο και το οφθαλμόλουτρο!
Αυτή είναι η αντιμετώπιση της σημερινής κατά τ, άλλα υποτιθέμενης ναυτικής Ελληνικής κοινωνίας, για τους θαλασσόφιλους!

Ποιος ασχολείται αν ο πρόεδρος της δημοκρατίας σήμερα, μας στοιχίζει 300000 ευρω τον μήνα και έχει αποκτήσει μόνο τέσσερις επαύλεις στα ακριβότερα μέρη της Ελλάδας;
Καμία!!!
Σκάφος να μην έχει!!!

DIMITRIS
06/06/2012 05:57:04

Αυτοι οι αληταραδες οι 300 τοσα χρονια καταληστεψαν το δημοσιο χρημα και φροντισαν να καβατζωσουν τοσα ωστε να ειναι οικονομικα κατοχυρωμενοι μεχρι 5ης γενεας!!!!!!και τωρα εκατσαν και εφτιαξαν αυτα τα απαραδεκτα τεκμηρια για να πληρωσουμε εμεις τα σπασμενα!!!!ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ!!!!!κανεις να μην πληρωσει κανενα φορο!!!!!ασ γεμισουνε την χωρα με φυλακεσ για να μασ βαλουν μεσα...και ας το χωνεψουν οτι μπορει να αργησαμε αλλα εστω και αργα ξυπνησαμε!!!!!!!!η λυση????300 κρεμαλεσ εξω απο την βουλη να ξεβρωμισει επιτελουσ η χωρα!!!!!!!!!!!!!ΚΑΘΙΚΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΑΝΔΡΕΑΣ
02/06/2012 23:22:43

Νικος Τ.
16:09:19 28/05/2012

Σχετικά με την "Αμφισβήτηση ετήσιου συνολικού ποσού αντικειμενικής δαπάνης", και ειδικότερα το
"ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές",

ΠΩΣ κια ΠΟΥ στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ δήλωση αποδεικνύεις τον ισχυρισμό σου???
Ευχαριστώ.

Καλησπέρα. Και εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω.Ευχαριστώ

Κωστας
02/06/2012 05:35:02

Μα να έχω τεκμήριο αυτοκονήτου υψηλότερο από αυτό της κατοικίας, δηλ. έλεος πια!

vaggos
30/05/2012 16:50:39

ειμαι εγγαμος και η γυναικα μου εχει διωροφο σπιτι.Μενουμε στο ισογειο και τον οροφο τον νοικιαζουμε. ο οροφος θεωρειται δευτερευουσα κατοικια;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
30/05/2012 05:40:59

πραγματικά φιλοι μου δυστυχώς ζούμε το θέατρο του παραλόγου.Αυτα τα
ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ
ζητουν απο ανεργους ανθρωπους που δεν εχουν στον ηλιο μοιρα
να τους προσκομησουν αποδειξεις για τεκμηριο διαβιωσης 3000 ευρω, Δηλαδη να ΄κλεψουν η να δανειστουν χρηματα για να καταναλωσουν για να τους πανε τις αποδειξεις ....και να τους φορολογησουν,,,
απλα πραγματα δηλαδη.!!!!!!! ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ

Kostas K
29/05/2012 17:24:13

Xehasa na anafero oti asxoloymai me tin politiki

Kostas K
29/05/2012 17:21:07

Exo mia katoikia 360tm, dyo paratheristikes katoikiew 120 kai 80tm kai noikiazo tria diamerismata. Exo aytokinito 4300cc kai skafos 12m (to esoteriko toy skafoyw exei ependisi apo xylo). To dilothen eisodima moy einai 4000. Tha pliroso foro?

Νικος Τ.
28/05/2012 20:09:19

Σχετικά με την "Αμφισβήτηση ετήσιου συνολικού ποσού αντικειμενικής δαπάνης", και ειδικότερα το
"ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές",

ΠΩΣ κια ΠΟΥ στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ δήλωση αποδεικνύεις τον ισχυρισμό σου???
Ευχαριστώ.

d.
28/05/2012 17:41:44

καλα δεν υπαρχει το κρατος αυτό! Με αμάξι του 90' που ειχα 1600κ.εκ -κ απέσυρα λόγω αυξημένου σήματος τότε κ γενικότερα φοβου μεγαλυτερης φορολογιας- θα είχα λιγοτερο τεκμηριο! απ'οτι εχω τωρα με αμαξι 4ετιας 1.100 κ.εκ!!!!

Παναγιώτης
27/05/2012 12:14:51

Η σύζυγός μου έχει την ψιλή κυριότητα κατοικίας. Την επικαρπία την έχουν οι γονείς της, οι οποίοι μένουν σε αυτή. Θα με βαρύνει τεκμήριο διαβίωσης γι΄αυτό το ακίνητο?

ΣΟΦΙΑ
24/05/2012 12:32:22

ΕΧΩ ΤΗΝ ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ 120 Τ.Μ. ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ 80/ΕΤΕΙΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΤΗΝ ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΓΙΟ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 21 ΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΧΡΟΝΙΑ!!! ΑΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟΒΙΩΣΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ, Ο ΓΙΟΣ ΜΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ. ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟ? ΑΝ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ, ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟ? ΓΙΑΤΙ, ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ Ή ΔΩΡΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΤΟΤΕ ΕΝΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΣΤΕΓΟΣ, ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΣΠΙΤΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ!!! ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΩΣΤΟΣΟ ΟΤΙ ΕΓΩ ΚΡΑΤΑΩ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ: ΔΕΝ ΠΙΑΝΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΟ ΓΙΟ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΕΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΩ. ΣΕ 6-7 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΘΑΙΝΩ ΚΙ ΕΓΩ (ΧΤΥΠΑ ΞΥΛΟ). Ο ΓΙΟΣ ΜΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΑ ΓΟΝΙΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ ΣΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑ!!! ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ? ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΨΩΜΙ, ΝΑ ΚΟΥΤΣΟΖΗΣΕΙ ΜΕ ΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ-ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΓΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΚΙ ΕΡΗΜΟΣ!!! ΠΡΟΣΕΞΤΕ, ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΘΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΚΑΝΟΥΝ ΑΡΓΑ-ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΚΑ. ΟΣΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ, ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΛΟΥΝ ΜΑΥΡΟ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΛΑΟΥ... ΟΣΟ ΓΙΑ ΜΑΣ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ...

andreas
24/05/2012 04:09:33

Κατοικώ σε μισθωμένη κατοικία.Το τεκμήριο που με βαραίνει είναι 2000 ευρώ.Πρέπει να προσθέσω σ αυτό και το κόστος τις ενοικίασης ή εμπεριέχεται στο τεκμήριο διαβίωσης?

θανος
20/05/2012 18:34:29

παιδια εχω εσωτερικη πισινα πιανεται?

Παντελής
17/05/2012 21:52:20

Είμαι άνεργος όλο το 2011. Έχω στην κατοχή μου ένα αυτοκίνητο 1400 κυβικά 50% κυριότητα θα πληρώσω φόρο? Ευχαριστώ.

Νικος
10/05/2012 20:12:28

Πως προσδιορίζεται το κλειστό των χώρων ενδιαίτησης σε σκάφος αναψυχής; Και από ποιό κριτήριο; Tη στεγανότητα, to περίκλειστο, ή κάτι άλλο; Και από πού προκύπτει; Το σκαφος μου έχει μιά μικρή κλειστή τουαλέττα, η καμπίνα των επιβατών δεν κλείνει και έχει ένα τραπεζάκι έξω. Θεωρείται οτι έχει χώρους ενδιαίτησης;

Αλέξανδρος
10/05/2012 14:21:35

Η αντικειμενική δαπάνη στις κύριες κατοικίες υπολογίζεται στα μικτά τετραγωνικά ή στα καθαρά?

ARIS
20/04/2012 02:44:55

oloi oi skafati tha alaksoun simea dipla stin tourkia horis na ehoun tekmiria kai na plironoun keratiatika mimpos yparhi shedio na alonizoun me tourkiki simaia

ΒΑΣΙΛΗΣ
10/04/2012 16:21:19

paidia exw ena amaksi 1400cc kai noikiazw me apodeiksh 50 eurw...exw eisodhma 4400...tha exw problhma???????
euxaristw

ΓΙΩΡΓΟΣ
26/03/2012 20:28:19

θελω να ρωτήσω τα εξής σχετικά με την αμφισβητηση των τεκμηριων διαβίωσης (παρακαλώ για συγκεκριμένες/πρακτικές απαντήσεις όχι για παράθεση των διατάξεων του νόμου)

1. Μπορεί ο φορολογούμενος να επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου παρελθόντων ετών (εννοείται δηλωμένων και ήδη φορολογημένων) για να δικαιολογήσει (και άρα να μην ξαναφορολογηθεί) τεκμήρια διαβίωσης? Αν ναι πως γίνεται αυτό πρακτικά ? (με αίτηση εκ των υστέρων ή με συμπλήρωση συγκεκριμένου κωσικού στο Ε1)

2. Μπορεί (ενναλλακτικά ή συμπληρωματικά με το 1) να επικαλεσθεί εισόδημα συζύγου που καλύπτει εννοείται και τα 2 τεκμήρια. Π.χ. αν τεκμήρια διαβίωσης του ενός είναι 10.000 και του συζύγου 15.000 και ο ένας από τους 2 δηλώνει εισόδημα 0 και ο άλλος 30.000 προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα προς φορολόγηση για αυτόν που έχει εισόδημα 0?

Ευχαριστώ

Kostis
22/03/2012 18:38:10

@Πανος Αν είσαι άνεργος και δεν μπορείς να πληρώσεις (ή μάλλον να δικαιολογήσεις) τη δαπάνη του αυτοκινήτου, τότε το πουλάς. Είναι ξεκάθαρο. Όπως και να χει, είναι αντιφατικό από τη μια να γράφεις ότι είσαι άνεργος κι από την άλλη ότι έχεις 1400cc αυτοκίνητο. 1000αρη και πολύ σου είναι.

Μιλτιάδης
16/03/2012 04:06:05

Μένω με τους γονείς μου αλλά έχω στην κυριότητα μου έναν ισόγειο επαγγελματικό χώρο που χρησιμοποιώ για αποθήκη (είναι χαρακτηρισμένος ως κατάστημα). Προσμετράται στα τεκμήρια?

Πανος
12/03/2012 22:27:24

ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΙ ΕΧΩ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1400κε ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΚΙΝΩ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΟΛΟΥ. ΣΑΣ ΡΩΤΑΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ, ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΩ???

Ανδρεας
10/03/2012 20:46:38

Ειμαι Αμερικανος υπηκοος και Ελληνας.Δουλευω σαν Αμερικανος και πληρωνω φορο στην Αμερικη και θα παρω συνταξη απο εκει. Στην Ελλαδα εχω φιαξει ενα σπιτι πριν 12 χρονια με συναλαγμα και εχω ενα αυτοκινητο 2.800 κυβικων. Επειδη λειπω στο εξωτερκο εχω πληρωσει τελη κυκλοφοριας αλλα εχω καταθεση πινακιδες επειδη λειπω. Οταν ερχομαι τις παιρνω για κανα μηνα και οταν φευγω τις καταθετω. Συνηθως στελνω εμβασματα συναλαγματος για να εχω να ξοδευω. Κανω φορολογικη δηλωση στην Ελλαδα λογω του σπιτιου που ειναι μισο με τη γυναικα μου. Εχω καμια ελαφρυνση λογω κατοικου του εξωτερικου και γιατι φορολογουμαι στις ΗΠΑ? Ξερει κανεις να απαντησει.

πετρος
05/03/2012 04:19:21

ti alo tha forologisoun forologisan kai ti barka toy papou mou ??? tin exei 25 xronia kai pernei sintaxi 370 eyro????????????????????????

γιωργος
29/02/2012 17:28:42

οι μοτοσυκλετες τι τεκμηριο εχουν 1100 cc??
τα jet ski ???????

ΗΡΑΚΛΗΣ
13/02/2012 17:22:07

exo mia psarovarka me mikos 4.25 kai mixani 25 ipous etos adeias2002 ti forologia exi !!

Iωάννα Ζαχαροπούλου
13/02/2012 04:58:32

Οι αλλοδαποί κάτοικοι ΕΕ που έχουν μονο εξοχική κατοικία στην Ελλάδα και τίποτα άλλο ως τεκμήριο, θα υποβάλουν δήλωση και αν ναι προστίθεται και το Αντικ τεκμήριο των 3000 για άγαμο και 5000 για συζύγους στο πορό που θα βρεθεί με τον πολλαπλασιασμό των τμ επί των ευρώ, τί γίνεται σε αυτή την περίπτωση με τους γερμανούς που έχουν σύμβαη μη διπλής φορολόγησης?

Iωάννα Ζαχαροπούλου
13/02/2012 04:58:32

Οι αλλοδαποί κάτοικοι ΕΕ που έχουν μονο εξοχική κατοικία στην Ελλάδα και τίποτα άλλο ως τεκμήριο, θα υποβάλουν δήλωση και αν ναι προστίθεται και το Αντικ τεκμήριο των 3000 για άγαμο και 5000 για συζύγους στο πορό που θα βρεθεί με τον πολλαπλασιασμό των τμ επί των ευρώ, τί γίνεται σε αυτή την περίπτωση με τους γερμανούς που έχουν σύμβαη μη διπλής φορολόγησης?

Iωάννα Ζαχαροπούλου
13/02/2012 04:58:32

Οι αλλοδαποί κάτοικοι ΕΕ που έχουν μονο εξοχική κατοικία στην Ελλάδα και τίποτα άλλο ως τεκμήριο, θα υποβάλουν δήλωση και αν ναι προστίθεται και το Αντικ τεκμήριο των 3000 για άγαμο και 5000 για συζύγους στο πορό που θα βρεθεί με τον πολλαπλασιασμό των τμ επί των ευρώ, τί γίνεται σε αυτή την περίπτωση με τους γερμανούς που έχουν σύμβαη μη διπλής φορολόγησης?

μαρια κα
30/01/2012 17:16:29

καλησπερα θελω να ρωτησω κατι
λοιπον ειχα εισοδημα τους 3 πρωτους μηνες του 2011 δεν ξεπερνανε τα 5000 μικτα.ειμαι 24 χρονων και εχω αυτοκινητο 1600 κυβικα 5ετιας. τι θα πληρωσω? και θελω να μαθω με τα τεκμηρια εαν εισαι ανεργος η φανταροσ τι γινετε σε αυτη τη περιπτωση?

Γιαννησ
16/01/2012 20:14:40

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΧΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ????

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους

ΓΙΩΡΓΟΣ
10/01/2012 20:11:07

για να δικαιολογηθουν τεκμηρια διαβιωσης>δηλβθέντα εισοδηματα με αναλωση κεφαλαιου απο προγουμενα ετη τι πρακτικα πρεπει να κανει καποιος? Αιτηση στην ΔΟΥ? Να σημειωσει τη διαδορα σε καποιον κωδικό?

Γιάννης
07/01/2012 21:44:54

Οι τοκοι στεγαστικων δανειων Α κατοικιας, εχουν εκπτωση απο το εισοδημα με το νεο φορολογικο νομοσχέδιο;

Γιάννης
06/01/2012 00:59:05

Είμαι Έλληνας υπήκοος απο τότε που βρισκόμουν στα κάκαλα του Έλληνα πατέρα μου.. έχω καμιά φοροαπαλλαγή σε σχέση με τους ρωσσοπρόσφυγες που έχουν πάρει όλα τα βοηθήματα , τα δάνεια άτοκα , επιδοτήσεις για δουλειές , και κανείς απο αυτούς δεν πληρώνει ούτε μια δόση , ενώ τα δικά μας σπίτια θα τα πάρουν οι τράπεζες ?

γιαννησ
05/01/2012 01:30:11

τα jet-ski εχουν φορολογια και αν εχουν ποια ειναι αυτη?

Γιάννης Σταματόπουλος
Γιάννης Σταματόπουλος
02/01/2012 23:12:39

Σας υπενθυμίζουμε ότι φορολογικές ερωτήσεις μπορείτε να υποβάλετε στην ενότητα των φορολογικών ερωτήσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.forin.gr/questions

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΗΣ
02/01/2012 21:26:21

Η ΚΑΤΟΧΗ ΕΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 65ΤΜ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ?

ΑΚΗΣ
31/12/2011 16:58:21

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ.Α ΡΕ ΕΛΛΑΔΑΡΑ ΠΑΣ ΚΑΙ ΕΣΥ..........